1002 (602) 2011-05-13 - 2011-05-19

Ogłoszenia

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Gdyni
zleci firmie remontowo - budowlanej wykonanie remontu dachu w w/w budynku
.
Projekt określający zakres wymaganych prac znajduje się do wglądu w ABK nr 3, ul. Abrahama 56. Wszelkich informacji nt. prac remontowo - budowlanych udziela Renata Rybicka, tel. 58 620 51 38. Prace będą prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytków UM. Oferty należy składać w Administracji Budynków Komunalnych nr 3 przy ul. Abrahama 56 w Gdyni w pok. nr 5 w godz. 9.00 - 13.00 do 30 maja 2011 roku. Przewidywany termin wykonania zamówienia: lipiec - sierpień 2001 r.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni ul. Krasickiego 28
zatrudni specjalistę ds. płac w wymiarze połowy etatu.
Szczegółowe wymagania na stronie internetowej szkoły: www.sp18.gdynia.pl.
Termin składania podań 27.05.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego dz.nr 495/134 km. 27 o pow. 176 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 31.12.2012 r.
Wykaz wywieszono na okres od 9.05.2011 r. do 29.05.2011 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na:
remont ulicy Olgierda na odcinku długości ok. 480 m, od posesji nr 1 do posesji nr 47.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/olgierda.
Termin składania ofert: 20.05.2011 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88 w godz. 8.00 - 15.00.
***
Prezydent Miasta
unieważnia Zarządzenie nr 1828/11/VI/O z dnia 4.05.2011r.
w sprawie otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Rehabilitacja i opieka szpitalna osób po laryngektomii
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację następującego zadania: Rehabilitacja i opieka szpitalna osób po laryngektomii. Przewidywane kwoty dotacji: 13.000 zł w 2011 r., 24.624 zł w 2012 r.,25.264 zł w 2012 r.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin składania ofert ustala się na 2 czerwca 2011 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 504) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 czerwca 2011 r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 58 668 25 05.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni,
rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania Prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Zainteresowani mogą składać wnioski do Prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 13.06.2011 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
***
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 1.06.2011 r. do 30.09.2011 r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy al. Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich oraz ul. Zawiszy Czarnego
W budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajduje się na IV piętrze przy pokoju 428 wykaz ww. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Wadium dla każdej nieruchomości (stoiska):
- od nr 2 do nr 4 wynosi 3.440 zł minimalne postąpienie 50 zł;
- od nr 5 do nr 14 wynosi 2.720 zł minimalne postąpienie 50 zł;
- nr: 16,18,21,23,24 wynosi 4.080 zł minimalne postąpienie 50 zł;
- nr 28 wynosi 2.640 zł minimalne postąpienie 50 zł.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy jest prowadzenie handlu obwoźnego atestowanymi produktami w godzinach od 8.00 do 23.00 ze stoiska usuwanego po godzinach handlu. Nie przewiduje się stoisk z mała gastronomią i handlu środkami spożywczymi. Kolorystyka stoiska wyłącznie w kolorze białym. Nie usunięcie stoiska po godzinach handlu jak i umieszczenie jakichkolwiek reklam na stoisku spowoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Czynsz ustalony jest za cały okres dzierżawy od 01.06.2011 r. do 30.09.2011 r. Wylicytowany czynsz płatny jest przed podpisaniem umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy podpisana zostanie w terminie 7 od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyłoniony w przetargu dzierżawca oprócz czynszu wnosi opłatę targową za każdy dzień działalności w wysokości określonej Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XLVII/1113/10 z dnia 29.10.2010 r. Przetarg odbędzie się 23 maja 2011 r. o godz. 10.00 w sali 105, na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne gotówką w terminie do 20 maja 2011 r. w kasie Urzędu Miasta w pok. 27 (do godz. 14.30). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami pok. nr 421 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu pod nr tel. 58 668 85 33; 668 85 11; 668 81 50.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 60/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1781/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.05.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Perzowej 49 o pow. 144 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack obejmującej części działek nr 528, nr 582/527, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 61/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1782/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.05.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 37 o pow. 31 m², oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 18/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 62/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1783/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4.05.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej 53 o pow. 158 m², oznaczonej na karcie mapy KM 94 obręb Gdynia obejmującej działkę nr 418/2 i oznaczonej na karcie mapy KM 95 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 604/500 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 6.05.2011 r. do 27.05.2011 r.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 11
81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53, tel./fax: 58 621 72 24,
e-mail: gim11gdynia@poczta.fm,
www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4853_35789.html
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro, część A „Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 11 w Gdyni", część B „ Remont posadzki -parkiet w Gimnazjum nr 11 w Gdyni".
CPV 45111300-1,45000000-7,45421000-4,454320000-4. Wymagany termin realizacji:
Część A - wymiana stolarki okiennej - 10.08.2011r. do 20.08.2011 r.
Część B- remont posadzki-parkiet - 10.08.2011 r. do 30.08.2011 r.
SIWZ można pobrać ze stron : www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4853_35789.html, www.gim11gdynia.pl/. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej, której części przetargu dotyczy do dnia 27.05.2011 r. do godz.10.00 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 27.05.2011 r. o godz.11.00 w gabinecie Dyrektora Szkoły. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Kierownik Administracyjny Małgorzata Szymańska, tel. 58 621 72 24 codziennie od godz. 8.00 do 15.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%. Informujemy, że ogłoszenie umieszczone jest na stronie BZP 130211 z dnia 2011.05.05.
***
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27, 81-405 Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na roboty budowlane
wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w celu realizacji nakazu KMPSP - część II: zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni.
W dniu 5.05.2011 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 100424 - 2011. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G lub pobrać ze strony internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html. Wykonawcę pragnącego pobrać SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego prosi się o przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lo3.gdynia.pl pisemnego zamówienia o chęci pobrania SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od dnia 1.07.2011 r. do dnia 1.08.2011 r. Ofertę należy złożyć do dnia 23.05.2011 r., godz. 8.30 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia (sekretariat). Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.05.2011 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: kierownik administracji Izabela Kruszewska, tel.: 58 350 94 80 , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00; St. referent ds. zamówień publicznych Katarzyna Mądrzak, pok. nr 3, tel.: 58 712 62 70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 11.30.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 59/11/VI/M położonej przy ul. Wielkopolskiej/Akacjowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok (załącznik do zarządzenia nr 1780/11/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.05.2011r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ogrodniczo-handlowej (sprzedaż roślin własnej produkcji). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 6.05.2011r. do 27.05.2011 r.
***
Współwłaściciele budynku przy ul. Starowiejskiej 32 w Gdyni
poszukują wykonawcy remontu cokołu elewacji frontowej i rekonstrukcji fragmentu witryny z uwzględnieniem ćwierćkulistych przeszkleń.
Szczegółowych informacji dotyczących remontu udziela Stanisław Grzenkowicz, Gdynia, Starowiejska 32/7, tel. 601 652 122 i 601 684 647. Termin składania ofert upływa z dniem 23 maja 2011 r. Na remont przyznano dotację Gminy Gdynia.