1033 (633) 2012-01-05 - 2012-01-12

Likwidacja ośrodka

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887) o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dniem 1 stycznia 2012 r. likwiduje się Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Gdyni.
Postępowania w sprawach przysposobienia, prowadzone dotychczas przez Ośrodek Adopcyjny - Opiekuńczy w Gdyni, będą realizowane przez samorząd województwa.
Zadania z zakresu organizacji i finansowania rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.