1033 (633) 2012-01-05 - 2012-01-12

Ogłoszenia

Wspólnota Mieszkaniowa w Gdyni przy ul. Żelaznej 18
ogłasza nabór na administratora nieruchomości o powierzchni użytkowej 8185,2 m².
Oferty należy składać do 20.01.2012 r. na adres: Wspólnota Mieszkaniowa 81-150 Gdynia, ul. Żelazna 18A/26.

Uwaga, Organizacje Pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadania: „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno - letnim roku akademickiego 2011/2012 oraz w semestrze jesienno - zimowym roku akademickiego 2012/2013". W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na prowadzeniu wykładów i zajęć warsztatowych w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 4698/11/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20 grudnia 2011 roku. Przewidywana kwota dotacji to 80.000,00 zł. Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 19 stycznia 2012 roku do godz. 15.30. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 - 15.30. Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 1 lutym 2012 roku, a 31 stycznia 2013 roku. Nie jest możliwe składanie ofert drogą elektroniczną.

Działając na podstawie art. 4 pkt 9b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. kpt. Zdzisława Pieńkawy, oznaczonej jako działka nr 229, k.m. 21 Obręb Wiczlino oraz przy ul. Chwarznieńskiej, oznaczonej jako działka nr 235, k.m. 21 Obręb Wiczlino, przez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomość odcinka sieci gazowej zasilającej w gaz zabudowę mieszkaniową położoną przy ul. kpt. Zdzisława Pieńkawy w Gdyni.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
na wpieranie realizacji zadania: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2012 roku"
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 4808/11/VI/P z dnia 28 grudnia 2011 r. przyznał dotacje niżej wyszczególnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2012 roku w następujących dyscyplinach sportu:

L.p.

Nazwa organizacji

Przyznana

kwota dotacji

(w zł)

