Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Witaj w Gdyni

Regulamin Pakietu Powitalnego

Regulamin Pakietu Powitalnego

Regulamin Pakietu Powitalnego

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PAKIETU POWITALNEGO DLA OSÓB MELDUJĄCYCH SWÓJ POBYT W MIEŚCIE GDYNIA

„PAKIET POWITALNY – WITAJ W GDYNI”


§1
Organizator
Organizatorem akcji prowadzonej pod nazwą „Pakiet powitalny – Witaj w Gdyni”, zwanej dalej Akcją, jest Urząd Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, zwany dalej Organizatorem.

§2
Okres trwania
Akcja rozpoczyna się w dniu 12.02.2018 r. od godz. 8:00 i trwa do 31.12.2018 r. do godz. 16:00 – wydawanie Pakietów, a ich wykorzystanie do 31.03.2019 r., a w przypadku Karnetu na mecz Arka Gdynia - wykorzystanie będzie możliwe do 31.12.2018 r.

§3
Uczestnicy
Uczestnikami Akcji są osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania oraz dokonały zmiany adresu meldunkowego spoza Gdyni do Gdyni.  Akcja nie dotyczy osób, które w trakcie jej trwania są już zameldowane w Gdyni na pobyt stały lub czasowy i dokonują zmiany adresu zamieszkania w obrębie Gdyni.

§4
Warunki
Warunkiem wzięcia udziału w Akcji i odebrania „Pakietu powitalnego – Witaj w Gdyni”, zwanego dalej Pakietem jest zmiana adresu zameldowania na pobyt stały w obszarze Gdyni, czyli uczestnikami Akcji są osoby, które zameldowane były poza miastem Gdynia.

Pakiet wydawany jest w trakcie procedury meldunkowej w Referacie Ewidencji Ludności i Meldunków w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. Osoby meldujące się poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, otrzymają Pakiety drogą korespondencyjną.

W ramach Pakietu uczestnik Akcji otrzymuje Pakiet zawierający pięć Karnetów bezpłatnego wstępu do wskazanych instytucji, zwanych dalej Karnetami oraz list od Prezydenta Miasta Gdyni.

Każdy Rodzic meldujący swoje dziecko/ dzieci otrzyma odpowiednią do liczby posiadanych dzieci liczbę Pakietów.

Karnety muszą zostać wymienione w kasach poszczególnych instytucji na bilety wstępu. Nie jest możliwa wymiana online.

Przy wymianie Karnetu na bilety wstępu konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, bilety za Karnety będą wydawane osobom pełnoletnim.

Karnety upoważniające do obejrzenia seansu w Gdyńskim Centrum Filmowym będą wydawane w zależności od dostępności miejsc w sali kinowej.

Karnet na mecz Arki Gdynia musi zostać wymieniony w biurze marketingu klubu Arka Gdynia najpóźniej 3 dni przed meczem, trybuna, sektor i miejsce zostaną przyznane w zależności od dostępności miejsc na stadionie. Przy wymianie Karnetu na bilet konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Bilety za Karnety będą wydawane osobom pełnoletnim, zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Biletów i Karnetów AGS S.A.

Karnety upoważniają do bezpłatnych jednorazowych wejść do następujących instytucji: Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni, Centrum Nauki Experyment, Gdyńskie Centrum Filmowe oraz na mecz Arka Gdynia w roku 2018.


INSTYTUCJA/WYDARZENIE ZAKRES KARNETU ADRES
Muzeum Emigracji wstęp na wystawę stałą; bilety normalne oraz ulgowe. ul. Polska 1, Gdynia
Muzeum Miasta Gdyni oferta dotyczy wstępu na aktualnie organizowane wystawy w Muzeum; bilety normalne oraz ulgowe; oferta nie zwalnia z opłat dodatkowych: zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne, warsztaty, spacery historyczne oraz architektoniczne. ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia
Centrum Nauki Experyment oferta dotyczy wstępu na aktualnie organizowane wystawy w Centrum; bilety normalne oraz ulgowe; bilety będą wydawane w zależności od dostępności miejsc. Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
Gdyńskie Centrum Filmowe oferta dotyczy Kina Studyjnego GCF, wyłącznie seanse 2D; bilety normalne oraz ulgowe; bilety będą wydawane w zależności od dostępności miejsc. Plac Grunwaldzki 2, Gdynia
Arka Gdynia mecz w roku 2018, trybuna, sektor i miejsce na bilecie zależne od dostępności miejsc na stadionie. ul. Olimpijska 5, Gdynia

Jeden Karnet uprawnia do jednorazowego bezpłatnego wstępu tylko jedną osobę.

Karnet uprawnia Uczestnika Akcji do odbioru wyłącznie biletów wstępu. Uczestnik nie może żądać w zamian za Karnet innych produktów lub rzeczy innego rodzaju, które są poza ww. wskazanym zakresem.

Uczestnik Akcji nie ma możliwości wymiany Karnetu na ekwiwalent pieniężny.

Akcja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami organizowanymi w instytucjach, w których można realizować ww. Karnety.

Karnety z uszkodzonym hologramem zabezpieczającym tracą ważność, przez uszkodzenie rozumie się, m.in. próby odklejenia skutkujące zniszczeniem treści na hologramie, zgięcie hologramu, brak hologramu, itp. Oceny stopnia zniszczenia hologramu dokonuje pracownik konkretnej instytucji spośród ww. wymienionych, podczas wymiany Karnetu na bilet wstępu.

§5
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych.

Udział uczestnika w akcji oznacza jego akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
Dane osobowe uczestników akcji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych.

Wartość biletów otrzymywanych przez Uczestników w ramach Akcji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012, poz.361, z pózn. zm.).

  • ikonaOpublikowano: 12.02.2018 07:35
  • ikona

    Autor: Alicja Leibner-Mikolcz (a.leibner@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.09.2018 10:01
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona