1020 (620) 2011-09-23 - 2011-09-29

W środę Sesja Rady Miasta

W środę, 28 września 2011 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni rozpocznie się XII Sesja VI kadencji Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał:
- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Gdyni;
- zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011;
- zmiany uchwały nr VI/90/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmienionej uchwałą nr IX/164/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2011 r.);
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni rejon ulic Śląskiej i Podolskiej;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej;
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Białostockiej;
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ul. Nowowiczlińskiej;
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek drogowych leżących w pasie ul. Metalowej;
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Nowowiczlińskiej;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Adm. J. Unruga i Kuśnierskiej;
- powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu;
- nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Prezydenta Miasta Gdyni;
- nabycia prawa do wyższej stawki dodatku za wieloletnią pracę przez Prezydenta Miasta Gdyni;
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 - 2022
- zmiany uchwały nr XXVII/638/09 Rady Miasta Gdyni z 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/ placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni" zmienionej: przez uchwałę nr XXXIII/743/09 Rady Miasta Gdyni z 24.06.2009 r. i uchwałę nr XXXVIII/850/09 Rady Miasta Gdyni z 16.12.2009 r.;
- wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej;
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.