1026 (626) 2011-11-04 - 2011-11-17

Ogłoszenia

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość
o nieuregulowanym stanie prawnym
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 52/2011 z dnia 26 października 2011 r., znak: MGS.6833.3-a.2011.MB, ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Gdyni przy ul. Małej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 86/29, km. 14 Obręb Wielki Kack o pow. 0,0157 ha, nabytą z mocy prawa na własność przez Gminę Miasta Gdyni na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.04.2011 r., Nr RAAI.KB.19.2011/976/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej - ulicy Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach w obrębie Wielki Kack".
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3929/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.10.2011r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży - II edycja w drodze otwartego konkursu ofert dotację otrzymali:
1. Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń",
2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia,
3. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski Obwód Gdyński,
4. Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych Pomerania Student's Coalition.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3925/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.10.2011r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci w drodze otwartego konkursu ofert dotację otrzymało:
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zadanie: utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni. Zadanie swoim zakresem ma obejmować: rehabilitację psychologiczną, spotkania integracyjne osób chorych na stwardnienie rozsiane itp. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 680.000 zł, w tym: w 2012 r. - 130.000 zł, w 2013 r. - 130.000 zł, w 2014 r. - 140.000 zł, 2015 r. - 140.000 zł, 2016 r. - 140.000 zł.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni. Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2016 r.
Termin składania ofert ustala się do 22 listopada 2011 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia 2011 r. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu", w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni. Zadanie swoim zakresem ma obejmować: działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną, opiekuńczą, profilaktyczną na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat oraz wsparcie ich rodzin itp. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 435.000 zł, w tym: w 2012 r. - 145.000 zł, w 2013 r. - 145.000 zł, w 2014 r. - 145.000 zł.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni. Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2014 r.
Termin składania ofert ustala się do 22 listopada 2011 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia 2011 r. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu", w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni. Zadanie swoim zakresem ma obejmować: prowadzenie poradnictwa dla osób niesłyszących i niedosłyszących, szkoleń podnoszących umiejętność posługiwania się językiem migowym, świadczenie usług lektorskich przez tłumacza języka migowego, organizowanie spotkań grup wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących i ich rodzin oraz zajęć z psychologiem itp. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 360.000 zł, w tym: w 2012 r. - 120.000 zł, w 2013 r. - 120.000 zł, w 2014 r. - 120.000 zł.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni. Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2014 r.
Termin składania ofert ustala się do 22 listopada 2011 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia 2011 r. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu", w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zadanie: wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni. Zadanie swoim zakresem ma obejmować: działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną, opiekuńczą, profilaktyczną na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata oraz wsparcie ich rodzin itp. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 435.000 zł, w tym: w 2012 r. - 145.000 zł, w 2013 r. - 145.000 zł, w 2014 r. - 145.000 zł.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2014 r.
Termin składania ofert ustala się do 22 listopada 2011 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia 2011 r. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu", w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej dz. nr 279/2 k. m. 95 o pow. 58 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 31.10.2014 r.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 28.10.2011 r. do dnia 17.11.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej dz. nr 329/5 k. m. 50 o pow. 28 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 28.10.2011 r. do dnia 17.11.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 160/2011/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Porębskiego (część działki nr 950/34, km 20 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 3803/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.10.2011 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 27.10.2011 r do 17.11.2011 r.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 7
w Gdyni przy ul. Stawnej 4-6
zatrudni na zastępstwo nauczyciela plastyki i techniki w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wszelkie informacje dostępne są w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu (58) 624 0407.
***
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17
w Gdyni, ul. Witomińska 25-27
ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu: autobus marki VOLKSWAGEN LT35. Rok produkcji: 1998, pojemność silnika: 2500 cm3, przebieg: 430.000 km, liczba miejsc: 15, kolor nadwozia: czerwony, rodzaj paliwa: olej napędowy.
Cena wywoławcza: 11.000 zł.
Samochód, można oglądać do dnia 9.11.2011 r. w siedzibie Sprzedającego przy ul. Witomińskiej 25-27 w Gdyni, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem (58) 620 72 25.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2011 r. o godzinie 11.30 w budynku ZSS Nr 17.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1100 zł w terminie do 9.11.2011 r. na konto Nr 79 1440 1026 0000 0000 0034 0235 Nordea Bank SA O/Gdynia i złożenie pisemnej oferty.
Więcej informacji na stronie: www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4869_.html
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni.
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia dotyczące działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
a) sportu, turystyki, kultury;
b) działalności rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej;
c) działalności w zakresie aktywizacji: społecznej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu;
d) działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów:
e) wspomagania wczesnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. przy czym istnieje możliwość składania ofert łączonych.
Przewidywana kwota na realizację zadań objętych konkursem: 500.000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Realizacja zadań powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2012 r.
