1020 (620) 2011-09-23 - 2011-09-29

Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni, ul. Orłowska 57,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na wykonanie robót budowlanych:
wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 września 2011 r.; nr 296108 - 2011
Wymagany termin realizacji: 20.11.2011 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki ust. 22 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie szkoły: www.zsae.gdynia.pl i stronie BIP oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 - 14.00.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 6.10.2011 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie dyrektora (nr 5) 06.10.2011 r. o godz. 10.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty - 100%
Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest Tadeusz Burczyk (pon.- pt. 9.00 - 13.00), tel. 58 624 82 86, fax 58 624 82 86.
Strona internetowa szkoły: www.zsae.gdynia.pl
***
Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 871), uchwały Rady Miasta Gdyni nr III/29/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXVI/802/09 z dnia 28 października 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół" oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego,
którego granice przebiegają:
 od północy - wzdłuż linii rozgraniczającej ulicy Płk. S. Dąbka,
 od wschodu - wzdłuż wschodniej granicy terenu szkół przy ulicy Płk. S. Dąbka 207, wzdłuż granicy terenu parkowego w rejonie ulicy Piekarskiej, wzdłuż linii rozgraniczającej ulicy Białowieskiej, dalej granicą zabudowy przy ul. Robotniczej, wzdłuż ulicy Krawieckiej, następnie na południe do ulicy Adm. J. Unruga obejmując teren przedszkola przy ulicy Krawieckiej 35,
 od południa - ulicą Adm. J. Unruga,
 od zachodu - wzdłuż linii rozgraniczającej ulicy E. Kwiatkowskiego;
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców,
którego granice przebiegają następująco:
 od północy - wzdłuż północnej granicy działki nr 40/12,
 od wschodu i południa - wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Wielkopolskiej,
 od zachodu - obejmuje teren parkingu przy ul. Korzennej, dalej biegnie wzdłuż linii kolejowej nr 201 (Gdynia - Kościerzyna);
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 października 2011 r. do 2 listopada 2011 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół" oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego, odbędzie się 19 października 2011 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulicy Wielkopolskiej i Strzelców, odbędzie się 28 października 2011 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105
.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 został wywieszony wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Kartuska 20 lokal położony w pawilonie handlowym o pow. 234 m² + piwnica 97,6 m², działka nr 292,295,309,1091/310,1093/312,2012/291,2026/296,2253/312, KM 18,KW 56205.
ul. Morska 97 lokal położony w pawilonie handlowym o pow. 21,51 m² + piwnica 22,59 m², działka nr 892/53, KM 49,KW 52174.
ul. Orłowska 66 lokal położony na pierwszym piętrze budynku 4-kondygnacyjnego o powierzchni 20.08 m², nr działki 263, KM 81, KW15657.
ul. Świętojańska 5 - 7 lokal położony na poddaszu budynku 5-kondygnacyjnego o powierzchni 21,96 m²+ 3,47m², nr działki 985/256, KM 54, KW99903.
W przypadku lokali położonych przy ul. Kartuskiej 20, Morskiej 97 i Świętojańskiej 5-7 termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mija 27.10.2011 r.
W przypadku lokalu położonego przy ul. Orłowskiej 66 termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 w/w ustawy minął 18 sierpnia 2008 r.
Wykaz wywieszono od dnia 15.09.2011 r. do dnia 6.10.2011 r.
***
Dyrekcja
Gimnazjum nr 4 w Gdyni
zatrudni na czas określony kucharza od 1 października 2011 r.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6.
Kontakt pod nr tel. 58 663 79 88.
***
V Liceum Ogólnokształcące im. płk Stanisława Dąbka w Gdyni
81-109 Gdynia, ul. Dickmana 14
poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych.
Informacje o wymaganiach stawianych kandydatom na to stanowisko zawarte są w biuletynie BIP szkoły.
***
Gimnazjum nr 3 w Gdyni - Chyloni,
ul. Gospodarska 1
informuje o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej na zajęcia sportowo- rekreacyjne.
Kontakt: Urszula Bartyska, tel. 58 66 70 125 w godz. 8.00 do 15.00, e-mail: biuro@gimnazjum3.gdynia.pl
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 - wykazu lokali użytkowych-garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym.

Lp.

Zarządzenie

Nr wykazu

Adres nieruchomości

Nr działki

1.

Nr 3181/11/VI/M

119/2011/VI/M

ul. Nowogrodzka 41

228

2.

Nr 3182/11/VI/M

120/2011/VI/M

ul. Korzeniowskiego nr 25A

1166/100

3.

Nr 3183/11/VI/M

121/2011/VI/M

ul. Świętojańska

811/60


Wykaz zostaje wywieszony do dnia 12.10.2011 roku.