Witaj w Gdyni

Zamelduj się w Gdyni 2020 - Regulamin

Zamelduj się w Gdyni 2020. Regulamin

Zamelduj się w Gdyni 2020. Regulamin

01.01.2020 r.

Rozpoczyna się III edycja akcji „Zamelduj się w Gdyni”. Jest ona skierowana do osób, które zmieniły miejsce zamieszkania oraz dokonały zmiany adresu meldunkowego na gdyński. W ramach Pakietu Powitalnego dla osób meldujących swój pobyt w mieście można otrzymać bezpłatne jednorazowe karnety do: Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni, Centrum Nauki Experyment, Gdyńskiego Centrum Filmowego oraz na mecz Arki Gdynia. Nowy regulamin zacznie obowiązywać 2 stycznia 2020 roku.


REGULAMIN PRZYZNAWANIA PAKIETU POWITALNEGO DLA OSÓB MELDUJĄCYCH SWÓJ POBYT W GDYNI
„ZAMELDUJ SIĘ W GDYNI”

§1

Organizator

Organizatorem akcji prowadzonej pod nazwą „Zamelduj się w Gdyni”, zwanej dalej Akcją, jest Urząd Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, zwany dalej Organizatorem.

§2

Okres trwania

Edycja 2018 (I Edycja) Akcji rozpoczęła się 12.02.2018 r. i trwała do 31.12.2018 r. do godziny 16:00 – wydawanie Pakietów. Wydane w tym okresie Pakiety, zgodnie z regulaminem można wykorzystać do 31.03.2019 r., z wyjątkiem Karnetu na mecz Arka Gdynia, który stracił ważność z dniem 31.12.2018 r.

Edycja 2019 (II Edycja) Akcji rozpoczęła się w dniu 2.01.2019 r. od godz. 8:00 i trwała do 31.12.2019 r. do godz. 16:00 – wydawanie Pakietów, a ich wykorzystanie do 30.06.2020 r., a w przypadku Karnetu na mecz Arka Gdynia - wykorzystanie jest możliwe do 31.05.2020 r.

Edycja 2020 (III Edycja) Akcji rozpoczyna się w dniu 2.01.2020 od godz. 8:00 i trwa do 31.12.2020 do godz. 16:00 - wydawanie Pakietów, a ich wykorzystanie jest możliwe do 31.03.2021.

Uwaga! Karnety na mecze Arki Gdynia czasowo zawieszone!
W związku z reorganizacją funkcjonowania Klubu Arka Gdynia wynikającą z obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, do odwołania wstrzymana została możliwość korzystania z karnetów na mecze Arki Gdynia otrzymywanych w ramach akcji "Witaj w Gdyni".

Informacja o przywróceniu możliwości korzystania z karnetów dostępna będzie na www.gdynia.pl w zakładce Witaj w Gdyni oraz w regulaminie akcji.

§3

Uczestnicy


Uczestnikami Akcji są osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania oraz dokonały zmiany adresu meldunkowego spoza Gdyni do Gdyni.  Akcja nie dotyczy osób, które w trakcie jej trwania są już zameldowane w Gdyni na pobyt stały lub czasowy i dokonują zmiany adresu zamieszkania w obrębie Gdyni.

§4

Warunki


Warunkiem wzięcia udziału w Akcji i odebrania „Pakietu powitalnego – Witaj w Gdyni”, zwanego dalej Pakietem, jest zmiana adresu zameldowania na pobyt stały w obszarze Gdyni, czyli uczestnikami Akcji są osoby, które zameldowane były poza miastem Gdynia.
 
Pakiet wydawany jest w trakcie procedury meldunkowej w Referacie Ewidencji Ludności i Meldunków w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. Osoby meldujące się poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, otrzymają Pakiety drogą korespondencyjną.
W ramach Pakietu uczestnik Akcji otrzymuje Pakiet zawierający pięć Karnetów bezpłatnego wstępu do wskazanych instytucji, zwanych dalej Karnetami oraz list od Prezydenta Miasta Gdyni.
Każdy Rodzic meldujący swoje dziecko/ dzieci otrzyma odpowiednią do liczby posiadanych dzieci liczbę Pakietów.
 
