Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1016 (616) 2011-08-26 - 2011-09-01

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 przy pok. 344 wykazu Nr 5/2011 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Zamenhofa 10/87, Chylońska 33/15, Morska 93/42, Zielona 17C/12, Chylońska 33/52, Zamenhofa 12A/14, Chwarznieńska 4/49, Młyńska 17/34.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 09.08.2011 r. do dnia 13.09.2011 r.

***
Miejska Biblioteka Publiczna
w Gdyni, ul. Świętojańska 141-143
poszukuje firmy remontowo-budowlanej do przeprowadzenia prac remontowych w następujących placówkach:
- Filia nr 7, Gdynia, ul. Śląska 56 - położenie wykładziny z wywinięciem cokołu na ścianę w całej filii;
- Filia nr 13, Gdynia, ul. Podchorążych 10a - pomalowanie sufitu i ścian w holu oraz położenie wykładziny z wywinięciem cokołu na ścianę w holu.

***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Aktywizacja gdyńskiej młodzieży.
W ramach realizacji zadania dotowane będą przedsięwzięcia mające na celu aktywizację gdyńskiej młodzieży i grup młodzieżowych, posiadających duży potencjał oraz chęć realizacji własnych projektów. Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 03.10.2011 r. i zakończy nie później niż 31.12.2013 r. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem w latach 2011-2013 wynosi 270 000 zł brutto.
Oferty należy składać do dnia 30.08.2011 r. do godz. 18.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić napis „Biuro Prezydenta - Konkurs „Aktywizacja gdyńskiej młodzieży".
Oferty można konsultować w Biurze Prezydenta - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni, tel. 58 661 35 41, e-mail: gcop@gdynia.pl.
Pełna wersja ogłoszenia dostępna na stronie www.gdynia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

***
„Praktyka czyni mistrza - nowatorski program praktyk
na studiach pedagogicznych PWSH"
Wartość projektu: 2 664 080,00 PLN
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 264 468,00 PLN
Projekt „Praktyka czyni mistrza" to nowatorski program praktyk dla studentów studiów pedagogicznych PWSH". Jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe.
Miasto Gdynia jest partnerem projektu realizowanego przez Pomorską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Celem jego jest podniesienie jakości praktyk pedagogicznych, służących przygotowaniu przyszłych nauczycieli do jak najlepszej pracy w zawodzie. Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna opracowała szereg modułów, których realizacja zapewni wysoką jakość kształcenia.
Choć projekt adresowany jest do studentów studiów pedagogicznych o specjalności nauczycielskiej, beneficjentami jego będą również uczniowie i nauczyciele gdyńskich szkół.
Okres realizacji projektu: 01.03.2011 r. - 30.09.2014 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.praktyka-pedagogiczna.pwsh.eu/

***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi
w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5
informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na wykonanie remontu boiska do koszykówki wraz z remontem schodów, skarpy i odwodnienia.
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 15 listopada 2011 r.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły (pok. 101) w godz. 8.00-15.00 oraz jest dostępna na stronie: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4861_.html
4. Numer ogłoszenia w BZP: 250040-2011.
5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do 2.09.2011 r. do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego 2.09.2011 r. o godz. 9.30.
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik administracyjny Sylwia Kassin - tel. (58) 622 14 34.

ikona