1012 (612) 2011-07-22 - 2011-07-28

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej, oznaczonej geodezyjnie jako część działki gruntu nr 507/6, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: miejsca postojowe.
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni
ul. Stawna 4-6
zatrudni od dnia 8.08.2011 r. pracownika na stanowisko: STARSZEGO RECEPCJONISTY
- pracowników odpowiedzialnych głównie za utrzymanie czystości
(sprzątanie pomieszczeń Krytej Pływalni) oraz funkcjonowanie recepcji.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny (podanie o pracę),
CV (życiorys z uwzględnieniem kwalifikacji i stażu pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 9.00 - 15.00 pod numerem telefonu 58 698 90 65.
Dokumenty można składać:
na adres plywalnia.witomino@wp.pl lub w sekretariacie Zespołu Szkół nr 7.
***
Dyrektor
I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Narcyzowa 6
zatrudni od 1 września 2011 roku na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
nauczyciela fizyki.
Informacje, Tel. 58 664 66 04, 58 664 82 36.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz.1194 z późn. zm.)
ZAWIADAMIA że wszczęte zostało na wniosek Gminy Miasta Gdynia reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Pan Marek Stępa, złożony w dniu 22.06.2011r. postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr RAAII.GK.7353-400/10/408/ulica z dnia 30.09.2010r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - Odcinek I - ul. Chwarznieńska od granicy lasu do zakrętu w rejonie ulicy Gierdziejewskiego", sprostowanej postanowieniem nr RAAII.GK.7353-400/10/408/ulica z dnia 17.12.2010r., zlokalizowanej na działkach:
w obrębie Wiczlino: KM 38 - działki nr: 249/2, 249/3, 289/4*, 248, 289/2, 289/14*, 258, 259, 257/8*, 260/41, 260/42*, 260/38, 260/39*, KM 21 - działki nr: 543*, 234, 244/59*, 245*, 246*; KM 20 - działki nr: 552, 553, 568; KM 19 - działki nr: 122/1, 507/2, 507/4*; KM 18 - działki nr: 411*, 412*; KM 13 - działki nr: 512/6, 520/5, 520/7, 522/7, 522/19, 522/20*, 522/17*, 522/16, 522/10, 522/11, 522/14*, 522/24*, 541*; KM 12 - działki nr: 418*, 419*, 420, 421/1*, 428/8, 428/9, 421/15, 421/29, 421/30, 421/31, 421/63, 422/75, 422/21, 422/28, 422/44, 422/50, 422/52, 422/53, 427/6; KM 9 - działki nr: 507/6*, 509/81*, 445, 444/4, 444/5, 451/5, 452/3, 446/4, 447/3, 448/3, 449/3, 450/3, 453/2, 454/5, 455/3, 456/4, 457/5, 458/5, 489; KM 8 - działka nr: 194/3; KM 7 - działki nr: (514/4, 514/1, 424/1, 424/2)**, 423, 512/7, 515, 519/16*, 519/10*, 519/14*, 519/9*, 519/7, 512/5, 519/1, 519/4, 519/5, 519/6*,
w obrębie Gdynia: KM 4L - działka nr: 192/4; KM 2L - działki nr: 274/2, 274/4, 281/2
Wprowadzone zmiany obejmują :
- korektę projektowanego układu drogowego w rejonie ul. Amona i ronda przy ul. Gierdziejewskiego;
- przebudowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Chwarznieńskiej 87;
- korektę oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej w rejonie ul. Amona;
- odtworzenie przyłączy kablowych do dwóch posesji przy ul. Chwarznieńskiej.
Zmiany zlokalizowane są na terenie działek o numerach ewidencyjnych : obręb Wiczlino KM 12 - 419*, 421/1*, KM 7 - 424/2**, 512/7, 514/4**, 519/9*, 519/14*, 519/16*, KM 13 - 520/7, 522/14*, 522/24*, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
* numery działek podlegających podziałowi
** numery działek podlegających scaleniu
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego powyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 325 ( tel. 58 66 88 413 ), w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 - 11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.
***
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 118a ust. 2, art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 23/2011 z dnia 12 lipca 2011 r., znak: MGS.6853.4.2011.MB, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 829/258, k.m. 59 Obręb Gdynia, poprzez zezwolenie Gminie Miasta Gdyni oraz późniejszemu inwestorowi - Przedsiębiorstwu Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni na likwidację znajdującego się na przedmiotowej działce słupa trakcji trolejbusowej i ustawienie obok likwidowanego nowego słupa oraz wymianę kabli sieci trakcyjnej i oświetleniowej, w oparciu o ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2011 r. Nr RUL.KN.7331-102/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitarnym Trójmiasta", polegającego na przebudowie istniejącej sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z przebudową urządzeń oświetleniowych drogi - al. Zwycięstwa, od Wzgórza Św. Maksymiliana do granicy administracyjnej miasta Gdyni z Sopotem.
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia nr 101/2011/VI/M położonej przy ul. Śląskiej (część działki nr 1074/5 i 1077/6, km 58 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 31 lipca 2012 roku (załącznik do Zarządzenia nr 2706/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.07.2011r) z przeznaczeniem pod myjnię samochodową, bez prawa czynienia nakładów o charakterze trwałym.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 14.07.2011 r do 5.08.2011 r.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania, polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z organizacją terapii uzależnienia tych osób w okresie od 1.09.2011 r. do 31.06.2013 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadań, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty znajdują się: w BIP MOPS w Gdyni i BIP UM w Gdyni, na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni, a także na stronie internetowej: http://www.mopsgdynia.pl/.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 80/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 2707/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.07.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Halickiej 10 o pow. 765 m², oznaczonej na karcie mapy KM 69 obręb Gdynia obejmującej części działek nr 298/47, nr 300/47 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 30 listopada 2011 r.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 12.07.2011 r. do 1.08.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości , położonej przy ul. Mokwy, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 286/12, przeznaczona do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 13.07.2011 r. do dnia 3.08.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej, oznaczonej geodezyjnie jako część działki gruntu nr 507/6, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: miejsca postojowe.
***
Zespół Szkół nr 10 w Gdyni
ul. Staffa 10,
poszukuje dostawców artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w roku szkolnym 2011/2012 (podział na V grup towarowych) - w trybie zapytania o cenę.
Zainteresowane podmioty mogą odebrać formularz cenowy w siedzibie szkoły (dyżurka szkolna).
Oferty należy składać do 26.08. 2011 r.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic J. Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania Prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic J. Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do „Prognozy oddziaływania na środowisko" w terminie do dnia 23.08.2011 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon ulic:
J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XVII/403/08 z dnia 27 lutego 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od północy - wzdłuż ul. Żwirki i Wigury,
- od wschodu - wzdłuż ul. J. Słowackiego, ul. I. Krasickiego,
- od południa - wzdłuż al. Marszałka Piłsudskiego,
- od zachodu - wzdłuż ul. Świętojańskiej,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 1 sierpnia 2011 r. do 30 sierpnia 2011 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2011 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2011 r.