Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1025 (625) 2011-10-28 - 2011-11-03

Ogłoszenia

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej
zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 43/2011 z dnia 17 października 2011 r., znak: MGS.6833.3-f.2011.MB, ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Gdyni przy ul. Małej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 70/21, km. 14 Obręb Wielki Kack o pow. 0,0390 ha, nabytą z mocy prawa na własność przez Gminę Miasta Gdyni na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.04.2011 r., Nr RAAI.KB.19.2011/976/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej - ulicy Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach w obrębie Wielki Kack".
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 159/11/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 3799/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.10.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Leśnej o pow. 552 m², oznaczonej na karcie mapy KM 93 obręb Gdynia obejmującej działkę nr 67/1 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 31 grudnia 2012 r.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 20.10.2011 r. do 10.11.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
Informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 został wywieszony wykaz lokalu użytkowego numer 2, o powierzchni 76,35 m², położonego w budynku parterowym, w którym mieszczą się cztery pawilony handlowe przy ul. Płk. Dąbka 165 w Gdyni, działka numer 196/15 o pow. 1415 m ², k.m. 40, KW GD1Y/00034900/4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.10.102.651 z póź. zm.) mija po 6 tygodniach od wywieszenia wykazu tj. 5 grudnia 2011 r. Wykaz wywieszono od dnia 24.10.2011r. do dnia 14.11.2011r.
***
Dyrektor
Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
zatrudni nauczyciela praktycznej nauki zawodu z przedmiotów gastronomicznych od zaraz, w pełnym wymiarze godzin na zastępstwo. Zgłoszenia należy kierować na email: zshg@poczta.onet.pl, tel. 58 620 12 89.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 609/45 km.79 o pow. 2,5m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 30.09.2012 r. Wykaz wywieszono na okres od 18.10.2011 r. do 8.11.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz Nr 25/2011 dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony - 3 lata. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 84/1 KM 40 obręb Gdynia, położona przy ul. Płk. Dąbka 122. Na wykazie do wydzierżawienia została wywieszona część w/w nieruchomości o powierzchni 950 m². Wykaz wywieszono na okres od 20.10.2011 r. do 10.11.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428:
- wykazu 147/2011/VI/M nieruchomości - o powierzchni 100 m², opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3738/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na cele ogrodnicze, zieleń ozdobną;
- wykazu 148/2011/VI/M nieruchomości - o powierzchni 900 m², opisanej na KM 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 80/3, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 8828, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3739/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na cele ogrodnicze;
- wykazu 149/2011/VI/M nieruchomości - o powierzchni 20 m², opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3740/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na obiekt gospodarczy - składowanie;
- wykazu 150/2011/VI/M nieruchomości - o powierzchni 480 m², opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki 1062/8, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3741/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na cele ogrodnicze, zieleń ozdobną;
- wykazu 151/2011/VI/M nieruchomości - o powierzchni 1.240 m², opisanej na KM 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 80/3, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 8828, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3742/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na cele rolne;
- wykazu 152/2011/VI/M nieruchomości - o powierzchni 130 m², opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3743/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na działkę przydomową;
- wykazu 153/2011/VI/M nieruchomości - o powierzchni 80 m², opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/9, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3744/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na działkę przydomową;
- wykazu 158/2011/VI/M nieruchomości - o powierzchni 10.000 m², opisanej na KM 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 80/3, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 8828, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3745/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na cele rolne;
- wykazu 154/2011/VI/M nieruchomości - o powierzchni 692 m², opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/9, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3746/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na działkę przydomową;
- wykazu 155/2011/VI/M nieruchomości - o powierzchni 308 m², opisanej na KM 41 obręb Gdynia, jako część działki nr 61/1, położonej w Gdyni, przy ul. Żółkiewskiego , dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 24351, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3747/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na cele ogrodnicze;
- wykazu 156/2011/VI/M nieruchomości - o powierzchni 375 m², opisanej na KM 41 obręb Gdynia, jako część działki nr 61/1, położonej w Gdyni, przy ul. Żółkiewskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 24351, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3748/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na cele ogrodnicze;
- wykazu 157/2011/VI/M nieruchomości - o powierzchni 450 m² , opisanej na KM 41 obręb Gdynia, jako część działki nr 61/1, położonej w Gdyni, przy ul. Żółkiewskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 24351, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3749/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na cele ogrodnicze.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 14.10.2011r. r. do 4. 11.2011 r.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193 000 Euro na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul Chabrowej do ul. Modrzewiowej".
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr 347212-2011w dniu 21.10.2011 r. oraz na stronie internetowej UM.
Terminy wykonania zamówienia:
1) ETAP I pisemne powiadomienie właścicieli posesji o możliwości podłączenia do kanalizacji deszczowej - termin wymagany 12 tygodni od dnia zawarcia umowy,
2) ETAP II projekt budowlany wraz z kompletem uzgodnień - termin pożądany 40 tygodni od dnia zawarcia umowy,
3) ETAP III projekt wykonawczy wraz z częścią kosztową - termin pożądany 48 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena oferty brutto - 90 %; termin wykonania zamówienia - 10 %
Łącznie = 100%.
Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać z siedziby Zamawiającego (pok. 227-Wydział Inwestycji), lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi. Oferty należy składać w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2011 r. do godz. 11.30
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.11.2011 r. godz. 12.00 w pok. nr 105 A w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Zdzisława Janowska, fax (58) 668 88 83, Wydział Inwestycji.