1032 (632) 2011-12-23 - 2012-01-04

Ogłoszenia

Rozstrzygnięcie konkursu
dotyczące działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4570/11/VI/P z 13 grudnia 2011r. przyznał dotacje na realizację zadań dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni na rok 2012 w kwocie 499.999 zł brutto następującym organizacjom:


Lp.

Podmiot zgłaszający

Nazwa zadania

Przyznana kwota

(w zł)

1.

Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel”

Poprawa sprawności fizycznej i psychicznej dzieci, młodzieży niepełnosprawnej

50.000

2.

Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel”

Wsparcie rodziny opiekującej się osobą niepełnosprawną

15.000

3.

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”

Pozwólcie nam usłyszeć – program logopedyczny dla dzieci

9.600

4.

Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”

Wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z dysfunkcjami psychoruchowymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi - kontynuacja

74.800

5.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON

Poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych

6.600

6.

Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich

Usprawnienie ręki, poprawa kondycji fizycznej wraz ze wsparciem psychologicznym dla kobiet po leczeniu raka piersi

30.000

7.

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami”

Afa-integracja

30.000

8.

Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału

Pomoc osobom niepełnosprawnym i integracja środowiska osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Związku Inwalidów Wojennych w Gdyni

11.259

9.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Żyć razem – program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

60.000

10.

Pomorska Fundacja Filmowa

Gdyński Przegląd Filmów Polskich z Audiodeskrypcją

20.000

11.

Gdyńskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”

English for Everyone – Nasza Scena 2012

8.380

12.

Fundacja „Gwiazda Północy”

Kształcenie wokalne – terapią dla niepełnosprawnych

12.000

13.

Fundacja PATMOS

Bądźmy zdrowi razem – wspólna rehabilitacja dzieci i rodziców

50.000

14.

Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Aktywizacja osób niepełnosprawnych

6.000

15.

Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Spotkania integracyjne

3.700

16.

Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START-GDYNIA”

Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych

3.560

17.

Fundacja DOGTOR

Działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii w Fundacji DOGTOR i placówkach współpracujących

60.000

18.

Fundacja „Słoneczna Jesień”

Ze sztuką za pan brat – kontynuacja

4.000

19.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni

Studio Rozwijania Twórczości Teatru BRO – kontynuacja zadania

20.000

20.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni

Projekt ROSA – Regionalny Ośrodek Self-Adwokatów

13.000

21.

Fundacja SZKWAŁ Morze dla Młodzieży

Niepełnosprawni Żeglarze 2012

12.100


RAZEM


499.999Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr VII/158/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od północy - wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni oraz wzdłuż linii kolejowej równoległej do ulicy Potasowej,
- od wschodu - wzdłuż terenów kolejowych,
- od południa - wzdłuż terenów kolejowych obejmując projektowany odcinek Obwodowej Północnej Trójmiasta do ulicy Morskiej,
- od zachodu - wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 stycznia 2012 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2012 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
zatrudni w niepełnym wymiarze czasu pracy pracownika służby BHP.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 622 73 55.
Podania o pracę należy składać do 30.12.2011 r. pod adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia bądź na adres: sekretariat@mbpgdynia.pl.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428:
- wykazu nr 180/2011/VI/M nieruchomości o powierzchni ok.313 m², opisanej na KM 42 obręb Gdynia, jako część działki nr 157/2, położonej w Gdyni, przy ul. Osada Rybacka, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 9121 - stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4489/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.12.2011 r.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka ogrodnicza. Okres dzierżawy: 3 lata.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 9.12.2011r. r. do 30.12.2011 r.
- wykazu nr 183/2011/VI/M nieruchomości o powierzchni ok.300 m² , opisanej na KM 42 obręb Gdynia, jako część działki nr 157/2, położonej w Gdyni przy ul. Osada Rybacka, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 9121 - stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4637/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.12.2011 r.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka ogrodnicza. Okres dzierżawy: 3 lata
Wykaz wywieszono na okres: 14.12.2011 r.- 3.01.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 181/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4547/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.12.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej - o pow. 2.406 m², oznaczonej na karcie mapy KM 79 obręb Gdynia obejmującej działkę nr 347/98 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 182/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4589/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.12.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Gorczycowej - o pow. 85 m², oznaczonej na karcie mapy KM 31 obręb Wielki Kack, obejmującej działkę nr 141, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni, tj. od 14.12.2011 r. do 3.01.2012 r.

NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Legionów 67
poszukuje kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 699 35 73 lub pocztą elektroniczną: nzozmaks@poczta.onet.pl.