1003 (603) 2011-05-20 - 2011-05-26

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Grottgera 19.

Nieruchomość zlokalizowana jest w Gdyni przy ul. Grottgera, część działki gruntu nr 54 o powierzchni 2083 m², oznaczona na karcie mapy KM 61 obręb Gdyni. Nieruchomość przeznaczona jest na budowę i prowadzenie dwóch hal o powłoce pneumatycznej dla potrzeb kortów tenisowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego, przyłączami: elektroenergetycznym, wodociągowym, gazowym i kanalizacji sanitarnej, kontenerem systemu wentylacji oraz miejscami postojowymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 23.
Podstawą zabudowy jest Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.08.2010 r., RUL.IW.7331-52/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wyjściowa stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego: 300 zł (słownie: trzysta złotych).
1. Czynsz płatny miesięcznie z góry do 20 dnia każdego miesiąca.
2. W latach następnych czynsz będzie waloryzowany na dzień 1 marca każdego roku dzierżawy o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS.
3. Dzierżawca płaci również podatek VAT 23% oraz podatek od nieruchomości.
4. Do czasu rozpoczęcia użytkowania obiektów miesięczny czynsz dzierżawny obowiązuje w wysokości 100 zł, po tym okresie obowiązuje miesięczna stawka czynszu oferowanego.
Wadium: 1000 zł płatne przelewem bankowym na konto w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000000000 401037 w terminie do 10 czerwca 2011 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.
Wraz z ofertą stawki czynszu dzierżawnego oferenci składają na wydruku koncepcję programowo-przestrzenną nieruchomości. Oferty przetargowe należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 13 czerwca 2011 r. (do godz. 15.30).
Część jawna przetargu odbędzie się 15 czerwca 2011 r. o godz. 10.30 w Sali 105 A na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).
Szczegółowe warunki dzierżawy nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w Referacie Administrowania Gruntami w pok. 426, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 58 668 85 07; 58 668 85 33
***
Wspólnota Mieszkaniowa Bankowiec, Gdynia, ul. 3 Maja 27-31,
poszukuje wykonawcy prac na renowację stolarki okiennej stalowej w klatce schodowej zabytkowego budynku
. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszy na renowację zabytków.
Oferty należy składać w terminie 14 dni od ukazania się Ratusza do Zarządu Nieruchomości „Partner", ul. Morska 29/8, Gdynia w godzinach pn - wt 12.00 - 16.00, czw - pt. 9.00 - 12.00, tel. 58 621 75 28, e-mail: partner@partner.itform.pl.
***
Dyrektor
Gimnazjum nr 4 w Gdyni ogłasza zapisy
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego w Gimnazjum nr 4.
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum nr 4 w Gdyni" należy składać do dnia 14.06.2011 r. do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły lub listownie na adres: Gimnazjum nr 4, ul. Okrzei 6, 81-228 Gdynia. Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej BIP: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4844_.html oraz na stronie internetowej Gimnazjum www.gimnazjum4.gom.pl.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 15, ul. Jowisza 60 w Gdyni zatrudni:
• nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
• nauczycieli świetlicy,
• nauczyciela wspomagającego,
w wymiarze etatu na rok szkolny 2011/2012. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 - 15.00 lub przesłać na adres mailowy: zsGdynia@poczta.fm w terminie do 15 czerwca 2011 r.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 58 621 40 34.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
***
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na roboty budowlane:
Remont posadzek w korytarzu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni.
12.05.2011 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 110294 - 2011. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4770_.html w zakładce Zamówienia publiczne. Wykonawcę pragnącego pobrać SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego prosi się o przesłanie drogą elektroniczną na adres sekretariat@lo3.gdynia.pl pisemnego zamówienia o chęci pobrania SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od dnia 1.07.2011 r. do dnia 1.08.2011 r. Ofertę należy złożyć do 31.05.2011 r., godz. 8.30 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia (sekretariat).
Otwarcie ofert odbędzie się 31.05.2011 r. o godz.9.00 w siedzibie Zamawiającego: pok. nr 3G.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Izabela Kruszewska- Kierownik administracji, tel.: 58 350 94 80 , od pon. do pt. w godz. 8.00 - 14.00; Katarzyna Mądrzak - St. referent ds. zamówień publicznych, pok. nr 3, tel.: 58 712 62 70, od pon. do pt. w godz. od 8.00 - 11.30.
