1026 (626) 2011-11-04 - 2011-11-17

Po XIII sesji Rady Miasta Gdyni

26 października odbyła się XIII w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przegłosowali 23 uchwały, a wśród nich:

zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2011, w wyniku których wynosi on po stronie: dochodów - 1 065 503 463 zł, wydatków - 1 226 712 501 zł, przychodów - 274 709 038 zł, rozchodów - 113 500 000 zł.
Zmiany wynikają m.in. z większych wpływów Zarządu Dróg i Zieleni z opłat w strefie płatnego parkowania, większych wydatków na oświetlenie ulic w mieście czy zmniejszenia środków na realizację niektórych zadań inwestycyjnych (np. w związku z późniejszym od zakładanego terminem ogłoszenia przetargu).

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wzrost rocznych stawek od gruntów, budynków lub ich części jest przybliżony do wskaźnika inflacji, który wyniósł 4,2%.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Ich wzrost nie będzie znacznie odbiegać od poziomu inflacji (4,2%), który stanowi podstawę waloryzowania stawek maksymalnych. Roczne stawki podatku od środków transportowych nadal pozostaną na poziomie niższym od maksymalnego.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości. Jest ona zależna od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji targowiska. Stawki opłaty targowej wzrosną średnio o wskaźnik inflacji 4,2%.

Uchwały planistyczne:
• Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej. Granice obszaru objętego projektem planu przebiegają: od północy (wzdłuż ul. Krośnieńskiej, osi al. Zwycięstwa, następnie wzdłuż ulic: Weteranów i Powstania Styczniowego, wzdłuż południowej granicy terenu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz wzdłuż granicy terenów leśnych), od wschodu (wzdłuż wschodniej granicy terenów mieszkaniowych przy ul. Szyprów), od południa (wzdłuż osi al. Zwycięstwa i ul. Kasztanowej) i od zachodu (wzdłuż linii kolejowych - odcinek Gdańsk - Gdynia).
Obszar objęty planem przeznaczony jest pod:
- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży do 2000 m2, wzdłuż al. Zwycięstwa studium wskazuje ciągi wielofunkcyjne;
- tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej, łąki, zadrzewienia, zalesienia, uprawy
rolne i tereny zieleni urządzonej (parki, bulwary, skwery);
- ogrody działkowe (w tym przewidziane do przekształceń);
- tereny cmentarzy;
- tereny urządzeń i obiektów elektroenergetycznych.

• Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana. Granice obszaru przebiegają: od zachodu i północy (wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni i wzdłuż brzegu morskiego), od wschodu (wzdłuż brzegu morskiego), od południa (wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana i Osada Rybacka, wzdłuż wschodniej i północnej granicy obszaru ogrodów działkowych im. E. Kwiatkowskiego i im. H. Sucharskiego do ul. Zielonej, dalej obejmuje obszar ogrodu działkowego „Kotwica" i biegnie do granicy administracyjnej miasta Gdyni).
Dla obszaru objętego planem miejscowym przewiduje się strefę przedmieść z elementami współtworzącymi system przyrodniczy miasta: terenami leśnymi i zieleni krajobrazowo-ekologicznej, łąk, zadrzewień, zalesień, upraw rolnych. W południowej części obszaru planu wskazuje się perspektywiczne rezerwy terenowe - możliwość realizacji nowego programu użytkowego jako obszary szczególnych szans rozwojowych.
Ponadto przewiduje się:
- w zakresie struktury funkcjonalnej - przeznaczenia terenów - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a także jednorodzinnej (w północnej części obszaru planu); tereny ważniejszych usług komercyjnych dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m2 (w południowej części obszaru planu), tereny usług publicznych - oświaty (w zachodniej części obszaru planu); ogrody działkowe (w południowo-zachodniej części obszaru planu);
- w zakresie komunikacji - ulice zbiorcze (ul. Zielona i ul. Dickmana); ważniejsze lokalne trasy i ścieżki rowerowe;
- w zakresie obszarów objętych ochroną - tereny zamknięte wojskowe i ich strefy ochronne; granice pasa technicznego i ochronnego brzegu morskiego; granice przystani morskich.

• Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście, rejon ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego. Granice obszaru przebiegają: od północy (wzdłuż ul. Żwirki i Wigury), od wschodu (wzdłuż ul. J. Słowackiego, ul. I. Krasickiego), od południa (wzdłuż al. Marszałka Piłsudskiego) i od zachodu (wzdłuż ul. Świętojańskiej).
Dla obszaru objętego planem miejscowym przewiduje się:
- w zakresie struktury przestrzennej i krajobrazu miasta - strefę śródmieścia, w granicach której wyróżnia się centrum miasta - tereny wielofunkcyjne, a ponadto w południowej części obszaru i wzdłuż wschodniej granicy obszaru - główne przestrzenie publiczne;
- w zakresie struktury funkcjonalnej - przeznaczenia terenów - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, także w obszarze centrum; tereny usług z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2; tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m2; tereny usług publicznych - oświaty, nauki oraz administracji;
- w zakresie obszarów objętych ochroną - obszar wpisany do rejestru zabytków;
- w zakresie komunikacji drogowej - ulicę zbiorczą (al. Marszałka Piłsudskiego), ulice lokalne.

• Radni podjęli również uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku. Ustalono miesięczną opłatę z tytułu sprawowania opieki wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej oraz zajęć dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka. Wyniesie ona: 300 zł - do 10 godzin pobytu dziecka w żłobku, 350 zł - powyżej 10 godzin.
Ustalono maksymalną żywieniową stawkę dzienną w wysokości 6 zł na dziecko. Opłaty za wyżywienie uzależnione są od liczby posiłków spożywanych przez dziecko i rzeczywistych kosztów.
Wysokość opłat zmieniono ze względu na wzrost kosztów utrzymania żłobka. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

• Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie systemowym „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy".
Gmina Miasta Gdyni weźmie udział w projekcie, który pomoże uczniom szkół zawodowych w rozwoju kompetencji niezbędnych do skutecznego poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy. Planowane w ramach projektu doposażenie pracowni zawodowych podniesie standard i atrakcyjność kształcenia. Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2014 r. Jest współfinansowany ze środków EFS. Kwota planowanych wydatków w województwie wyniesie ogółem 20 mln zł, z czego wkład własny Gdyni to ponad 50 tys. zł co roku w latach 2012-2014.

• Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2010/2011. W roku szkolnym 2010/2011 do gdyńskich przedszkoli i szkół uczęszczało prawie 34 tys. uczniów. Warto zaznaczyć, że to właśnie w Gdyni najwięcej w Polsce 6-latków podjęło naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, bo aż 30% ogółu dzieci w tych klasach.
Pod wieloma względami gdyńska oświata osiąga znakomite rezultaty w województwie i w kraju. W ubiegłym roku szkolnym gdyńscy uczniowie uzyskali świetne wyniki w sprawdzianie klas VI oraz egzaminach zewnętrznych - gimnazjalnym i maturalnym. Były one znacznie wyższe od średnich wojewódzkich i krajowych. W przypadku egzaminu maturalnego Gdynia osiągnęła najwyższą zdawalność w okręgu obejmującym dwa województwa i wśród dużych miast w Polsce - 83%.
W latach 2010 i 2011 na modernizacje i inwestycje oświatowe miasto wydało prawie 43 mln zł. Wśród wielu wykonanych prac znalazły się m.in.: zakończenie rozbudowy SP nr 20 czy termomodernizacja kolejnych szkół.
Sukcesy gdyńskiej oświaty to efekt kreatywności i rzetelności pracy nauczycieli i dyrektorów placówek, aspiracji i starań uczniów i rodziców, a także dowód skutecznej polityki oświatowej gdyńskiego samorządu.

• Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Gdynia. Koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkoli przekraczających 5-godzinną podstawę programową wynosi 2,70 zł. W związku ze wzrostem kosztów utrzymania przedszkoli podwyższono od 1 stycznia 2012 r. koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przekraczających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej.

Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/7131_72329.html.