1020 (620) 2011-09-23 - 2011-09-29

Konkurs fotograficzny „Lotnicza Ekspedycja Historyczna w Gdyni”

Urząd Miasta Gdyni ogłasza konkurs fotograficzny „Lotnicza Ekspedycja Historyczna w Gdyni". Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych zdjęć związanych z „Lotniczą Ekspedycją Historyczną w Gdyni". Inscenizacja aktorska i pokaz repliki balonu braci Montgolfier miały miejsce w Parku Rady Europy 2 i 3 września 2011 w czasie Zlotu Żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta w Gdyni. 12 nagród ufundował sponsor Ekspedycji.
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Lotnicza Ekspedycja Historyczna w Gdyni"
§ 1
Organizatorem ogólnopolskiego konkursu fotograficznego, zwanego dalej Konkursem, jest Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, zwana dalej Organizatorem.
§ 2
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych zdjęć związanych z „Lotniczą Ekspedycją Historyczną w Gdyni" - imprezą towarzyszącą Zlotowi Żaglowców. Inscenizacja aktorska i pokaz repliki balonu braci Montgolfier miały miejsce w Parku Rady Europy 2 i 3 września 2011.
§ 3
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 wykonanych przez siebie fotografii, które mogą być zdjęciami pojedynczymi lub stanowić cykl zdjęć.
2. Prace w formacie JPG o wymiarach maksymalnie 1200 pikseli dłuższy bok i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać w formie załączników do listu elektronicznego, na adres e-mail: konkurs@gdynia.pl.
3. Uczestnik konkursu, wysyłając na konkurs prace oświadcza, że: nadesłane fotografie są dziełami oryginalnymi, nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunków osób trzecich utrwalonych na fotografiach.
4. Termin nadsyłania fotografii upływa 30 września 2011. Fotografie nadesłane po terminie (czyli w październiku) nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
7. Z możliwości uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie jury i członkowie ich najbliższej rodziny.
§ 4
1. Nagrodami w konkursie jest 12 zestawów produktów spożywczych sponsora „Lotniczej Ekspedycji Historycznej w Gdyni" - firmy Roleski.
2. Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody w gotówce lub zamiana na inną nagrodę. Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane.
3. Odbiór nagród następuje w siedzibie Organizatora Konkursu do 28 października 2011.
4. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w terminie wskazanym powyżej, prawo do nagrody wygasa i przepada na rzecz Organizatorów.
§ 5
1. Prace oceni jury w składzie
- Krzysztof Romański - sekretarz Zespołu Koordynującego Organizację Zlotu Żaglowców
- Joanna Grajter - rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gdyni;
- Dorota Nelke - Gł. Specjalista ds. Miejskiego Portalu Internetowego;
- Sylwia Szumielewicz-Tobiasz - inspektor w Zespole Prasowym Urzędu Miasta Gdyni.
2. Jury może nagradzać zdjęcia pojedyncze, całe cykle zdjęć, jak też poszczególne zdjęcia wchodzące w skład cyklu.
3. Decyzja Jury o przyznaniu nagród jest ostateczna i prawnie wiążąca, nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Wyniki konkursu wraz z nagrodzonymi zdjęciami zostaną ogłoszone na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagród mailowo.