1032 (632) 2011-12-23 - 2012-01-04

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej

Rozpoczęte w październiku 2011 r. roboty w zakresie budowy i przebudowy kanałów deszczowych wraz z budową urządzeń podczyszczających w rejonie alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów idą pełną parą. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I". Pierwsza część projektu, zakończona jeszcze w 2010 roku, polegała na budowie kanałów deszczowych i urządzeń podczyszczających w rejonie ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III.
W efekcie realizacji całego projektu powstanie ponad 3 km nowych kanałów deszczowych a ponad 1,5 km zostanie zmodernizowane. Instalacja 12 urządzeń podczyszczających spowoduje redukcję zawiesin ogólnych o ponad 70% oraz węglowodorów i ropopochodnych o ponad 85% w skali roku. Rezultatem projektu będzie poprawa jakości wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej oraz rzeki Kaczej poprzez redukcję ilości zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do cieku i Morza Bałtyckiego z terenu Gdyni. Zmniejszy się ryzyko wystąpienia groźnych w skutkach lokalnych podtopień w okresach deszczy nawalnych i roztopów.
Projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I" uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 15.120.000 PLN. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.gdynia.pl. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


Infrastruktura i środowisko_logo                                                      Unia Europejska _logo