***
Ogłoszenie o konkursie ofert
na prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych dla uczestników letniego pobytu organizowanego przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla rodzin objętych jego pomocą - w 2011 roku.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia; Przedmiot zamówienia: prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych dla uczestników letniego pobytu organizowanego przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla rodzin objętych jego pomocą w 2011 roku; Czas realizacji: od 4.07.2011 r. do 17.07.2011 r. - w wymiarze: 6 godzin pracy grupowej oraz 2 godzin konsultacji indywidualnych dziennie (z wyjątkiem ostatniego dnia pobytu); Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu: siedziba Zamawiającego, pok.10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl; Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 27 maja 2011 r. godz. 10.30, termin związania ofertą - do dnia 24 czerwca 2011 roku; Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 27 maja 2011 roku, godz. 11.00; Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert;
Oferent może złożyć do Zamawiającego w toku postępowania konkursowego: przed rozstrzygnięciem konkursu - umotywowaną skargę, po rozstrzygnięciu konkursu - umotywowany protest.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 55.
Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Wejherowskiej 55 w dzielnicy Gdynia Chylonia, część działki gruntu nr 973/124 o powierzchni ca 1400 m², oznaczonej na karcie mapy KM 18 obręb Gdynia. Nieruchomość przeznaczona jest na budowę i prowadzenie hali sportowej typu namiotowego na konstrukcji stalowej wraz z budynkami zaplecza sanitarno-szatniowego (typu kontenerowego) oraz infrastrukturą techniczną. Podstawą zabudowy jest Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.03.2011 r., RUL.6733.8.2011.KN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wyjściowa stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego: 300 zł (słownie: trzysta złotych).
1. Czynsz płatny miesięcznie z góry do 20 dnia każdego miesiąca. 2. W latach następnych czynsz będzie waloryzowany na dzień 1 marca każdego roku dzierżawy o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS. 3. Dzierżawca płaci również podatek VAT w wysokości 23 % oraz podatek od nieruchomości. 4. Do czasu rozpoczęcia użytkowania obiektu miesięczny czynsz dzierżawny obowiązuje w wysokości 100 zł, po tym okresie obowiązuje miesięczna stawka czynszu oferowanego.
Wadium: 1000 zł płatne przelewem bankowym na konto w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 10 czerwca 2011 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Wraz z ofertą stawki czynszu dzierżawnego oferenci składają na wydruku koncepcję programowo-przestrzenną nieruchomości. Oferty przetargowe należy składać w pok. 421 nr na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 13 czerwca 2011 r. (do godz. 15.30). Część jawna przetargu odbędzie się 15 czerwca 2011 roku o godz. 10.00 w sali 105 A na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54). Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w Referacie Administrowania Gruntami w pok. 421, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 58 668 81 50; 668 85 33.
***
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.05.2011 r.
zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 18.04.2011 r., w trybie przetargu nieograniczonego do wartości 193 000 euro na wybór wykonawcy na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie wraz z infrastrukturą techniczną" w ramach operacji pn.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II".
W postępowaniu złożono 7 ofert. Trzech Wykonawców wezwano pismami z dnia 18.04.2011 r. do uzupełnienia ofert. W wyznaczonych terminach dwóch z nich przesłało uzupełnienia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ARKAS- PROJEKT" Pracownia Projektowo - Konsultingowa Katarzyna Manikało - Obidzińska z siedzibą w Olsztynie, al. Marsza. J. Piłsudskiego 75 A, budynek B, która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 77.490,00 zł. brutto. Z postępowania wyklucza się na podstawie art. 24 ust. 2, pkt 4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcę, który nie dostarczył właściwych dokumentów a przez to nie spełnił warunków udziału w postępowaniu tj.: PE- POLSKA sp. z o.o. sp. k., al. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdańsk; kwota oferty: 62.801,34 zł brutto. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pozostali wykonawcy to:
1. Konsorcjum firm: Biuro Projektów Drogowych- Piotr Kania, ul. Władysława Reymonta 3, 84-217 Kamień; „Opcja" Sylwia Pangsy- Kania, ul. Władysława Reymonta 3, 84-217 Kamień; Biuro Projektów i Inwestycji „Projmed" Bianka Hirsch, ul. Wielkopolska 403, 81-531 Gdynia; kwota oferty: 129.519,0 zł brutto,
2. Biuro Projektów Kolejowych w Gdańsku Sp. z o.o., ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdańsk; kwota oferty: 84.500 zł brutto,
3. TRANSPROJEKT GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72 A, 80-254 Gdańsk; kwota oferty 99.000 zł brutto,
4. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego s.a., ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańk; kwota oferty: 145.755 zł brutto,
5. „ZNAK" Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz, ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk; kwota oferty: 182.300 zł brutto.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428
- wykazu nieruchomości o powierzchni ok.100 m², opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa - cele ogrodnicze, zieleń ozdobna. Okres dzierżawy: do 3 lat
- wykazu nieruchomości o powierzchni ok. 5.844 m², opisanej na KM 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 80/3, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 8828. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele rolne. Okres dzierżawy: do 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 9.05.2011 r. do 31.05.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna; cz.dz.nr 18/1 km.118 o pow. 274,64 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 30.09.2011 r.
Wykaz wywieszono na okres od 9.05.2011 r. do 29.05.2011 r.