1029 (629) 2011-12-02 - 2011-12-08

Korytarz Bałtyk-Adriatyk

28 listopada 2011 r. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia odbyła się konferencja dotycząca projektu unijnego: „Botnicki Zielony Korytarz Logistyczny". Korytarz ten ma służyć zwiększeniu eksportu towarów skandynawskich do krajów Europy Środkowej. Gdynia jest jedynym polskim partnerem projektu, a naszym celem jest zwiększenie eksportu z Polski i innych krajów - na rynki skandynawskie.
Kraje skandynawskie mają mały udział w polskim eksporcie: do Szwecji eksportujemy (rok 2010) 2,96% ogółu towarów, do Norwegii 1,5%, a do Finlandii jeszcze mniej - 0,78 %. Również Polska nie jest ważnym rynkiem zbytu dla w/w krajów (razem 6,7% eksportu w/w krajów).
Zmiana tej niekorzystnej sytuacji jest możliwa. Projekt umożliwi usunięcie „wąskich gardeł" (inwestycje), poprawi współpracę PKP i spedytorów (logistyka) i skonsoliduje promocję eksportu (współpraca ambasad, agencji rządowych, samorządu terytorialnego i gospodarczego, zainteresowanych firm).
Najważniejszym działaniem, służącym eliminacji „wąskich gardeł", będzie zakończenie (do końca 2015 r.) modernizacji głównych tras komunikacyjnych (szczególnie linii kolejowej Gdynia-Warszawa-Śląsk). Do tego czasu zrealizowane będą inwestycje portowe w ramach projektu: „Autostrada Morska Gdynia-Karlskrona". Przygotowana też będzie do realizacji „Autostrada Morska Gdynia-Helsinki". Ważnym celem jest przygotowanie bezpośredniego zaplecza logistycznego portu - tzw. „Doliny Logistycznej". Powstanie ona na terenie miast: Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo oraz gmin: Kosakowo i Wejherowo. Jej kręgosłupem transportowym będzie suchy port kolejowy w Chyloni i OPAT, połączony z ul. Janka Wiśniewskiego i Trasą Kwiatkowskiego. Trwa rozbudowa terminali portowych.
Ważnym sojusznikiem dla naszego miasta będzie stowarzyszenie, organizowane przez 6 województw: „Korytarz Bałtyk-Adriatyk". Sejmik pomorski podjął uchwałę o jego utworzeniu - na sesji w dniu 28 listopada.
Przedstawiciele Urzędu Miasta, Zarządu Portu, Urzędu Marszałkowskiego, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Akademii Morskiej w Gdyni, Pomorskiego Klastra Morza i Zlewiska Wisły, Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej, Bałtyckiego Terminala Kontenerowego i Morskiego Terminala Masowego - obecni na konferencji - uzgodnili wspólne zadania.
Stworzona będzie pełna i aktualna baza danych statystycznych o eksporcie z terenu Polski na rynki skandynawskie. Gotowość realizacji tego zadania zgłosiła Akademia Morska w Gdyni. Powstanie również katalog firm polskich, zainteresowanych eksportem na te rynki. Deklarację współpracy zgłosiła Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza. Zaproponowano też ustanowienie stałego forum współpracy wszystkich beneficjentów korytarza transportowego Polska-Szwecja i Polska-Finlandia. Zaproponowano, aby organizatorem (i gospodarzem) forum współpracy był Zarząd Portu.
W dniu 30 listopada w Urzędzie Miasta Gdyni odbyła się też konferencja z udziałem szwedzkich i norweskich partnerów projektu „Zielonego Korytarza".
Ustalono szczegółowy zakres zadań, służących szybkiemu wzrostowi handlu zagranicznego pomiędzy krajami skandynawskimi a Polską - przez Gdynię.
Przedstawicielem Gdyni w projekcie jest Biuro Rozwoju Miasta. 

ikona