Społeczeństwo

Za nami XLVII sesja Rady Miasta Gdyni

 XLVII sesja Rady Miasta Gdyni // fot. Magdalena Śliżewska

XLVII sesja Rady Miasta Gdyni // fot. Magdalena Śliżewska

23.11.2022 r.

W środę, 23 listopada odbyła się XLVII sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas obrad radni podjęli uchwały dotyczące m.in. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uchwalenia rocznego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, rejon ulic Władysława IV i alei marszałka Piłsudskiego. Przedstawiono również sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Pogórze.


Sesja rozpoczęła się tradycyjnie o godzinie 12.00. Radni spotkali się w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni. Na początku obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych radnych – Stefanii Zbroi i Jerzego Biedrzyckiego

Podczas sesji Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwały dotyczące m.in.:

 • zmiany w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Zmiana ta podyktowana jest: koniecznością dostosowania stawki od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. ,
ujednoliceniem stawki od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ujednoliceniem stawki od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do 36 włącznie i powyżej 36 ton z uwzględnieniem kryterium tonażu.

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV i alei marszałka Piłsudskiego
Stwierdzono, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, rejon ulic Władysława IV i alei marszałka Piłsudskiego nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni”, uchwalonego uchwałą nr XI/342/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r.

W zakresie struktury przestrzennej – kierunków zmian studium określa obszar objęty planem jako strefę śródmiejską oraz określa elementy kształtujące strukturę przestrzenną i krajobraz miasta:

 • zespoły handlowo-usługowe adresowane do mieszkańców kilku dzielnic,
 • główne przestrzenie publiczne.
W zakresie struktury funkcjonalnej – kierunków zmian w przeznaczeniu terenów studium
przewiduje tereny usług (z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2).

W zakresie obiektów i urządzeń komunikacji Studium przewiduje:

 • drogę główną – klasy G,
 • regionalną trasę rowerową,
 • linie kolejowe,
 • przystanek kolejowy / Szybkiej Kolei Miejskiej / Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

 • uchwalenia rocznego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi
Program powstał w wyniku konsultacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a gdyńskimi organizacjami pozarządowymi. Wskazuje on zasady i formy współpracy, a także cele i zadania w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz określa wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu. Efektem realizacji wspólnie podejmowanych projektów i inicjatyw jest wzrost aktywności obywateli w kształtowaniu społeczności lokalnej oraz zwiększanie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie i tradycję.

 • utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Senior+ oraz połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni
30 maja 2022 roku prezydent Gdyni podpisał umowę z wojewodą pomorskim na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Polega on na utworzeniu Dziennego Domu Senior+.

Niniejsza uchwała stanowi realizację zobowiązania przyjętego na siebie przez Gdynię na mocy przywołanej umowy.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina może połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku takiego połączenia ośrodek wsparcia działa w strukturze ośrodka pomocy społecznej.

 •  przyjęcia do realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji gdyńskiego rynku pracy na lata 2022-2026
Przedłożony „Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji gdyńskiego rynku pracy na lata 2022-2026" diagnozuje aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy oraz nakreśla pożądane kierunki rozwoju w obszarze rynku pracy.

W Programie sfomułowano trzy priorytetowe kierunki działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni:
 • wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców Gdyni;
 • dostosowanie kwalifikacji mieszkańców Gdyni do potrzeb lokalnego rynku pracy;
 • wspomaganie idei przedsiębiorczości oraz tworzenia i utrzymywania miejsc pracy.
Realizacja powyższych priorytetów będzie odbywała się głównie w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przy wykorzystaniu zasobów finansowych Funduszu Pracy oraz środków pozyskanych na realizację konkretnych projektów i programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych (Fundusz Pracy) lub środków z Unii Europejskiej .

Program nie zawiera przewidywanych kosztów realizacji poszczególnych priorytetów, gdyż brak jest możliwości oszacowania wpływów z Funduszu Pracy oraz środków pozyskanych na realizację projektów i programów, gdyż uzależnione są one od wyników aplikacji.
Pomyślna realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

 • ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2023 roku
Zgodnie z niniejszą uchwałą na projekty wybierane w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gdyni zostaje przeznaczone 0,5% wydatków miasta Gdyni zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021, co daje kwotę 9 606 400 zł. Łączna wartość środków przeznaczonych na realizację projektów złożonych przez mieszkańców w 2023 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego stanowić będzie sumę ww. kwoty oraz środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego.

Kolejna sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się 21 grudnia

Pełny porządek obrad oraz opisy poszczególnych uchwał można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Transmisja z posiedzenia jest dostępna na portalu eSesja.tv.