1003 (603) 2011-05-20 - 2011-05-26

W piątek Sesja Rady Miasta

W piątek, 27 maja 2011 roku, o godz. 9.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni rozpocznie się VIII Sesja VI kadencji Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał:
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2011;
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 - 2022;
- przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2010;
- przyjęcia zadań Wojewody Pomorskiego wykonywanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- zmiany treści uchwały nr VI/97/11 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni;
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn.: GO SEAP w ramach Programu Inteligentna Energia - Europa;
- odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych placówkach handlowych;
- wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kacze Buki, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni;
- wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Parkowej - Spokojnej;
- przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
- skargi pana Bartłomieja Lewińskiego;
- zmiany Uchwały Nr VI/132/07 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.