Termin składania ofert ustala się do dnia 22 listopada 2011 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 23 grudnia 2011 r. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona w: „Ratuszu", Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni. Zadanie swoim zakresem ma obejmować: naukę mowy zastępczej dla osób po amputacji krtani prowadzoną przez instruktorów, organizowanie spotkań grup wsparcia dla osób po amputacji krtani, członków ich rodzin i przyjaciół, organizowanie spotkań z lekarzami: psychologiem, laryngologiem, logopedą, foniatrą itp. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 49.100 zł, w tym: w 2012 r. - 18.000 zł, w 2013 r. - 16.500 zł, w 2014 r. - 14.600 zł.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni. Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2014 r.
Termin składania ofert ustala się do 22 listopada 2011 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia 2011 r. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu", w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP.
***
Prezydent Miasta Gdyni
w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz. 146 z 2010 r., z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kultury w 2012 roku.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 17 listopada 2011 roku (czwartek) do godz. 17.00, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data dotarcia przesyłki do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Na ofercie należy wyraźnie zaznaczyć iż jest ona kierowana na konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl
Oferty można konsultować w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 lutego 24, Gdynia, w pokoju 115, tel. (58) 66 88 166, w godzinach 9.00-15.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni:
- ul. Kartuskiej 20 lokal o pow. 331,7 m², KW GD1Y/00056205/2, numer działki: 292,295,309,1091/310,1093/312, 2012/291,2026/296,2253/312 o pow. 3372 m², KM 18. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 789 490 zł, wadium 80 000 zł, postapienie 8 000 zł;
- ul. Korzeniowskiego 25 A - lokal niemieszkalny pow. lokalu 36,81 m² + 4,94 m² komórka, KW GD1Y/00002128/5, karta mapy 60, numer dziaki 1166/100 o pow. 575 m ². Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 220 300 zł, wadium 23 000 zł, postąpienie 2 300 zł;
- ul. Morskiej 97 lokal o powierzchni ogólnej 44,10 m², działka nr 892/53 o pow.122 m², KM 49, KW GD1Y/00052174/7,cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 120 050 zł, wadium 13 000 zł, postąpienie 1 300 zł;
- ul. Orłowskiej 66 lokal o pow. 20,08 m², działka numer 263 o pow. 330 m², KM 81,KW GD1Y/00015657/6. Cena lokalu 113 352 zł, cena udziału w gruncie 13 528 zł + VAT 23 %, wadium 12 000 zł, postąpienie 1 200 zł;
- ul. Świętojańskiej 5-7 lokal o pow. 21,97 m² + piwnica o pow.3,47 m², działka numer 985/256 o pow. 596 m², KM 54, KW GD1Y/00099903/8. Cena lokalu 109 962 zł, cena udziału w gruncie 11 198 zł + VAT 23 %, wadium 11 000 zł, postąpienie 1 100 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 29 listopada 2011 r. o godz. 10 00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni. Wadium należy wpłacić w pieniądzu polskim najpóźniej 4 dni przed datą otwarcia przetargu na konto Urzędu Miasta w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr rachunku: 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037.
Regulamin przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze Urzędu Miasta przy pokoju nr 428 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl (zakładka „dla inwestorów", gminna oferta inwestycyjna/lokale użytkowe) oraz na www.investgdynia.pl. Informacji udziela Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, pokój nr 431 (IV piętro) tel. (58) 668 89 30 lub (58) 668 89 44. Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją Budynków ABK nr 3 w Gdyni przy ul. Abrahama 55 (tel .58 621 73 72 lub 58 620 51 38).
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 32, Plac Górnośląski 2, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 395/68, km. 76 o pow. 64 m2, zabudowanej fragmentem budynku mieszkalno -
usługowego, przeznaczonej do dołączenia do nieruchomości przyległej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 25.10.2011 r. do 15.11.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428: wykazu 161/2011/VI/M nieruchomości - o powierzchni 640 m2, opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/9, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6 - stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3738/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, pod działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 27.10.2011 r. do. 17.11.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju nr 344 wykazu Nr 8/2011 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Kampinoska 2/4B, Morska 67, Świętojańska 83A/6, Chylońska 133/40, Morska 97/12, Świętojańska 83/6, Ledóchowskiego 3C/8, Ledóchowskiego 3D/8, Morska 97/35, Bat. Chłopskich 29/2, Dąbrowskiego 32B/10.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 17.10.2011 r. do dnia 27.11.2011 r.
***
Administracja Budynków Komunalnych Nr 3
Gdynia, ul. Abrahama 55
informuje o sprzedaży samochodu ciężarowego Żuk A-07 Diesel 2,5 t. rok produkcji 1997. Cena wywoławcza 700 zł brutto. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach do dnia14.11.2011 godz. 10.00 w pok. 9.
Otwarcie ofert 14.11.2011 godz. 10.30. Kontakt z M. Richert, tel. kom. 501 056 063.