Aktualności

Komitet Rewitalizacji: zdalnie, o planach na przyszłość

Gdyński Komitet Rewitalizacji po raz pierwszy spotkał się on line // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Gdyński Komitet Rewitalizacji po raz pierwszy spotkał się on line // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Przedostatnie w tej kadencji spotkanie gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji odbyło się w czwartek, 15 października, w formie zdalnej. Za pośrednictwem platformy internetowej rozmawiano o tym, jak można by zorganizować – wykorzystując doświadczenia z ostatnich trzech lat - pracę w latach 2021 – 2024. Właśnie trwa nabór członków na drugą kadencję.
 
Członkowie Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji swoje nominacje z rąk Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, odebrali 27 lutego 2018. – Od tego czasu spotkaliśmy się 11 razy. Dziś, po raz pierwszy, widzimy się on line. Teraz, gdy kadencja powoli dobiega końca, warto pokusić się o podsumowanie naszej pracy, ale też wypracować rekomendacje na kolejne trzy lata. Mamy sporo doświadczeń i warto z nich skorzystać – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, przewodniczący gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji to forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją; tworzą go przedstawiciele mieszkańców obszarów rewitalizacji, właścicieli i zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych, rad dzielnic, Rady Miasta oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. Łącznie – do 25 osób. Ich zadaniem jest opiniowanie działań miasta oraz doradzanie prezydentowi Gdyni w sprawach związanych z rewitalizacją we wszystkich sześciu obszarach: zachodniej części dawnej dzielnicy Witomino – Radiostacja, części Oksywia, Babich Dołów, na osiedlach Meksyk i Pekin oraz w rejonie ulic Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni.  

Podczas każdego ze spotkań które odbyły się trakcie tej kadencji członkowie komitetu poruszali inny ważny temat dotyczący obszarów rewitalizacji; regularnie też zapoznawali się z aktualnym stanem działań. Wśród propozycji dotyczących tego, jak praca komitetu mogłaby wyglądać w nowej kadencji, była ta dotycząca tworzenia podgrup: czy to tematycznych, czy dotyczących konkretnych obszarów rewitalizacji. Grupy spotykałyby się częściej i zajmowały prowadzenie konkretnych zagadnień bliskich ich członkom. W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą bowiem zarówno mieszkańcy i właściciele nieruchomości na podobszarach, zainteresowani przede wszystkim lokalnymi zagadnieniami, oraz osoby patrzące na rewitalizację w sposób bardziej przekrojowy. To pozwoliłoby na uchwycenie różnych punktów widzenia.

Członkowie komitetu zgłosili kilka postulatów zmiany sposobu pracy. Pojawił się postulat większego zaangażowania uczestników w proces rewitalizacji. Poza odsłuchem ze stanu zawansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz zgłaszania postulatów i uwag pragnęliby również zaangażować się w przygotowanie, konsultowanie poszczególnych przedsięwzięć. Była też mowa o tym, że warto, by komitet miał większą sprawczość: aby w niektórych sprawach wyrażać jego stanowisko nie tylko w formie protokołów z posiedzeń ale i uchwał, które stanowiłyby wyraz przekonań uczestników. Padł też postulat zwiększenia częstotliwości spotkań Komitetu Rewitalizacji. Dotychczas odbywały się raz na kwartał, proponowano by organizować je co dwa miesiące.

Elżbieta Sierżęga, radna i wiceprzewodnicząca Komitetu Rewitalizacji przypomniała, że gdyńska rewitalizacja jest w Polsce dobrze oceniana i chętnie „podglądana”. Tak by o m.in. podczas II Forum Komitetów Rewitalizacji we Włocławku. – Nasze zaawansowanie realizacji GPR zrobiło duże wrażenie – przypomniała Elżbieta Sierżęga, która uczestniczyła w kongresie. – Z dużym zainteresowaniem spotkał się Program osłonowy dla mieszkańców osiedla Pekin; to jak przy wsparciu miasta mieszkańcy wzgórza znaleźli bezpieczny dom. Mówiliśmy też o włączaniu mieszkańców gdyńskich obszarów rewitalizacji w konsultacje, bo przedsięwzięcia realizowane są przy dużym zaangażowaniu lokalnych społeczności.
 
Tymczasem, wciąż można zgłaszać chęć udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji.

Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia – dla przedstawicieli mieszkańców poszczególnych obszarów rewitalizacji (jedna osoba z każdego obszaru) oraz przedstawicieli właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji (trzy osoby) można znaleźć na stronie www.lis.gdynia.pl oraz www.gdynia.pl/bip/lis.

Laboratorium Innowacji Społecznych czeka na wypełnione formularze wraz z listami poparcia jeszcze  do czwartku, 22 października 2020 r. Należy przesłać je pocztą (na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia 81-346) lub zeskanowane - pocztą elektroniczną (rewitalizacja@lis.gdynia.pl). Decyduje data wpływu. W razie nieskutecznego naboru – odbędzie się nabór uzupełniający.

Pozostali członkowie Komitetu Rewitalizacji rekomendowani będą przez grupy, które reprezentują – Radę Pożytku Publicznego, Radę Miasta, Rady Dzielnic do dnia 16 listopada. Swoich przedstawicieli wskaże też Prezydent Miasta Gdyni.

  • ikonaOpublikowano: 20.10.2020 10:36
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.10.2020 10:49
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona