1031 (631) 2011-12-16 - 2011-12-22

W środę Sesja Rady Miasta

W środę, 21 grudnia 2011 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni rozpocznie się XV Sesja VI kadencji Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusję nad projektami uchwał w sprawie:
- uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012 (projekt uchwały wraz z załącznikami przekazano Państwu w terminie wcześniejszym);
- Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012 - 2023;
- wyboru IPA International Biuro Ekonomiczno-Prawne PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2011 rok;
- przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- pomnika Józefa Piłsudskiego;
- przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego;
-- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół" oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płka S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego;
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Annę Priss, Marię Priss, Andrzeja Pinno, Krystynę Dąbską, Jolantę Roszczynialską, Jana Radtke, Izabelę Tomaszewską, Marię Szczepańską, Rogera Roszczynialskiego, Zofię Ruszkiewicz, Hipolita Kurowskiego, Beatę Ruszkiewicz, Michała Olkiewicza, Jolantę Osińską, Barbarę Kurowską, Elżbietę Kurowską, Joannę Kozłowską, Andrzeja Kurowskiego, Hannę Porzuczek, Macieja Kurowskiego, Urszulę Kurowską, Bogdana Kurowskiego, Janusza Kurowskiego, Halinę Marczak, Stanisława Nogę, Agnieszkę Baran dotyczącego uchwały nr VI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście i Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej;
- przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2012-2016;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Ledóchowskiego 6;
- wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod pas drogowy ul. Strażackiej oraz nieruchomości przy ul. Benisławskiego;
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Janka Wiśniewskiego 24;
- wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Gminy miasta Gdyni we współwłasności nieruchomości - ul. Wodna 26 w Chełmnie;
- przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015,
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2012 r.;
- szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania;
- przyjęcia dokumentu „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)" oraz Raportu z wynikami konsultacji społecznych ZIPROM;
- przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni. 

ikona