Aktualności

Rewitalizacja – po konsultacjach

Około 180 - tyle uwag złożyli mieszkańcy Gdyni w trakcie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Każda zostanie przeanalizowana. Jeśli dotyczy obszaru rewitalizacji i okaże się to możliwe, zostanie uwzględniona w ostatecznej wersji dokumentu. Tymczasem, pracownicy socjalni MOPS tworzący specjalny zespół ds. Pekinu już kontaktują się z mieszkańcami.

Trzecie spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji / fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji trwały od 11 stycznia do 10 lutego 2017. W tym czasie każdy mieszkaniec Gdyni mógł zgłosić swoje uwagi, m.in. podczas siedmiu otwartych spotkań z mieszkańcami - po jednym w każdym z podobszarów rewitalizacji, oraz ogólnomiejskiego w Infoboksie.

Najwięcej kwestii pojawiło się w trakcie spotkań konsultacyjnych. - Raczej dopytywano o szczegóły tego, co wpisano do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji jako konkretne działania, niż zgłaszano nowe pomysły, choć i tych kilka się pojawiło - tłumaczy Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Dowodzi to faktu, że wszystko, co robiliśmy w roku 2016 na etapie przygotowywania programu - wtedy również odbywały się konsultacje, badania, spotkania z konkretnymi grupami interesariuszy - doprowadziło nas do stworzenia akceptowanego przez mieszkańców katalogu działań.

Spora liczba uwag zgłaszanych w trakcie spotkań w dzielnicach nie dotyczyła projektu Gminnego Programu Rewitalizacji jako takiego. Odnosiły się do terenów leżących w bezpośrednim sąsiedztwie podobszaru rewitalizacji czy wręcz dzielnicy jako całości. Niezależnie od tego, każdy z sygnałów od mieszkańców trafił do protokołu, z którym zapoznają się członkowie kolegium prezydenta Gdyni. Teraz wszystkie zawarte w nim uwagi zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości ewentualnego uwzględnienia w ostatecznej wersji Gminnego Programu Rewitalizacji. Rada Miasta zajmie się nią na sesji 29 marca.

Gminny Program Rewitalizacji obejmie w Gdyni sześć obszarów: zachodnią część Witomina-Radiostacji, część dzielnicy Oksywie, rejon ulic Opata Hackiego - Zamenhofa na Chyloni, część dzielnicy Babie Doły, osiedle Meksyk praz osiedle Pekin. W ostatnim z tych miejsc już obecni są pracownicy socjalni z Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni. Specjalny zespół liczy 10 osób, osiem z nich pracuje bezpośrednio w terenie. Ich cel to dotrzeć do każdego z mieszkańców Pekinu, zdiagnozować sytuację rodziny - i w zależności od niej zaproponować indywidualną formę wsparcia. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasto wdroży bowiem program osłonowy, w ramach którego mieszkańcom wzgórza Orlicz-Dreszera zaproponowana zostanie pomoc w znalezieniu innego, bezpiecznego domu. Pracownicy Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni skontaktowali się już z 15 rodzinami.

fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2017 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona