1027 (627) 2011-11-18 - 2011-11-24

Gdynia przygotowuje się do zimy

Poniżej pakiet informacji dotyczący gdyńskich przygotowań do zimy,
zarówno pod względem niezbędnej pomocy ludziom bezdomnym, jak i odśnieżania
szlaków komunikacyjnych.
Zimowa pomoc bezdomnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni wraz z innymi miejskimi służbami i instytucjami intensywnie wspiera osoby bezdomne.

W Gdyni działa pięć placówek dla bezdomnych, w których schronienie może znaleźć 206 osób. Poza tym MOPS podpisał umowę z 10 schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, co pozwoliło zwiększyć łączną liczbę miejsc do 373. Warto zaznaczyć, że to minimalna liczba miejsc udostępnionych. W razie konieczności, zostanie uruchomionych więcej.

Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie Gdyni zajmuje się Zespół ds. Bezdomnych MOPS-u (ul. Działowskiego 11, tel. 58 662 00 11, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45). Osoby, które się tam zgłoszą, otrzymają kompleksową pomoc m.in.: schronienie, posiłek, zasiłek celowy, porady prawnika. Będą miały także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności.

Mieszkańcy miasta mogą zgłaszać obecność osób bezdomnych potrzebujących pomocy właśnie w Zespole ds. Bezdomnych, a także w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (tel. 58 660 22 03 i 58 662 22 04 - całodobowo) i Straży Miejskiej (tel. 986 - całodobowo).

UWAGA!
W przypadku zauważenia obecności osób bezdomnych w miejscach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu (w opuszczonych budynkach, kanałach, w pergolach śmietnikowych itp.) - zwłaszcza podczas mrozów - należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie służby miejskie!

Oto gdyńskie placówki dla osób bezdomnych:
- Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy - schronisko dla mężczyzn (ul. Chwarznieńska 93, tel. 58 624 95 91);
- Zespół Opiekuńczy - Schronisko dla bezdomnych kobiet (ul. Fredry 3, tel. 58 661 65 26);
- Stowarzyszenie Alter Ego - Schronisko dla rodzin (ul. Leszczynki 153, tel. 58 713 57 44);
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu (ul. Jana z Kolna 21, tel. 58 781 68 47);
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem (ul. Janka Wiśniewskiego 24, tel. 58 776 20 01).

Inne formy wsparcia w okresie zimowym dla podopiecznych MOPS-u

Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej czynne codziennie w godz. 7.45-15.45:
- Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Armii Krajowej 44, tel.: 58 622 09 47;
- Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 A, tel.: 58 625 17 49;
- Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 przy ul. Działowskiego 9, tel.: 58 663 20 20;
- Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4 przy ul. Abrahama 59, tel.: 58 620 24 00.

Wszystkie DOPS-y przyznają zasiłki celowe i celowe specjalne z przeznaczeniem na opał i odzież zimową (zwłaszcza obuwie i kurtki).
Ponadto we wszystkich DOPS-ach (pod podanymi adresami) zbierana jest odzież i podopieczni mogą wybrać potrzebne rzeczy.
Dodatkowo funkcjonują magazyny odzieży przy ul. Porębskiego 9 (czynny w poniedziałek, środę i piątek, w godz. 9.00-12.00) oraz Armii Krajowej 44 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

Oprócz tego ośrodki na stałe współpracują z Franciszkańskim SOS (magazyn z odzieżą w kościele św. Antoniego przy ul Ujejskiego 34 - czynny w każdy wtorek w godz. 17.00-19.00) oraz z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej (magazyn przy ulicy Morskiej 217, tel.: 58 663 00 04 czynny od poniedziałku do środy w godz. 9.00-13.00).

Wszystkie DOPS-y angażują się także w zapewnianie dożywiania podopiecznych (dotyczy to dzieci, dorosłych, osób starszych i samotnych). Dożywianie realizowane jest:
- z programu rządowego - Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"; ze środków własnych gminy (zasiłki celowe i talony na obiady w barach) oraz jest wynikiem współpracy z innymi instytucjami np. dzięki współpracy z Fundacją „Pan Władek", która systematycznie przekazuje klientom MOPS żywność.

Ponadto dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS mają zapewnione obiady w szkole przez cały rok szkolny. 

Akcja zimowa na drogach

Umowny sezon zimowy w zakresie oczyszczania Gdyni trwa od listopada do połowy kwietnia. Przyjęte zasady wykonywania usług zimowego utrzymania dróg są podporządkowane zapewnieniu przede wszystkim prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej i bezpieczeństwa ruchu pojazdów w warunkach zimowych.

Drogi położone na terenie Gdyni zostały podzielone na cztery kategorie utrzymania w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska (kat. Is i I). Do kategorii II zaliczono drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej. Pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do III kat. utrzymania. W bieżącym sezonie zimowym stałym utrzymaniem objęte będą drogi o łącznej długości ok. 394 km (tj. ok. 7% więcej w stosunku do sezonu ubiegłego).

Należy pamiętać, że właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za stan zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników) w granicach terenów, którymi władają. Dotyczy to np.: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach komunalnych, wojskowych, kolejowych itp.). Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją te chodniki stanowią własność.

Oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej i trolejbusowej należy do Zarządu Komunikacji Miejskiej. Do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Zimowe utrzymanie jezdni realizowane jest przy podziale miasta na dwa rejony - południowy i północny, w których usługi wykonują firmy wybrane w przetargu.

Natomiast pod względem zimowego utrzymania gminnych ciągów pieszych i Strefy Płatnego Parkowania (chodniki, przejścia, schody, kładki i tunele na terenie całego miasta oraz zatoki i miejsca postojowe w obszarze Strefy Płatnego Parkowania o łącznej powierzchni ok. 510 tys. m2 (tj. ok. 13% więcej w stosunku do sezonu ubiegłego) teren podzielono na sześć rejonów, obsługiwanych przez firmy wybrane w przetargu).

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji zimowej w imieniu Gminy sprawuje Zarząd Dróg i Zieleni. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel.: (58) 76 12 083, (58) 76 12 073, (58) 76 12 074 (chodniki), (58) 76 12 071, (58) 76 12 072 (jezdnie).

Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do Straży Miejskiej (tel. całodobowy 986) lub do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Na utrzymanie zimowe dróg i ciągów pieszych w sezonie 2011/2012 zaplanowana jest w budżecie kwota 16 mln zł.