PILNE! ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DŁUŻEJ #zostańwdomu PILNE! ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DŁUŻEJ #zostańwdomu
1027 (627) 2011-11-18 - 2011-11-24

W środę Sesja Rady Miasta

W środę, 23 listopada 2011 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni rozpocznie się XIV Sesja VI kadencji Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusję nad projektami uchwał:
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2011;
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z dnia 02.02.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 - 2022;
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Miasta Gdyni - jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni na okres 4 lat;
- określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejon ul. Nowej Kielnieńskiej;
- przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego;
- zasad oddawania w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ich obciążania;
- zmiany Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015;
- uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012;
- przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2011-2014";
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni - Miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości;
- ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym;
- przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni.