Społeczeństwo

Gdzie na grilla i ognisko #wGdyni?

Ognisko. Widoczny płomień i ułożony stos kamieni i drewna. // fot. pexels.com

Ognisko i grill to wciąż popularne sposoby do spędzania wolnego czasu. // fot. pexels.com

30.04.2021 r.

Wielkimi krokami zbliża się weekend majowy. Dla wielu jest to okazja do odpoczynku i spędzenia wolnego czasu w gronie najbliższych. W tym roku musimy jednak dostosować się do obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Ale w Gdyni nie ma nudy! Bliskość natury i piękna pogoda zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Można na przykład zorganizować ognisko lub grilla, oczywiście z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.


Ognisko i grill to wciąż popularne sposoby do spędzania wolnego czasu. Ogólnodostępne punkty do rozpalenia ogniska w Gdyni znajdują się w kilku miejscach. Wszystkie są blisko natury. Łatwo też do nich dojechać, aby w przypadku, gdy sytuacja wymknie się spod kontroli, służby mogły szybko zareagować na niebezpieczeństwo.

Miejsca na ognisko w Gdyni:
 • Polanka Redłowska: dobrze znane miejsce z widokiem na morze, z parkingiem w pobliżu,
 • Leśna Polana: miejsce, w którym mieszkańcy Dąbrowy spotykają się między innymi na biegach oraz lokalnych festynach,
 • Park Kolibki: malownicze miejsce otoczone przyrodą, usytuowane blisko morza i na granicy z Sopotem,
 • Osada Rybacka: przy wejściu na plażę nr 4, miejsce w otoczeniu zieleni z bezpośrednim widokiem na morze (możliwość rozpalenia ogniska i korzystania z własnych urządzeń do grillowania),
 • Babie Doły: polanka przy ogródkach działkowych, ul. Rybaków. Miejsce na skraju klifu, w otoczeniu zieleni, przy dawnym szlaku rybackim (możliwość rozpalenia ogniska i korzystania z własnych urządzeń do grillowania),
 • Teren przy ul. Sieradzkiej (możliwość rozpalenia ogniska i korzystania z własnych urządzeń do grillowania).
Palenisko - Babie Doły
Miejsce na palenisko (Babie Doły)

Na miłośników grillowania również czekają ogólnodostępne miejsca, gdzie można skorzystać ze znajdujących się tam stacjonarnych grillów lub przynieść własny:
 • Swarzewska (naprzeciwko działek 54 i 56): stanowisko do grilla w dzielnicy Chylonia,
 • Pastwisko Huzarska: położone w Redłowie przy ul. Kopernika - miejsce wliczające się do Redłowskiej Ścieżki Zdrowia,
 • skwer im. Ireny Kwiatkowskiej: teren zielony na Obłużu, dobrze skomunikowany i blisko zabudowań (miejsce do rozstawienia własnego grilla),
 • park Kiloński (dzielnica Chylonia),
 • Teren przy ul. Turkusowej, miejsce piknikowe "Zameczek",
 • Teren przy ul. Bosmańskiej.
Przed zorganizowaniem grilla lub ogniska wystarczy poinformować straż pożarną i Straż Miejską w Gdyni, które w razie czego będą gotowe do szybkiej reakcji. A jeśli planujemy np. zorganizować spotkanie pod chmurką dla wąskiego grona znajomych, możemy zarezerwować dane miejsce. Aby to zrobić, trzeba złożyć wniosek do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym spotkaniem


Miejsce na ognisko (Osada Rybacka)
Miejsce na ognisko (Osada Rybacka)


Aktualne zasady bezpieczeństwa


Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa
 w zgromadzeniach publicznych może brać udział maksymalnie 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

W lesie, parku, zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży zasłanianie ust i nosa maseczką nie jest obowiązkowe. O tym, gdzie należy zasłaniać usta i nos, można przeczytać na stronie gov.pl.

Pamiętaj o zasadach!

Osoby korzystające z miejsc na paleniska i grille muszą stosować się do obowiązujących w Gdyni „Zasad palenia ognisk i korzystania z urządzeń do grillowania na terenach gminnych”:
 1. Teren stanowi własność Gminy Miasta Gdynia.
 2. Zarządcą terenu jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni/ Urząd Miasta Gdyni.
 3. Palenisko/grill jest obiektem ogólnodostępnym, służy osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.
 4. Korzystający z miejsca przeznaczonego do rozpalania ogniska/grillowania zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami i stosowania się do nich.
 5. Osoba chcąca rozpalić ognisko/grilla, jako odpowiedzialna za wykonanie wszystkich obowiązków z tym związanych, każdorazowo zobowiązana jest powiadomić o tym zamiarze straż pożarną i straż miejską - podając swoje imię, nazwisko i numer kontaktowy.
 6. W celu uzyskania możliwości korzystania z terenu na zasadach wyłączności, należy zwrócić się z wnioskiem do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem.
 7. Dopuszcza się rozpalenie ognia/grilla wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
 8. Korzystanie z paleniska/grilla może się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym: rozpalający ogień zobowiązany jest przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu do zachowania szczególnej ostrożności; po zakończeniu korzystania z obiektu osoby tam przebywające zobowiązane są do bezwzględnego sprawdzenia, czy używane palenisko/ grill skutecznie wygaszono; w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna skutecznie je wygasić; w trakcie korzystania z paleniska/grilla zabrania się pozostawienia go bez dozoru; po zakończeniu korzystania z paleniska/grilla, należy je pozostawić w stanie oczyszczonym, nieuszkodzonym, umożliwiającym ponowne użycie; zapewnienie materiałów do rozpalenia i utrzymywania ognia na palenisku/grillu leży w gestii korzystających z terenu.
 9. Korzystający z terenu ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie czystości i porządku w trakcie i po zakończeniu pobytu.
 10. Korzystający z terenu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z tytułu korzystania z terenu.
 11. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z terenu przed jego opuszczeniem należy zabrać ze sobą, a w przypadku braku takiej możliwości umieścić w pojemniku do gromadzenia odpadów usytuowanym w sąsiedztwie.
 12. W trakcie korzystania z terenu niedopuszczalne jest zachowanie naruszające dobra i prawa osób trzecich.
 13. W ognisku/grillu dopuszcza się spalanie wyłącznie drewna, węgla drzewnego lub innych materiałów przeznaczonych do tego celu.
 14. Korzystający z paleniska/grilla zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających z: ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności art. 3 i 4 (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 j.t. z późn. zmianami); ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013. 627 j.t.z późn. zmianami); ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. 2014. 1153 j.t. z późn. zmianami).
 15. Teren wyznaczony na ognisko/grill, może być czasowo wyłączony z użytkowania ze względów pożarowych lub bezpieczeństwa.

Za nie przestrzeganie w/w zasad, opartych na przepisach powszechnie obowiązujących, grożą sankcje karne wynikające z ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. 2013. 482 j.t. z późn. zmianami).

Wysokość grzywien określono w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2013. 1624 j.t. z późn. zmianami).

Jednocześnie przypominamy, że plaże i tereny w pasie nadmorskim są zarządzane przez Urząd Morski w Gdyni i ich rozpalenie tam ognia musi być uzgodnione pisemną decyzją tego organu.

Warto być turystą w swoim mieście


Ognisko i grill to nie jedyne atrakcje, jakie można zaplanować w Gdyni na weekend majowy. Wiele propozycji ciekawych miejsc do odwiedzenia można znaleźć w gdyńskim przewodniku. Bo warto być turystą w swoim mieście!