Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1029 (629) 2011-12-02 - 2011-12-08

Po Sesji Rady Miasta

23 listopada 2011 r. odbyła się XIV w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli 18 uchwał, a wśród nich:
- zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2011, w wyniku których wynosi on po stronie: dochodów - 1 056 241 421 zł, wydatków - 1 186 134 858 zł, przychodów - 243 393 437 zł, rozchodów - 113 500 000 zł.
Zmiany mają związek m.in. ze zmniejszeniem wydatków budżetu Miasta na realizację projektu „Pomorski Park Naukowo-Technologiczny" (zmiana harmonogramu realizacji zadania).
Uchwały planistyczne:
- uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack, rejon ul. Nowej Kielnieńskiej.
Granice planu obejmują tereny leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego położone przy granicy administracyjnej miasta Gdyni z miastem Gdańsk, na przebiegu planowanej ul. Nowej Kielnieńskiej.
Przedmiotem opracowania planistycznego jest określenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenu ze wskazaniem na komunikację jako podstawową funkcję obszaru.
- uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon Mola Rybackiego.
Granice obszaru objętego zmianą planu obejmują Molo Rybackie oraz tereny u nasady Mola ograniczone ulicami: J. Waszyngtona, Św. Piotra, Śledziową, A. Hryniewickiego.
Dalmor S.A., wieczysty użytkownik przeważającej części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon Mola Rybackiego, złożył wniosek o zmianę przedmiotowego planu w kierunku powiększenia udziału funkcji mieszkaniowej w wybranych lokalizacjach oraz rozszerzenia zakresu dopuszczonych usług w parterach budynków wzdłuż Nabrzeża Kutrowego. Wniosek uzasadniony jest uwarunkowaniami rynkowymi oraz poparty został stanowiskiem Ministra Skarbu Państwa.
Obszar zmiany planu został wskazany w Studium jako obszar szczególnych szans rozwojowych, teren rozwojowy istotny w związku z możliwością realizowania nowego programu użytkowego - rozwoju funkcji śródmiejskich, z ewentualnym wykorzystaniem istniejącej przystani morskiej „Dalmor". Sąsiedztwo głównych przestrzeni reprezentacyjnych śródmieścia Gdyni predestynuje wykorzystanie tego terenu do rozwoju usług związanych z obsługą turystyki, czasu wolnego i wypoczynku mieszkańców, usług kultury i nauki, także funkcji biurowo-administracyjnych z dopuszczeniem mieszkalnictwa jako funkcji uzupełniającej. W docelowym zagospodarowaniu należy przewidzieć możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury portowej - nabrzeży - dla postoju i obsługi jednostek pływających, w tym statków pasażerskich. Położony pomiędzy terenami Dalmoru a Molem Południowym Basen Prezydenta daje możliwości utworzenia nowej mariny.
W zakresie struktury przestrzennej Studium określa obszar objęty zmianą planu jako strefę śródmieścia, w granicach której wyróżnia centrum miasta - tereny wielofunkcyjne, a ponadto główne przestrzenie publiczne.
W zakresie struktury funkcjonalnej - przeznaczenia terenów Studium przewiduje: tereny usług z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m²; tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m²; tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w obszarze centrum.
- uchwałę w sprawie zasad oddawania w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ich obciążania. Podjęcie uchwały było konieczne w związku ze zmianami w orzecznictwie sądowym i administracyjnym oraz nowelizacją Kodeksu Cywilnego.
- Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
Dokument jest wynikiem konsultacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Program wskazuje szczegółowe cele oraz zadania w ramach ich współpracy oraz określa wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu.
W 2012 r. program realizowany będzie m.in. poprzez powierzanie i/lub wspieranie realizacji zadań publicznych w trybach określonych w odpowiednich aktach normatywnych. Na realizację programu współpracy i konkursów ogłaszanych w 2012 r. w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także zadań wieloletnich realizowanych w oparciu o wspomniany wcześniej tryb zostanie przeznaczona kwota w wysokości do 15 630 695 zł.
- uchwalę w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2011-2014".
Program uznaje potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego gminy za ważny czynnik służący budowaniu prestiżu miasta oraz tożsamości jego mieszkańców. To podstawowy dokument służący podejmowaniu działań dotyczących inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego przez jednostki samorządu terytorialnego.
Głównym celem tego opracowania jest dążenie do znaczącej poprawy stanu zasobów dziedzictwa kulturowego położonego na obszarze gminy, w szczególności w zakresie stanu zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych oraz zachowania krajobrazu kulturowego. Realizacja tego celu będzie się odbywała poprzez wskazane w dokumencie kierunki działań w ramach trzech zdefiniowanych priorytetów:
- ochrona zabytków i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego Gdyni;
- Gdynia miastem modernizmu;
- badanie, dokumentacja i promocja dziedzictwa kulturowego miasta.
Program został pozytywnie zaopiniowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Opracowano go na okres czterech lat i będzie cyklicznie aktualizowany (w całości dostępny jest jako załącznik do uchwały na podanej na końcu komunikatu stronie internetowej).
- uchwalę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn.: Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (SB Professionals) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.
Celem projektu jest:
- wymiana informacji i wspólne przedsięwzięcia dla sprostania wyzwaniom rynku pracy w sektorze morskim;
- stworzenie atrakcyjnych warunków biznesowych dla podniesienia konkurencyjności miast portowych regionu Południowego Bałtyku;
- rozwój koncepcji marketingowych dla sprostania zapotrzebowaniom rynku;
- rozwój współpracy biznesu dla edukacji i szkolenia pracowników; mobilność siły roboczej.
Jego całkowity budżet wynosi ponad 1 330 tys. euro, z czego na Gminę Gdynia przypada ok. 107 tys. euro. Wkład własny w realizację projektu wynosi ok. 16 tys. euro.
Projekt realizowany będzie przez 36 miesięcy.
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/7131_72882.html. 

ikona