Nazwa dyscypliny

1

Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ

8 000

boks

2

Klub Sportowy BOMBARDIER

3 000

boks

3

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej

20 000

gimnastyka artystyczna

4

Uczniowski Klub Sportowy JANTAR

20 000

gimnastyka artystyczna

5

Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy NIEDŹWIADKI

8 000

hokej na lodzie

6

Uczniowski Klub Sportowy CISOWA

2 000

judo

7

Uczniowski Klub Sportowy GALEON

23 000

judo

8

Uczniowski Klub Sportowy OPTY

10 000

judo

9

Wojskowy Klub Sportowy FLOTA

15 000

judo

10

Gdyński Klub Kyokushin-Kan Karate-Do

4 000

karate

11

Karate Klub Gdynia

6 000

karate

12

Klub Karate Tradycyjnego

5 000

karate

13

Klub Sportowy MAXIMUS

9 000

kick-boxing

14

Uczniowski Klub Sportowy OMEGA

10 750

koszykówka

15

Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki

109 250

koszykówka

16

Uczniowski Klub Sportowy AZYMUT 45

7 000

biegi na orientację

17

Klub Lekkoatletyczny GDYNIA

16 000

lekkoatletyka

18

Wojskowy Klub Sportowy FLOTA

7 000

lekkoatletyka

19

Fundacja SZTORM Gdynia

20 000

piłka nożna

20

Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA

77 320

piłka nożna

21

Stowarzyszenie Klub Sportowy BAŁTYK

79 000

piłka nożna

22

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu i Rekreacji ASIR

5 000

piłka nożna

23

Uczniowski Klub Sportowy CISOWA

18 680

piłka nożna

24

Uczniowski Klub Sportowy ISKRA

10 000

piłka nożna

25

Młodzieżowy Klub Sportowy VISTAL ŁĄCZPOL GDYNIA

30 000

piłka ręczna

26

Uczniowski Klub Sportowy CISOWA

9 000

piłka ręczna

27

Uczniowski Klub Sportowy KAR-DO

10 000

piłka ręczna

28

Koleżeńsko Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT

19 000

piłka siatkowa

29

Uczniowski Klub Sportowy OMEGA

4 000

piłka siatkowa

30

Uczniowski Klub Sportowy TREFL

17 000

piłka siatkowa

31

Klub Sportowy DELFIN Gdynia

16 000

pływanie

32

PTTK Zarząd Oddziału Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej

5 000

pływanie i pływanie w płetwach

33

Uczniowski Klub Sportowy SIÓDEMKA

4 000

pływanie

34

Wojskowy Klub Sportowy FLOTA

5 000

pływanie

35

Wojskowy Klub Sportowy FLOTA

7 000

podnoszenie ciężarów

36

Rugby Club ARKA Gdynia

20 000

rugby i rugby 7

37

Automobilklub Morski – KLUB OBYWATELSKI

10 000

sport kartingowy

38

Gdyński Klub Motorowy BAŁTYK

23 000

sport kartingowy i cross country

39

Wojskowy Klub Sportowy FLOTA

17 000

strzelectwo sportowe

40

Wojskowy Klub Sportowy FLOTA

10 000

tenis

41

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK

10 000

tenis stołowy

42

Miejski Klub Żeglarski ARKA

79 000

żeglarstwo

43

Uczniowski Klub Żeglarski OPTI CWM

18 000

żeglarstwo

44

Yacht Klub POLSKI Gdynia

83 000

żeglarstwo

45

Uczniowski Klub Sportowy CHYLONIA

6 000

rekreacja: koszykówka i piłka siatkowa

46

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK

3 000

rekreacja: piłka siatkowa

47

Uczniowski Klub Sportowy SIEDEMNASTKA

2 000

rekreacja: piłka nożna i ręczna, koszykówka, tenis stołowy, unihokej, lekkoatletyka


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania: prowadzenie projektu „Kibice Razem" na terenie Gdyni w 2012 r."
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu nr 4807/11/VI/P z dnia 28 grudnia 2011r. przyznał dotację w kwocie 120.000 zł Stowarzyszeniu Kibice Gdyńskiej Arki z siedzibą w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9, na wsparcie realizacji zadania: „prowadzenie projektu „Kibice Razem" na terenie Gdyni w 2012 roku".

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania: Przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu (NTM)
Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem 4836/11/VI/O z dnia 28 grudnia 2011r. unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania: Przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu (NTM).

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz - Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XV/283/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz - Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego.
Granice obszaru objętego zmianą obejmują tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz - Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego symbolami 006 MN3, 007 MN3, 008 MN2, 054 MN2, 070 MW3 oraz 171 KDW-X. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXVI/802/09 z dnia 28 października 2009 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców
obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
od północy - wzdłuż północnej granicy działki nr 40/12,
od wschodu i południa - wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Wielkopolskiej,
 od zachodu - granica obejmuje teren parkingu przy ul. Korzennej, dalej biegnie wzdłuż linii kolejowej nr 201 (Gdynia - Kościerzyna).
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 stycznia 2012 r. do 7 lutego 2012 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 stycznia 2012 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2012 r.

W otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2012 roku, przy kwocie na granty 800 000 zł, przyznano dotacje na realizację 34 zadań, realizowanych przez 21 organizacji:
1. Ośrodek Badań Latynoamerykańskich, Palcem po mapie. Spotkania z kulturą latynoamerykańską, 7 000;
2. Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych, Sesja popularno-naukowa pt. Wysiedlenia Polaków z Gdyni w latach 1939/45 przez okupanta niemieckiego, 9 100;
3. Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji, Multi Kulti Bajkowanie - europejska wyprawa, 10 000;
4. In Gremio, VII Przegląd Twórczości Dziecięcej RAZEM 2012, 6 000;
5. Towarzystwo Miłośników Gdyni, Prelekcje i wykłady o starej Gdyni w ramach akcji „Ocalić od apomnienia", 2 100;
6. Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA w Gdyni Ognisko Centrum, GRAMY czyli gdyńskie spotkania z grami planszowymi - rodzinną rozrywką dla wszystkich pokoleń. Edycja V i VI, 12 000;
7. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART., III Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2012, 45 000;
8. Pomorskie Stowarzyszenie Projektantów PoCoTo, Gdynia Playground „Mówimy bawmy się!", 50 000;
9. Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji, Akcja Dekoracja - kaszubskie inspiracje, 15 000;
10. Towarzystwo Miłośników Gdyni, Wystawy i warsztaty plastyczne oraz prelekcje z historii sztuki, 5 000;
11. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART., Zbliżenia. Gdynia Kulturalna 2012, 35 000;
12. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra, Dialogi ze sztuką - teatr instrumentów, 35 000;
13. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdyni, Działalność Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni, 6 200;
14. Stowarzyszenie Arteria, 7 Festiwal Rytmu i Ognia FROG w Gdyni, 50 000;
15. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, V Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy 2012, 22 750;
16. Stowarzyszenie Akuku Sztuka, Teraz Animacja! Festiwal aktualnej Animacji (Animation Now Festiwal), 40 000;
17. Stowarzyszenie K3 Kulturalne Trójmiasto, Watch Docs - Objazdowy Festiwal Filmowy Prawa Człowieka w Filmie, 20 000;
18. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Kino Letnie w Orłowie, 12 000;
19. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Football Film Festiwal, 20 000;
20. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra, Gdyński Sezon Chóralny Cantemus Omnes 2012, 60 000;
21. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdyni, Kultywowanie Pieśni i Tańców Kaszubskich poprzez działalność Zespołu Pieśni i Tańca Gdynia, 25 000;
22. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdyni, Kultywowanie kultury kaszubskiej poprzez działalność Chóru Męskiego „Dzwon Kaszubski", 6 000;
23. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku, Koncerty w Muzeum Miasta Gdyni, 45 000;
24. Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej, X Festiwal Muzyki Dawnej ANIMA MUSICA, 35 000;
25. Stowarzyszenie Chór Cantus, Cantus-uj z nami!, 4 700;
26. Stowarzyszenie Concertino, Gdyńskie Impresje Muzyczne 2012, 45 000;
27. Gdyńska Orkiestra Symfoniczna, Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic, 25 000;
28. Gdyńska Orkiestra Symfoniczna, Abba Symfonicznie, 19 900;
29. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdyni, Wydawanie czasopisma „Gdińsko Kleka", 4 000;
30. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych, Gdyńska Biesiada Literacka - Autobiografie. Spotkanie z gwiazdami, 35 000;
31. Towarzystwo Miłośników Gdyni, Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 24, 14 800;
32. Towarzystwo Miłośników Gdyni, Krakowski Salon Poezji w Gdyni, 7 000;
33. Towarzystwo Miłośników Gdyni, Palec Gombrowicza, 11 400;
34. Towarzystwo Miłośników Gdyni, Scena 138 - edukacyjny projekt artystyczny, 20 080.

Rozstrzygnięcie konkursu „Organizacja czasu wolnego - Gdynia 55+" (2012)
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4657/11/VI/R z 20 grudnia 2011 r. przyznał dotacje następującym organizacjom:
1.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów:
1.1. nazwa zadania: Wędrówki po Ziemi Pomorskiej; kwota dotacji: 23.036,40 zł,
1.2. nazwa zadania: Zajęcia z kinezygerentoprofilaktyki; kwota dotacji 20.000 zł.
2. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA":
2.1. nazwa zadania: Integracyjny klub seniora; kwota dotacji: 6.000 zł,
2.2. nazwa zadania: Seniorzy Poznają Kaszuby; kwota dotacji: 3.000 zł,
3. Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel" - nazwa zadania: Aktywni 55+; kwota dotacji: 15.000 zł,
4. Klub Seniora „U Szymona" przy parafii p.w. św. Michała Archanioła - nazwa zadania: Uczestnictwo w imprezach kulturalnych, spotkania w kręgu seniorów, wyjazdy integracyjne, rekreacja; kwota dotacji: 10.000 zł,
5. Stowarzyszenie Klub Seniora „Iskierka" - nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+; kwota dotacji: 6.100 zł,
6. Stowarzyszenie osób z wadą słuchu „Cisza" - nazwa zadania: Młodzi duchem starsi ciałem; kwota dotacji: 6.000 zł.
7. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej - nazwa zadania: Turystyka Kajakowa dla Seniorów; kwota dotacji: 2.960 zł.
8. Stowarzyszenie Turystyki „Bez Barier":
8.1. nazwa zadania: LUBIĘ WIEDZIEĆ - warsztaty plenerowe dla seniorów; kwota dotacji: 4.500 zł,
8.2. nazwa zadania: LUBIĘ POMORZE - warsztaty turystyczne; kwota dotacji: 18.000 zł,
9. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Gdynianka" - nazwa zadania: Gimnastyka profilaktyczno - zdrowotna dla kobiet Grupa SENIOR; kwota dotacji: 7.000 zł.
10. „Klub Seniora" przy parafii p.w. św. A. Boboli - nazwa zadania: Spotkania integracyjne, wycieczki oraz wyjścia kulturalne; kwota dotacji: 20.600 zł,
11 Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej:
11.1 nazwa zadania: Prowadzenie Klubów Seniora; kwota dotacji: 22.200 zł,
11.2 nazwa zadania: Wycieczki dla Seniorów Gdyni; kwota dotacji: 3.500 zł,
11.3 nazwa zadania: Rehabilitacja dla Seniorów Gdyni; kwota dotacji: 3.500 zł.
12. Spółdzielnia Socjalna „50+" - nazwa zadania: Fitness na Karwinach; kwota dotacji: 3.500 zł.
13. Gdyńskie Stowarzyszenie Mikołaja Biskupa:
13.1. nazwa zadania: Senior Club; kwota dotacji: 13.200 zł,
13.2 nazwa zadania: Poznaję swój kraj - teraz mam czas!; kwota dotacji: 9.000 zł,
14. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich:
14.1 nazwa zadania: Aqua Aerobic jako forma aktywnego spędzania czasu; kwota dotacji: 4.000 zł,
14.2. nazwa zadania: Joga dla Gdynianek; kwota dotacji: 3.600 zł,
14.3. nazwa zadania: Poznaj miejsce, w którym żyjesz; kwota dotacji: 2.250 zł.
15. Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrowy - Dąbrówki - nazwa zadania: „Aktywnym Być"; kwota dotacji: 11.200 zł.
16. Fundacja Słoneczna Jesień - nazwa zadania: Rytm szczęścia - kontynuacja; kwota dotacji: 1.500 zł,
17. Związek Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA" Ognisko w Gdyni:
17.1. nazwa zadania: Studium Ruchowe dla Seniorów; kwota dotacji: 14.200 zł,
17.2. nazwa zadania: Studium Artystyczne dla Seniorów; kwota dotacji: 17.426,80 zł,
17.3. nazwa zadania: Żyj z pasją!; kwota dotacji: 26.426,80 zł,
17.4. nazwa zadania: Seniorzy na Pomorzu; kwota dotacji: 13.750 zł,
18. Jacht Klub Morski GRYF - nazwa zadania: „5 rejsów po Zatoce Gdańskiej"; kwota dotacji: 15.000 zł,
19. Grupa Pływacka Gdynia Masters - nazwa zadania: Organizacja zdrowego i sportowego życia seniorów 55; kwota dotacji: 7.800 zł,
20. OBL Ośrodek Badań Latynoamerykańskich - nazwa zadania: Ameryka łacińska od A do Z; kwota dotacji: 6.000 zł.
21. Stowarzyszenie „Zdążyć z Pomocą":
21.1. nazwa zadania: Integrujemy się z Gdynią; kwota dotacji: 700 zł,
21.2. nazwa zadania: Silni dla siebie i innych; kwota dotacji: 6.400 zł,
22. Fundacja „Zmiany" - nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+; kwota dotacji: 2.650 zł.


Uwaga, Organizacje Pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadania: „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno - letnim roku akademickiego 2011/2012 oraz w semestrze jesienno - zimowym roku akademickiego 2012/2013". W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na prowadzeniu wykładów i zajęć warsztatowych w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 4698/11/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20 grudnia 2011 roku. Przewidywana kwota dotacji to 80.000,00 zł. Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 19 stycznia 2012 roku do godz. 15.30. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 - 15.30. Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 1 lutym 2012 roku, a 31 stycznia 2013 roku. Nie jest możliwe składanie ofert drogą elektroniczną.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na przeprowadzenie maratonów na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2012 roku
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie maratonów na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2012 r. Czas realizacji: do 30 grudnia 2012 roku. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00, www.opitu.pl.
Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, 12 stycznia 2012 roku, godz. 11.30 termin związania ofertą - do 31 stycznia 2012 roku.
Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 12 stycznia 2012 roku godz. 12.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu
Nr 10/2011 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Świętojańska 106/6, Śląska 51B/49, Widna 13/9, Żelazna 29/31, Inżynierska 15/4, Śląska 51A/4A, Śląska 51A/4, Swarzewska 54B/15, Świętojańska 139/79, Żelazna 18A/42, Nowogrodzka 41/1, Dąbrowskiego 32C/4, Widna 5/7, Opata Hackiego 29/66, Kopernika 24/5, Śląska 51B/41, A. Necla 6A/12. Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 5.12.2012 r. do dnia 15.01.2012 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26
zatrudni nauczyciela z kwalifikacjami do nauczania przyrody w szkole podstawowej, w wymiarze pełnego etatu, na zastępstwo.
Tel. 58 629 12 69.

Technikum Transportowe w Gdyni,
informuje, że poszukuje osoby chętne do prowadzenia bufetu szkolnego. Informacje przyjmuje Elżbieta Pomajda kierownik administracyjny w godz. od 8.00 do 15.00 pod nr tel.: 58 624 81 36.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 422 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 Zespole Miejskich Hal Targowych - Hala Rybna, wykaz nr 186/2011/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia do dnia 31.grudnia 2012 roku na prowadzenie działalności gastronomicznej w pawilonie handlowym nr 4 o powierzchni 12,8 m² oraz prowadzenie działalności handlowej w branży stoisko rybne , cz. dz. nr 794/1 KM 54 obręb Gdynia, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 5112.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 29.12.2011 r. do 18.01.2012 r.