1018 (618) 2011-09-09 - 2011-09-15

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 29.10.2011 r. do 2.11.2011 r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Witomińskiej, ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich i ul. Źródło Marii.

W budynku Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudkskiego 52/54, na IV piętrze przy pokoju 428, na tablicy ogłoszeń znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wadium dla każdej nieruchomości (stoiska) wynosi 150 zł a minimalne postąpienie 50 zł.
Przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy jest prowadzenie handlu obwoźnego wyłącznie kwiatami i zniczami. Nie przewiduje się stoisk z małą gastronomią i handlu środkami spożywczymi oraz nie dopuszcza się umieszczania jakichkolwiek reklam w obrębie stoiska. Czynsz ustalony jest za cały okres dzierżawy od 29.10.2011 r. do 02.11.2011 r. Wylicytowany czynsz płatny jest przed podpisaniem umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy podpisana zostanie w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyłoniony w przetargu dzierżawca oprócz czynszu wnosi opłatę targową za każdy dzień działalności w wysokości określonej Uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr XLVII/1113/10 z 20 października 2010 r.
Przetarg na stoiska zlokalizowane przy ul. Witomińskiej i ul. Kieleckiej odbędzie się 26.09.2011 r. o godz. 10.00 sali 105 , na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
Przetarg na stoiska zlokalizowane przy ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich i ul. Źródło Marii odbędzie się 27.09.2011 r. o godz. 10.00 w sali 105, na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
Wadium w wysokości 150 zł, które należy w płacić w terminie 7 dni przed terminem przetargu na konto depozytowe w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub płatne gotówką w kasie Urzędu Miasta Gdyni, pok. 27 (do godz.14.30).
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni www.investgdynia.pl oraz w Referacie Administrowania Gruntami pok.nr 206 na II piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu pod nr tel. 58 668 85 33 i 668 81 53.

Zespół Szkół nr 7 w Gdyni poszukuje pracownika na stanowisko
kierownika obiektu sportowego - pływalni
Wymagania: wykształcenie wyższe, co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku urzędniczym, niekaralność, znajomość zasad funkcjonowania obiektu sportowego - pływalni, samodzielność i inicjatywa, umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami.
Do głównych obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie: bezpośredni nadzór i kierowanie całością zagadnień związanych z pracą, organizacja i koordynacja pracy podległych pracowników, prowadzenie polityki remontowej zapewniającej utrzymanie Pływalni w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym, sprzedaż oraz rozliczanie wpływów za karnety i bilety na usługi komercyjne, planowanie czasu pracy dla podległych pracowników, zapewnienie należytego stanu sanitarnego obiektu oraz bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni, tworzenie pozytywnego wizerunku Pływalni oraz podejmowanie wszelkich działań promocyjnych i reklamowych, bieżące zaopatrzenie obiektu w materiały i środki niezbędne do właściwej eksploatacji.
Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, inne dodatkowe kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, koncepcję prowadzenia pływalni.
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie do dnia 20.09.2011 r. na adres: Zespół Szkół nr 7, ul. Stawna 4/6, 81-629 Gdynia z dopiskiem „kierownik pływalni".

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni
zatrudni nauczyciela chemii w wymiarze 6/18. CV oraz podanie proszę składać w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół nr 7
ul. Stawna 4/6 81-629 Gdynia, lub przesłać mailem: zs7gdy@poczta.gdynia.pl".

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Energetyków 13 a
informuje o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej na zajęcia sportowo - rekreacyjne. Kontakt: Maria Borkowska, tel. 58 621 66 13 w godz. 7.30 do 15.30, e-mail: marborkowska @ vp.pl.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 3204/11/VI/O z dnia 30 sierpnia 2011 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, w okresie od 1.11.2011 r. do 31.12.2013 r.
Przewidywana kwota dotacji 230 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 21 września 2011 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 21 września 2011r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 października 2011 r.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 3249/11/VI/O z dnia 30 sierpnia 2011 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży - II edycja, w okresie od 1.11.2011 r. do 31.08.2012 r.
Przewidywana kwota dotacji 130 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 21 września 2011 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 21 września 2011 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 października 2011 r.

ikona