Konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

7. konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

Sąd Rejonowy, pl. Konstytucji 9, fot. Bartłomiej Ponikiewiski

7. MIĘDZYNARODOWA KONDERENCJA NAUKOWA
MODERNIZM W EUROPIE - MODERNIZM W GDYNI
ARCHITEKTURA XX W. - ZACHOWANIE JEJ AUTENTYZMU I INTEGRALNOŚCI

7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
MODERNISM IN EUROPE - MODERNISM IN GDYNIA
20TH CENTURY ARCHITECTURE - PRESERVATION OF ITS AUTHENTICITY AND INTEGRITY
english version: www.gdynia.pl/modernism


W dniach 3-5 października 2019 r. odbędzie się 7. międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. - zachowanie jej autentyzmu i integralności", organizowana przez Miasto Gdynię. Podobnie jak w poprzednich latach współorganizatorem konferencji jest Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.


Siódma międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” jest kontynuacją konferencji, które odbywają się w Gdyni od 2007 r. Sesje w Gdyni są obecnie najważniejszym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem o tym charakterze.
Tematyka najbliższej konferencji koncentrować będzie się na zagadnieniach związanych z formą architektury modernistycznej i problemami zachowania jej integralności i autentyzmu. Nad stroną merytoryczną czuwać będzie Komitet Naukowy, do którego organizator zaprosił wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy. Referaty zakwalifikowane na konferencję i na niej przedstawione, przygotowane w formie artykułów naukowych, zostaną zebrane i opracowane redakcyjnie, a następnie wydane w formie recenzowanej książki. Artykuły będące dorobkiem poprzednich konferencji ukazały się w książkach wydanych przez Urząd Miasta Gdyni, a ich treść dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni.

ORGANIZATOR KONFERENCJI: Miasto Gdynia
WSPÓŁORGANIZATOR: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
PATRONAT HONOROWY: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński
PATRONAT: DOCOMOMO International, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Narodowy ICOMOSINFORMACJE OGÓLNE
Udział w konferencji jest bezpłatny, ale uczestnicy (w tym referenci) pokrywają koszty dojazdu i pobytu. Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

INFORMACJA DLA REFERENTÓW
Wystąpienia zgłaszane na konferencję powinny dotyczyć ważnych zagadnień, uzupełniających dotychczasowy stan wiedzy. Zgłoszone referaty powinny prezentować aktualne wyniki badań lub prowadzonych działań, które nie były dotąd szerzej omawiane i publikowane. Pożądane są też nowe i ważne tematy związane bezpośrednio lub pośrednio z architekturą Gdyni. Autorzy powinni mieć udokumentowany dorobek (naukowy, konserwatorski, itp.) związany z podejmowaną tematyką. Osoby zainteresowane wystąpieniem z własnym referatem powinny przesłać streszczenie referatu w języku polskim i angielskim wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w terminie do 31 marca 2019 r. (objętość streszczenia od 400 do 800 wyrazów). Ponadto należy załączyć notkę biograficzną oraz spis ważniejszych publikacji lub dokonań zawodowych. Wybór referatów na konferencję zostanie dokonany przez członków Komitetu Naukowego. Wybrani przez Komitet Naukowy prelegenci w terminie do 31 sierpnia 2019 r. będą zobowiązani przesłać wersję tekstową planowanego referatu a bezpośrednio przed konferencją dostarczyć dwujęzyczną prezentację wystąpienia (czas wystąpienia: 20 minut).

UWAGA! Zakończono przyjmowanie zgłoszeń referatów na konferencję!

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
1. dr. arch. Jeremie Hoffmann
Dyrektor Wydziału Ochrony Zabytków Miasta Tel Awiw-Jafa, Izrael
2. doc. dr. Nataša Koselj
Przewodnicząca DOCOMOMO Slovenia, Ljubljana, Słowenia
3. prof. dr hab. Jadwiga W. Łukaszewicz
Prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS
4. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
5. prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
6. prof. dr hab. Jacek Purchla
Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
7. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
8. prof. ing. arch. DrSc. Vladimír Šlapeta
Politechnika Brneńska, Brno, Czechy
9. dr hab. inż. arch. Robert Hirsch
Wydział Architektury PG, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni
10. dr inż. arch. Marek Stępa
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni, Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa

Zaproszenie organizatorów do udziału w konferencji i wygłoszenia referatów przyjęli znakomici specjaliści zajmujący się architekturą modernistyczną i jej ochroną:
 
□ Prof. Ivo Hammer z Austrii
□ Prof. Mart Kalm z Estonii
□ Prof. Michael Turner z Izraela
□ Prof. Ana Maria Zachariade z Rumunii
□ Prof. Nataša Koselj ze Słowenii
□ Prof. Marija Dremaite z Litwy
□ Dr Jeremie Hoffmann z Izraela
□ Dr Edward Denison z Wielkiej Brytanii
□ Ing Wolfgang Salcher z Austrii

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY
Ze względów organizacyjnych, słuchacze proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji. Zapisy i formularze zgłoszeniowe będą dostępne w terminie 1 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. Po tym terminie zgłoszenie będzie nadal możliwe, jednak słuchacze nie otrzymają materiałów konferencyjnych.

formularz elektroniczny

MIEJSCE OBRAD: Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
Pokaż Pomorski Park Naukowo - Technologiczny na mapie

KONTAKT
Urząd Miasta Gdyni, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia □ tel. 58 668 83 42 □ e-mail: zabytki@gdynia.pl □ wydarzenie na FB