1020 (620) 2011-09-23 - 2011-09-29

Zasady wieszania plakatów wyborczych

W związku z trwającą kampanią wyborczą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Dróg i Zieleni przypomina, że zgodnie z art. 110 Kodeksu wyborczego plakaty i hasła wyborcze można umieszczać wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu lub urządzenia, na którym plakat ma być umieszczony (w tym także zarządcy drogi jakim jest Zarząd Dróg i Zieleni). W przypadku uzyskania zgody właściciela urządzeń, ZDiZ dopuszcza umieszczanie plakatów i haseł wyborczych także w obrębie nowego węzła drogowego w rejonie Wzgórza św. Maksymiliana.
Ponadto zgodnie z art. 114 ww. ustawy Prezydent Miasta wyznaczył na terenie Gdyni 25 miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Wykaz tych miejsc dostępny jest na stronie internetowej www.gdynia.pl, w aktualnościach pod hasłem wybory.
Plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym będą usuwane na koszt komitetów wyborczych.
Zwracamy uwagę komitetów wyborczych na konieczność bieżącej kontroli stanu umieszczanych plakatów i haseł. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr) część umieszczanych plakatów spada na ziemię, powodując zaśmiecenie miasta i stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Winny one być przez komitety na bieżąco zbierane z jezdni, chodników, trawników i innych terenów przyległych do pasa drogowego. W przeciwnym wypadku są one usuwane przez firmy sprzątające miasto na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni. W celu uzyskania informacji o możliwości odbioru takich plakatów konieczny jest kontakt przedstawicieli zainteresowanych komitetów z Referatem Oczyszczania Miasta ZDiZ.