Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1005 (605) 2011-06-03 - 2011-06-09

Po Sesji Rady Miasta

27 maja 2011 r. odbyła się VIII Sesja Rady Miasta VI kadencji. Radni przegłosowali 15 uchwał, w tym m.in.:
- uchwałę, która rozszerza specjalną strefę ekonomiczną na nieruchomości położone na terenie dawnej Stoczni Gdynia przy ul. Czechosłowackiej 3, Portu Gdynia przy ul. Indyjskiej 7 oraz tereny przemysłowe, zlokalizowane przy ul. Hutniczej 40. Dzięki temu potencjał tych terenów zostanie lepiej wykorzystany. Firmy na obszarze tym prowadzić będą działalność produkcyjną z zastosowaniem nowoczesnych technologii w dziedzinie energii odnawialnej. Zwolnienia podatkowe od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej są skuteczną motywacją dla firm w strefie i bodźcem do ich rozwoju a także zwiększenia zatrudnienia.
- Radni dokonali zmian w budżecie Miasta na 2011 rok, w wyniku czego wynosi on po stronie:
dochodów - 1 059 657 030 zł; wydatków - 1 236 935 455 zł; przychodów - 290 778 425 zł; rozchodów - 113 500 000 zł.
- Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.
Miasto Gdynia współpracuje z prawie 700 organizacjami pozarządowymi, promując ich działania, podejmując wspólne inicjatywy i realizując różnorodne zadania publiczne: na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów, związane z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką uzależnień, ekologią i ochroną zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, edukacją, oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży, działania w zakresie kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, pomoc społeczną, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu, współpracę międzynarodową. Mówiąc o współpracy i narzędziach promocji organizacji pozarządowych wymienić należy m.in. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdyńskie Forum Pozarządowe, DOKI czy Gdyńską Strefę Pozarządową.
Na powyższe działania z budżetu Miasta przeznaczono w 2010 r. 31,6 mln zł (o ponad 2 mln zł więcej niż w 2009 r.), co stanowiło 3,5% wydatków bieżących. Gdynia znajduje się w ścisłej czołówce gmin w Polsce pod względem ilości przekazywanych środków finansowych na rzecz organizacji pozarządowych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to 127 zł rocznie. Wkład organizacji pozarządowych w zlecone zadania publiczne w 2010 r. wyniósł 14,8 mln zł (o ponad 2 mln zł więcej niż w 2009 r.). W realizację zleconych zadań publicznych zaangażowanych jest prawie 3300 osób, w tym wolontariuszy. W ubiegłym roku ich adresatami było prawie 222 tys. gdynian.
- Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako partnera do projektu GO SEAP w ramach Programu Inteligentna Energia - Europa.
Podczas sesji 23 lutego 2011 r. radni wyrazili zgodę na przystąpienie Miasta Gdyni do Porozumienia Między Burmistrzami (Convenant of Mayors), dotyczącego działań na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej. Jednym z obowiązków wynikających z porozumienia jest przygotowanie w ciągu roku planu działania na rzecz zrównoważonej energii (SEAP - Sustainable Energy Action Plan). Opracowanie takiego planu z udziałem środków Unii Europejskiej jest możliwe w ramach projektu GO SEAP - activating cities for qualified SEAP practice, przygotowywanego w celu aplikowania o środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Inteligentna Energia - Europa. Program Komisji Europejskiej wspiera działania nieinwestycyjne, a jego głównymi celami są:
- poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych;
- promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł energii;
- promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/7131_69685.html .