Witaj w Gdyni

Zamelduj się w Gdyni 2022!

Na symbolicznym obrazku widoczny jest młotek sędziego wraz z kartą regulaminu w tle. Obrazek prezentuje kolory V edycji akcji

Zamelduj się w Gdyni 2022

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PAKIETU POWITALNEGO DLA OSÓB MELDUJĄCYCH SWÓJ POBYT W MIEŚCIE GDYNIA

„PAKIET POWITALNY – WITAJ W GDYNI”

§1
Organizator

Organizatorem akcji prowadzonej pod nazwą „Pakiet powitalny – Witaj w Gdyni”, zwanej dalej Akcją, jest Urząd Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, zwany dalej Organizatorem.

§2
Okres trwania

Edycja 2018 (I Edycja) Akcji rozpoczęła się 12.02.2018 r. i trwała do 31.12.2018 r. do godziny 16:00 – wydawanie Pakietów. Wydane w tym okresie Pakiety, zgodnie z regulaminem można było wykorzystać do 31.03.2019 r., z wyjątkiem Karnetu na mecz Arka Gdynia, który stracił ważność z dniem 31.12.2018 r.

Edycja 2019 (II Edycja) Akcji rozpoczęła się w dniu 2.01.2019 r. od godz. 8:00 i trwała do 31.12.2019 r. do godz. 16:00 – wydawanie Pakietów, a ich wykorzystanie do 30.06.2020 r., a w przypadku Karnetu na mecz Arka Gdynia - wykorzystanie było możliwe do 31.05.2020 r.

Edycja 2020 (III Edycja) Akcji rozpoczęła się w dniu 2.01.2020 od godz. 8:00 i trwała do 31.12.2020 r. do godz. 16:00 - wydawanie Pakietów, a ich wykorzystanie było możliwe do 30.06.2021 r.

Edycja 2021 (IV Edycja) Akcji rozpoczęła się w dniu 2.01.2021 od godziny 8:00 i trwała do 31.12.2021 r. do godz. 16:00 - wydawanie Pakietów, a ich wykorzystanie jest możliwe do 31.03.2022 r.

Edycja 2022 (V Edycja) Akcji rozpoczęła się w dniu 1.02.2022 od godziny 8:00 i trwa do 31.12.2022 r. do godziny 16:00 - wydawanie Pakietów, a ich wykorzystanie jest możliwe do 31.03.2023 r.

§3
Uczestnicy

Uczestnikami Akcji są osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania oraz dokonały zmiany adresu meldunkowego spoza Gdyni do Gdyni.  Akcja nie dotyczy osób, które w trakcie jej trwania są już zameldowane w Gdyni na pobyt stały lub czasowy i dokonują zmiany adresu zamieszkania w obrębie Gdyni.

§4
Warunki

Warunkiem wzięcia udziału w Akcji i odebrania „Pakietu powitalnego – Witaj w Gdyni”, zwanego dalej Pakietem, jest zmiana adresu zameldowania na pobyt stały w obszarze Gdyni, czyli uczestnikami Akcji są osoby, które zameldowane były poza miastem Gdynia.
 
Pakiet wydawany jest w trakcie procedury meldunkowej w Referacie Ewidencji Ludności i Meldunków w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. Osoby meldujące się poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, otrzymają Pakiety drogą korespondencyjną.

W ramach Pakietu uczestnik Akcji otrzymuje Pakiet zawierający cztery Karnety bezpłatnego wstępu do wskazanych instytucji, zwanych dalej Karnetami oraz list od Prezydenta Miasta Gdyni.
Każdy Rodzic meldujący swoje dziecko/ dzieci otrzyma odpowiednią do liczby posiadanych dzieci liczbę Pakietów.

Karnety muszą zostać wymienione w kasach poszczególnych instytucji na bilety wstępu. Nie jest możliwa wymiana online. Przy wymianie Karnetu na bilety wstępu konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, bilety za Karnety będą wydawane osobom pełnoletnim. Karnety upoważniające do obejrzenia seansu w Gdyńskim Centrum Filmowym będą wydawane w zależności od dostępności miejsc w sali kinowej. Karnety upoważniają do bezpłatnych jednorazowych wejść do następujących instytucji: Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni, Centrum Nauki Experyment, Gdyńskie Centrum Filmowe do 31.03.2023 r.

INSTYTUCJA/WYDARZENIE ZAKRES KARNETU ADRES
Muzeum Emigracji wstęp na wystawę stałą; bilety normalne oraz ulgowe ul. Polska 1, Gdynia
Muzeum Miasta Gdyni oferta dotyczy wstępu na aktualnie organizowane wystawy w Muzeum; bilety normalne oraz ulgowe; oferta nie zwalnia z opłat dodatkowych: zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne, warsztaty, spacery historyczne oraz architektoniczne ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia
Centrum Nauki Experyment oferta dotyczy wstępu na aktualnie organizowane wystawy w Centrum; bilety normalne oraz ulgowe; bilety będą wydawane w zależności od dostępności miejsc al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
Gdyńskie Centrum Filmowe
oferta dotyczy Kina Studyjnego GCF, wyłącznie seanse 2D; bilety normalne oraz ulgowe; bilety będą wydawane w zależności od dostępności miejsc
plac Grunwaldzki 2, Gdynia

Jeden Karnet uprawnia do jednorazowego bezpłatnego wstępu tylko jedną osobę.
Karnet uprawnia Uczestnika Akcji do odbioru wyłącznie biletów wstępu. Uczestnik nie może żądać w zamian za Karnet innych produktów lub rzeczy innego rodzaju, które są poza ww. wskazanym zakresem.
Uczestnik Akcji nie ma możliwości wymiany Karnetu na ekwiwalent pieniężny.

Akcja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami organizowanymi w instytucjach, w których można realizować ww. Karnety.

Karnety z uszkodzonym zabezpieczeniem ze srebrnej folii (hotstamping) tracą ważność. Przez uszkodzenie rozumie się, m.in. próby odklejenia skutkujące zniszczeniem treści na hologramie, zgięcie, brak zabezpieczenia, itp. Oceny stopnia zniszczenia zabezpieczenia dokonuje pracownik konkretnej instytucji spośród ww. wymienionych, podczas wymiany Karnetu na bilet wstępu.

§5
Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych.
 
Udział uczestnika w Akcji oznacza jego akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 
Dane osobowe uczestników akcji będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1
 
Wartość biletów otrzymywanych przez Uczestników w ramach Akcji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012, poz.361, z pózn. zm.).

  • ikonaOpublikowano: 01.01.2022 12:09
  • ikona

    Autor: Alicja Leibner-Mikolcz (a.leibner@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.01.2022 13:14
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona