1034 (634) 2012-01-13 - 2012-01-19

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej cz. dz. nr 57/18 o pow. 56 m² km. 11 obręb Gdynia; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 9.01.2012 r. do dnia 29.01.2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursów:
Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 4835/11/VI/O z 28 grudnia 2011 r. przyznał dotacje na lata 2012-2014 Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia „Serca Sercom" w wysokości 300.000 zł.
Profilaktyka przez sport
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 4834/11/VI/O z 28 grudnia 2011 r. przyznał dotacje z zakresu profilaktyki uzależnień na rok 2012 następującym organizacjom:
1. Klub Kolarski Trek Gdynia kwota 10.000 zł.
2. Klub Hokeja Podwodnego Orka Gdynia kwota 6.369 zł.
3. Fundacja Szkwał Morze dla Młodzieży kwota 13.631 zł.
Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera, oraz ich rodzin i opiekunów
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 4835/11/VI/O z 28 grudnia 2011 r. przyznał dotacje na lata 2012-2014 Gdańskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w wysokości 66.000 zł.
Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 4835/11/VI/O z 28 grudnia 2011 r. przyznał dotacje na lata 2012-2014 Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki - Koło w Gdyni w wysokości 310.000 zł.
Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 4835/11/VI/O z 28 grudnia 2011 r. przyznał dotacje na lata 2012-2014 Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „Pomost" w wysokości 80.500 zł.
Warto być-program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną, oraz ich rodzin i opiekunów
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 4835/11/VI/O z 28 grudnia 2011 r. przyznał dotacje na lata 2012-2014 Caritas Archidiecezji Gdańskiej w wysokości 41.868 zł.
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i ich rodzin
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 4837/11/VI/O z 28 grudnia 2011 r. przyznał dotacje na lata 2012-2014 Stowarzyszeniu „Lepsze Życie" na Rzecz Zdrowienia z Kryzysów Psychicznych i Osobistego Rozwoju w wysokości 41.000 zł.
Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 4840/11/VI/O z 28 grudnia 2011 r. przyznał dotacje na lata 2012-2014 Stowarzyszeniu Hospicjum im. św. Wawrzyńca w wysokości 150.000 zł.

Uwaga, Organizacje Pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w zakresie realizacji Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż dnia 1 września 2012 r. i zakończyć się nie później niż dnia 31 grudnia 2015 r.
Przewidywana kwota dotacji wyniesie łącznie 3.000.000 zł.
Ostateczny termin składania ofert został ustalony do dnia 3 lutego 2012 r. do godz. 16.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni - 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24. Wskazany termin dotyczy także ofert wysłanych pocztą. Decyduje termin wpływu oferty do Kancelarii.
Na kopercie zawierającej ofertę powinien być napis: „Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości - referat Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Konkurs na Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości". Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 15 lutego 2012 r.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Oferty pod względem formalnym można konsultować w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni - w referacie Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w godz. 8.00 -16.00, tel. 58 668 20 25, osoba uprawniona do kontaktów: Beata Grzegorska.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na realizowanie zastępstw w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu lub współuzależnionych w przypadku nieobecności
pracowników prowadzących grupy terapeutyczne w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2012 roku
1. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia.
2. Przedmiot zamówienia: Realizowanie zastępstw w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu lub współuzależnionych w przypadku nieobecności pracowników prowadzących grupy terapeutyczne w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2012 roku.
3. Czas realizacji: do 30 grudnia 2012 roku.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl.
5. Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, 20 stycznia 2012 roku, godz. 11.30 termin związania ofertą - do 31 stycznia 2012 roku.
6. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 20 stycznia 2012 roku godz. 12.00
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14
zatrudni lekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy w karetce „Specjalistycznej", w poradni chirurgicznej i pomocy nocno-świątecznej.
Tel. kontaktowy: 58 660 88 19, 58 660 88 11.

Zespół Szkół nr 15
ul. Jowisza 60 w Gdyni,
poszukuje na umowę na zastępstwo nauczyciela języka polskiego w pełnym wymiarze godzin.
Data rozpoczęcia pracy 13 lutego 2012 r. Podanie i CV należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 do 15.00 do 31 stycznia 2012 r.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 58 621 40 34.

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni, ul. Energetyków 13A
ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w wymiarze 0,5 etatu. Szczegółowe informacje pod nr tel. 58 781 27 77 do dn. 16.01.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na mocy Zarządzenia Nr 4853/12/VI/R w wyniku ogłoszonego w dniu 8 listopada 2011 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:
prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych" wybrano ofertę:
Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Gdańskiej, Komendy Hufca Gdynia.
Wysokość dotacji na realizację w/w zadania
10.000,00 zł brutto.

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77
poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty d/s kadr - 0,5 etatu od dnia 1.02.2012 r.
Główne obowiązki: prowadzenie dokumentacji osobowej zatrudnionych pracowników (przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy oraz innych druków kadrowych w zależności od potrzeb), sporządzanie sprawozdań do GUS, przestrzeganie zmian dotyczących warunków zatrudnienia, znajomość przepisów Karty Nauczyciela.
Wymagane dokumenty: CV zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, dokumenty potwierdzające wykształcenie - minimum średnie ekonomiczne, doświadczenie zawodowe w oświacie na podobnym stanowisku minimum 5 lata, przy wykształceniu wyższym doświadczenie zawodowe 2 lata.
Dokumenty należy składać od dnia 9.01.2012 r. do dnia 20.01.2012 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły lub e-milem na adres zshg1@poczta.onet.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać u D. Kreft, tel. 58 620 52 07.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na sukcesywne dostawy artykułów biurowych, tuszy i tonerów do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2012r.
1. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia.
2. Przedmiot zamówienia: sukcesywne dostawy artykułów biurowych, tuszy i tonerów do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2012 r.
3. Czas realizacji: do 31 grudnia 2012 roku.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok.10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl.
5. Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 20 stycznia 2012 r. godz. 11.30. Termin związania ofertą - do dnia 17 lutego 2012 r.
6. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 20 stycznia 2012 r. godz. 14.00.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

ikona