Karnety muszą zostać wymienione w kasach poszczególnych instytucji na bilety wstępu. Nie jest możliwa wymiana online.
Przy wymianie Karnetu na bilety wstępu konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, bilety za Karnety będą wydawane osobom pełnoletnim.
Karnety upoważniające do obejrzenia seansu w Gdyńskim Centrum Filmowym będą wydawane w zależności od dostępności miejsc w sali kinowej.
Karnet na mecz Arki Gdynia musi zostać wymieniony w kasie numer 5 na Stadionie Miejskim w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5 w dniu meczu - trybuna, sektor i miejsce zostaną przyznane w zależności od dostępności miejsc na stadionie. Przy wymianie Karnetu na bilet konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Bilety za Karnety będą wydawane osobom pełnoletnim, zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Biletów i Karnetów AGS S.A.
 
Karnety upoważniają do bezpłatnych jednorazowych wejść do następujących instytucji: Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni, Centrum Nauki Experyment, Gdyńskie Centrum Filmowe oraz na mecz Arka Gdynia do 31.03.2021 r. (czasowo wstrzymane wykorzystanie karnetów Arka Gdynia).

INSTYTUCJA/WYDARZENIE ZAKRES KARNETU ADRES
Muzeum Emigracji wstęp na wystawę stałą; bilety normalne oraz ulgowe ul. Polska 1, Gdynia
Muzeum Miasta Gdyni oferta dotyczy wstępu na aktualnie organizowane wystawy w Muzeum; bilety normalne oraz ulgowe; oferta nie zwalnia z opłat dodatkowych: zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne, warsztaty, spacery historyczne oraz architektoniczne ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia
Centrum Nauki Experyment oferta dotyczy wstępu na aktualnie organizowane wystawy w Centrum; bilety normalne oraz ulgowe; bilety będą wydawane w zależności od dostępności miejsc al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
Gdyńskie Centrum Filmowe oferta dotyczy Kina Studyjnego GCF, wyłącznie seanse 2D; bilety normalne oraz ulgowe; bilety będą wydawane w zależności od dostępności miejsc plac Grunwaldzki 2, Gdynia
Arka Gdynia trybuna, sektor i miejsce na bilecie zależne od dostępności miejsc na stadionie

ul. Olimpijska 5, Gdynia

Jeden Karnet uprawnia do jednorazowego bezpłatnego wstępu tylko jedną osobę.

Karnet uprawnia Uczestnika Akcji do odbioru wyłącznie biletów wstępu. Uczestnik nie może żądać w zamian za Karnet innych produktów lub rzeczy innego rodzaju, które są poza ww. wskazanym zakresem.
Uczestnik Akcji nie ma możliwości wymiany Karnetu na ekwiwalent pieniężny.

Akcja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami organizowanymi w instytucjach, w których można realizować ww. Karnety.

Karnety z uszkodzonym zabezpieczeniem ze srebrnej folii (hotstamping) tracą ważność.  Przez uszkodzenie rozumie się, m.in. próby odklejenia skutkujące zniszczeniem treści na hologramie, zgięcie, brak zabezpieczenia, itp. Oceny stopnia zniszczenia zabezpieczenia dokonuje pracownik konkretnej instytucji spośród ww. wymienionych, podczas wymiany Karnetu na bilet wstępu.

§5

Postanowienia końcowe


Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych.
 
Udział uczestnika w Akcji oznacza jego akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 
Dane osobowe uczestników akcji będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1
 
Wartość biletów otrzymywanych przez Uczestników w ramach Akcji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012, poz.361, z pózn. zm.).