1011 (611) 2011-07-15 - 2011-07-21

Dotacje dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni informuje, iż w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna realizację programu specjalnego pn. „Potencjał na biznes".
Jego celem jest udzielenie pomocy osobom bezrobotnym pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą. Program zakłada następujące formy wsparcia: szkolenie z zakresu pisania biznesplanu i prowadzenia firmy; przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje); coaching biznesowy i doradztwo indywidualne; usługi informacyjne dotyczące prowadzenia własnej firmy.
Do udziału w programie specjalnym zapraszamy osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej, w szczególności: osoby do 25 roku życia; powyżej 50 roku życia; niepełnosprawne i długotrwale zarejestrowane. Osoby zainteresowane mogą zgłosić swój udział poprzez złożenie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni (I piętro pokój 107 lub 108) wypełnionego formularza rekrutacyjnego. Formularze poddane zostaną weryfikacji dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną złożoną z pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
Osoby, których pomysł na założenie firmy oceniony zostanie pozytywnie - przystąpią do programu, biorąc udział w założonych formach wsparcia.  

ikona