Cykl "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

"Architektura XX wieku jej badania i popularyzacja w Gdyni i w Europie" - wersja elektroniczna

Poniżej zamieszczamy spis treści książki „Architektura XX wieku jej badania i popularyzacja w Gdyni i w Europie" - piątej książki z cyklu „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni".
Publikacja jest w języku polskim, natomiast streszczenia artykułów są w języku angielskim.
Artykuły są dostępne on-line - wystarczy kliknąć w wybrany tytuł, aby otworzyć plik w formacie .pdf.

Below is the table of contents for the book "20th century architecture - its research and popularization in Gdynia and in Europe" - the fifth book in the series "Modernism in Europe - Modernism in Gdynia".
The publication is in Polish, while the abstracts of the articles are in English.
Articles are available online - just click on the title of your choice to open a .pdf file.
strony początkowe / starting pages

CZĘŚĆ PIERWSZA - Modernizm - Europa - Świat / PART ONE - Modernism - Europe - World 

1. Modernizm na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO / Modernism on the UNESCO World Heritage List
Jacek Purchla

2. Ochrona dziedzictwa modernistycznego Asmary – doświadczenia i perspektywy na przyszłość / Asmara modern heritage conservation: lessons learned and future perspectives
Medhanie Teklemariam

3. Od „Schlesische Heimstätte” do „Die farbige Stadt” - kolorystyka architektury mieszkaniowej na Śląsku i w Niemczech w okresie Republiki Weimarskiej (1919-1933) / From “Schlesische Heimstätte” to “Die farbige Stadt” – the colour scheme of modern movement architecture in Silesia and Germany in the interwar period (1919-1933)
Jadwiga Urbanik

4. Modernizm a próba czasu: Realizm Parku Lafayette w Detroit / Modernism to the test of time: the realism of Lafayette Park in Detroit
Adalberto Del Bo

5. Ochrona, dokumentacja i popularyzacja dorobku Franka Lloyda Wrighta na przykładzie Meyer May House w Grand Rapids, Michigan / Protection, documentation and popularization of the achievements of Frank Lloyd Wright as exemplified by the Meyer May House in Grand Rapids, Michigan
Maciej Czarnecki

6. „Brazylia buduje”. Brazylijski modernizm – propaganda ruchu nowoczesnego i współczesne badania / “Brazil Builds”. Brazilian Modernism – Modern Movement propaganda and contemporary research
Grzegorz Rytel

7. Dlaczego wspaniała architektura wczesnego modernizmu ukraińskiego jest mało znana w świecie i niepopularna na Ukrainie / Why the magnificent architecture of early Ukrainian modernism is little known in the world and is not popular in Ukraine
Alexander Bouryak, Maria Rusanova

8. Kontinuum – o libańskich projektach Karola Schayera / Continuum - about Karol Schayer’s Lebanese designs
Kazimierz Butelski

9. Wpływy modernistyczne w mieście Durban – realizacje projektowe w niskiej zabudowie mieszkaniowej / Modernist influences in Durban – design response of low rise apartment buildings
Louis Stephen du Plessis

10. Robert Mallet-Stevens i zbudowany przez niego dom z pracownią dla Louisa Barilleta / Robert Mallet-Stevens and the house and studio he built for Louis Barillet
Monika Trojanowska

11. Nauczanie projektowania architektonicznego na potrzeby konserwacji zabytkowych budynków modernizmu. Budynek Spółdzielni Lordelo de Ouro autorstwa Álvara Sizy (Porto 1960-63) jako wzorcowy przykład analizy przypadku / Teaching architectural design for the conservation of modern built heritage. The Lordelo de Ouro
Cooperative Building by Álvaro Siza (Porto 1960-63) as an exemplary case study
Vincenzo Riso

CZĘŚĆ DRUGA - Modernizm - Polska / PART TWO - Modernism - Poland

1. Architektura niedokończona - problemy badawcze i konserwatorskie polskiego dziedzictwa XX wieku / Unfinished architecture – research and conservation issues of the 20th-century Polish heritage
Jakub Lewicki

2. Budownictwo jednorodzinne w Warszawie w latach 1945-1960: podstawy, rozwój i architektura / Single–family housing construction in Warsaw in the years 1945–1960: basis, development, and architecture
Małgorzata Rozbicka

3. Rozwój modernizmu w Szczecinie w latach 1907–1939 oraz jego ochrona konserwatorska / Rise of modernism in Stettin (Szczecin) in 1907–1939 and its conservation protection
Małgorzata Gwiazdowska

4. Faktura i kolorystyka architektury dwudziestolecia międzywojennego we Lwowie / Texture and colour schemes in the architecture of the 20-year interwar period in Lviv
Małgorzata Korpała

5. Rola detalu w modernistycznej architekturze Łodzi okresu międzywojennego / The role of architectural detail of Łódź modernism in the interwar period
Joanna Olenderek

6. Tynki modernistycznego Krakowa i problemy ich ochrony / Modernist stucco in Cracovian architecture and issues of its protection
Monika Bogdanowska

7. Architektura nowego rytuału. Badania nad powojennymi modernistycznymi ośrodkami wypoczynkowymi / Architecture of the new ritual. Research on post-war modernist holiday resorts
Błażej Ciarkowski

8. Modernizm w Nowej Hucie / Modernism in Nowa Huta
Magdalena Smaga, Maria Wąchała-Skindzier

9. Architektura śląskich kopalń lat 60. i 70. XX wieku / Architecture of the 1960s and 1970s coal mines in Silesia
Aneta Borowik

CZĘŚĆ TRZECIA - Modernizm - Gdynia / PART THREE - Modernism - Gdynia

1. Gdynia i policentryczny modernizm / Gdynia and polycentric modernism
Andrzej Szczerski

2. Tel Awiw i Gdynia: miejskie pejzaże kulturowe z architekturą w tle / Tel Aviv and Gdynia: cultural cityscapes with architecture in the background
Artur Tanikowski

3. Kościoły międzywojennej Gdyni – kontekst urbanistyczny i architektura / Churches of the interwar Gdynia – urban context and architecture
Maria Jolanta Sołtysik

4. Modernistyczna architektura mieszkaniowa w śródmieściu Gdyni po II wojnie światowej – nowe podejście w nowych czasach / Modernist residential architecture in Gdynia’s city centre after World War II – a new approach in new times
Robert Hirsch

5. „Willa czynszowa” na gdyńskich Działkach Leśnych. Próba interpretacji zjawiska / “Tenement villa” in Gdynia Działki Leśne. Attempt at the interpretation of the phenomenon
Marcin Szerle, Weronika Szerle

strony końcowe / end pages

  • ikonaOpublikowano: 21.08.2020 06:50
  • ikona

    Autor: Alina Limańska-Michalska, Wydział Ochrony Dziedzictwa (a.limanska-michalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.08.2020 13:33
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona