1033 (633) 2012-01-05 - 2012-01-12

Po XV sesji Rady Miasta Gdyni

21 grudnia 2011 r. odbyła się XV w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli 21 uchwał, a wśród nich:
- jednogłośnie uchwalili budżet Miasta Gdyni na 2012 rok. Wynosi on po stronie:
dochodów - 1 174 551 552 zł; wydatków - 1 306 564 183 zł; przychodów - 165 512 631 zł; rozchodów - 33 500 000 zł. Budżet Miasta Gdyni na 2012 r. został zrównoważony na poziomie kwoty 1 340 064 183 zł.
Finansowanie poszczególnych działów w strukturze wydatków ogółem w budżecie w 2012 r. wygląda następująco: oświata i wychowanie (ok. 26%), transport i łączność (ok. 24%), działalność usługowa (ok. 12%), opieka społeczna (prawie 9%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (prawie 7%), administracja publiczna (ok. 6%).
Budżet jest propozycją kontynuacji aktywności Miasta osiągniętej w 2011 r. Planowane wzrosty wartości zadań wynikają przede wszystkim z absorpcji środków finansowych w ramach programów UE.
Proponowany w projekcie kredyt w wysokości 90 mln zł, wobec planowanych spłat kredytów z poprzednich lat, nie zmieni zasadniczo poziomu zadłużenia Miasta. Wynosić on będzie odpowiednio: wskaźnik bieżącego zadłużenia budżetu - ok. 5% (wobec ustawowej granicy 15%) oraz wskaźnik długookresowego zadłużenia budżetu - niecałe 45% (wobec ustawowej granicy 60%).
Budżet Miasta Gdyni na 2012 r. jest propozycją finansowania zrównoważonego rozwoju Gminy. Dzięki środkom unijnym będzie też budżetem proinwestycyjnym, przy zachowaniu realizacji całości dotąd wykonywanych zadań społeczno-gospodarczych Miasta. Na inwestycje, wśród których jest m.in. kolejny etap rozwoju Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Miasto przeznaczy kwotę 341 mln zł, czyli niemal 30% wydatków.
- wyrazili zgodę na lokalizację pomnika Józefa Piłsudskiego - Naczelnika Państwa, Marszałka Polski, Honorowego Obywatela Miasta Gdyni - na obecnym Skwerze Plymouth (okolice al. Marsz. Piłsudskiego).
Uchwały planistyczne:
- Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego. Zmiany mają związek z zapisami planu nieadekwatnymi do istniejącego w sąsiedztwie zagospodarowania, a także zasadnością zaktualizowania zapisów planu w zakresie przeznaczenia oraz zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
- Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże, tzw. osiedla Kaczy Dół oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego.
Obszar objęty planem położony jest w strefie miejskiej. W zakresie przeznaczenia terenów studium wskazuje:
- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (głównie w obszarze osiedla „Kaczy Dół");
- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (w północnej i północno-zachodniej części planu);
- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m² (w południowej części planu);
- tereny usług publicznych - oświaty;
- teren cmentarza (w południowo-zachodniej części planu);
- ulicę lokalną (ul. Cechową).
- Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2012-2016.
Program obejmuje m.in.: prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na lokale mieszkalne i lokale socjalne, analizę potrzeb remontowych wynikającą ze stanu technicznego zasobów, planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, zasady polityki czynszowej, zasady zarządzania lokalami, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, wysokość wydatków w zasobie mieszkaniowym w kolejnych latach.
Program zakłada konieczność tworzenia i powiększania zasobu mieszkaniowego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych pozostających w niedostatku, posiadających niskie dochody, wykwaterowanych z budynków do rozbiórki.
Planowane nakłady finansowe na remonty i modernizacje budynków komunalnych wyniosą: w 2012 r. - 3,85 mln zł, 2013 r. - 4,25 mln zł, 2014 r. - 4,7 mln zł, 2015 r. - 4,7 mln zł, 2016 r. - 4,8 mln zł.
Program ustala zasady polityki czynszowej obowiązujące w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Gdyni.
- Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.
Głównymi celami gminnego programu są: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym (upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu; zapobieganie zaburzeniom psychicznym; zwiększenie integracji społecznej osób) oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym (upowszechnienie środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej; upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego; aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi).
- Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2012 r.
Głównym celem gminnego programu jest ograniczanie spożycia alkoholu i związanych z tym szkód zdrowotnych i społecznych. Jego realizacja następuje w trzech obszarach działania: profilaktyka (rozwijanie zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej obejmującego środowisko szkolne, rodzinne, społeczność lokalną; podnoszenie poziomu wiedzy o degradacji, którą powoduje szkodliwe i niebezpieczne spożywanie alkoholu; promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości; zapobieganie występowaniu i zmniejszenie szkód, które występują w życiu młodych ludzi w związku z używaniem przez nich alkoholu i innych substancji psychoaktywnych), leczenie, rehabilitacja oraz ograniczanie szkód zdrowotnych (systematyczne podnoszenie poziomu opieki nad stanem zdrowia somatycznego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin - dorosłych i dzieci), badania, monitoring i ewaluacja (doskonalenie systemu informacji i monitorowania niezbędnego do prowadzenia skutecznej polityki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi; ocena stanu zagrożenia problemami alkoholowymi na terenie miasta).
- Radni przyjęli „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)" oraz Raport z wynikami konsultacji społecznych ZIPROM.
Dokument prezentuje powiązane ze sobą przedsięwzięcia miejskie, których realizacja ma na celu doprowadzenie do trwałej poprawy środowiskowych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań dla życia mieszkańców i inwestowania przedsiębiorców w wyznaczonym obszarze Gdyni.
Z analizy uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych, dziedzictwa kulturowego, infrastruktury technicznej i sytuacji społeczno-gospodarczej Gdyni wynikają następujące potrzeby, wymagające podjęcia pilnych działań:
- utworzenie kompleksu instytucji kultury kreującego wysokiej jakości przestrzeń publiczną o funkcjach kulturalnych, kulturotwórczych i edukacyjnych w reprezentacyjnej dzielnicy Śródmieście;
- elastyczne dostosowanie się do wymogów rynku turystycznego, w tym turystyki biznesowej poprzez podniesienie jakości oferty kulturalnej i noclegowej;
- przeprowadzenie procesu rewitalizacji obszaru po byłej Stoczni Gdynia poprzez kompleksową przebudowę i przystosowanie do nowych uwarunkowań infrastruktury publicznej oraz modernizację zniszczonej zabudowy, co posłuży aktywizacji ekonomicznej działalności już funkcjonujących tam inwestorów oraz wygenerowaniu nowych funkcji ekonomicznych na bazie zrewitalizowanych obiektów kubaturowych (dawna kotłownia);
- dzielnica Chwarzno - Wiczlino, w związku z rozwojem przestrzennym oraz dynamicznym wzrostem liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, wymaga rozwoju usług i handlu, w tym wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą oraz zwiększania liczby miejsc w placówkach przedszkolnych.
W ramach ZIPROM na terenie Gdyni zaplanowano następujące projekty finansowane przez Gminę i komercyjne:
- budowa Forum Kultury;
- rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1;
- rozbudowa i nadbudowa budynku Hotelu Kaszubskiego przy ul. Sędzickiego 13;
- Bałtycki Park Przemysłowy w Gdyni (BPPG) - rewitalizacja terenów postoczniowych na obszarze dawnej Stoczni Gdynia S.A. - etap I i II;
- budowa obiektu usługowego z częścią handlową na terenie Gdyni Zachód przy ul. Staniszewskiego;
- budowa zespołu usługowo-handlowego na terenie Gdyni Zachód przy ul. Kamrowskiego.
Projekt dokumentu ZIPROM był poddany konsultacjom społecznym, które miały charakter publiczny. Udział w nich mogli wziąć wszyscy zainteresowani gdynianie. Projekt przekazany został także do konsultacji radom dzielnic, na terenie których planowane są przedsięwzięcia przewidziane w dokumencie, tj. dzielnic Śródmieście, Kamienna Góra i Chwarzno-Wiczlino. Ponadto dokument przesłano do członków Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego.
Z treścią projektów uchwał można zapoznać się na stronie internetowej:
http://www.gdynia.pl/wladze/rada/7131_73406.html , a z projektem uchwały budżetowej na stronie: http://www.gdynia.pl/bip/budzet/430_.html.