1024 (624) 2011-10-21 - 2011-10-27

W środę Sesja Rady Miasta

26 października 2011 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 rozpocznie się XIII Sesja Rady Miasta Gdyni w bieżącej VI kadencji samorządu. Projekt porządku obrad przewiduje głosowanie uchwał w sprawach:
- stwierdzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015;
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2011;
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 - 2022;
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni;
- ustalenia stawek podatku od środków transportowych;
- określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości;
- zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości;
- przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana;
- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J.Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego;
- wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności trzech lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz wyrażenia zgody na ich sprzedaż wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Orłowskiej 17;
- zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta z dnia 28 listopada 2001 roku nr XXXV/1135/01 w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym gminy Gdynia lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy w placówkach oświatowych;
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek drogowych przy ul. Młyńskiej;
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej;
- zmiany uchwały nr XLV/1037/10 Rady Miasta Gdyni z 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 28 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej przy ul. Gedymina;
- wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdynia;
- wyrażenia zgody na udział w projekcie systemowym pn.: „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy";
- przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2010/2011;
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Gdynia, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdynia. 

ikona