1011 (611) 2011-07-15 - 2011-07-21

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej

Do największych walorów Gdyni należą niewątpliwie plaże i morskie kąpieliska. Mamy ich cztery, ale moglibyśmy mieć więcej i na dłuższych odcinkach, gdyby nie spływające do Zatoki Gdańskiej zanieczyszczone wody opadowe. Dlatego Miasto Gdynia, przy finansowym wsparciu Funduszu Spójności Unii Europejskiej, realizuje wieloletni program budowy i modernizacji systemu odprowadzania tych wód. W efekcie nastąpi znaczny wzrost bezpieczeństwa ekologicznego w strefie przybrzeżnej, zniknie zagrożenie zamykania kąpielisk, powstanie zaś realna szansa na Błękitną Flagę, dowodzącą wysokich, europejskich standardów sanitarnych plaż i kąpielisk.

Wspomnianym projektem objęte są dwa zadania inwestycyjne: zrealizowane już w latach 2009 - 2010 dotyczyło budowy ok. 1,75 km kanałów deszczowych w ulicach Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III wraz z budową urządzeń podczyszczających (przed wylotami do rzeki Kaczej) oraz zadanie zaplanowane do realizacji od września 2011 do końca 2012 r., które polegać będzie na budowie ok. 1,5 km oraz modernizacji ok. 1,7 km kanałów deszczowych w al. Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów - wraz z budową urządzeń podczyszczających.

Instalacja 12 urządzeń podczyszczających spowoduje redukcję zawiesin ogólnych, średnio o 72% w skali roku oraz węglowodorów i ropopochodnych średnio - 87% w skali roku. Ponadto, dzięki zwiększonej na długości około 5 km przepustowości kanałów deszczowych, na zabudowanym obszarze Gdyni o powierzchni ok. 516 ha zmniejszy się ryzyko wystąpienia i ograniczone zostaną skutki lokalnych podtopień w okresach deszczy nawalnych i roztopów.

Kolejnym oczekiwanym efektem tych przedsięwzięć będzie zredukowanie zniszczeń nawierzchni (zły stan techniczny kanałów deszczowych powoduje podmycia ulic i osiadanie fragmentów dróg).

W ostatecznym rezultacie, dzięki poprawie jakości środowiska, wzrośnie jakość życia mieszkańców, atrakcyjność turystyczna oraz inwestycyjna Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta.

Koszt projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I" wynosi ok. 43,5 mln zł udzielone dofinansowanie z Funduszu Spójności ponad 15 mln zł, co stanowi około 35% wartości projektu.

Infrastruktura i Środowiska, Unia Europejska (czarno-białe logotypy w odpowiedniej propocji) - logo 460x81
                                                                                                  

ikona