1035 (635) 2012-01-20 - 2012-01-26

Ogłoszenia

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni
zatrudni mężczyznę na stanowisku dozorcy w wymiarze ¾ etatu.
Informacje o zakresie prac i warunkach zatrudnienia uzyskać można w szkole u Kierownika Administracji Renaty Teleckiej.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 27 stycznia do godz. 14.00.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do opracowywania
prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko:
1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz - Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 13.02.2012 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Prezydent Miasta Gdyni dr
Wojciech Szczurek

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na usługę :
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę, przebudowę i adaptację Dworca
Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni".
Zakres przedmiotu zamówienia i warunki udziału zostały opisane w SIWZ, którą można uzyskać pod adresem: Wydział Budynków, ul. 10 Lutego 24,81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 100,00 zł dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni nr 44144010260000000000335045 lub www.gdynia.pl.bip.usługi.
Termin składania ofert: do 30.01.2012 r. godzina 11.30: Urząd Miasta Gdyni Wydział Budynków, ul. 10 Lutego 24, III piętro, pokój 302 81-364 Gdynia. Otwarcie ofert odbędzie się 30.01.2012 roku o godzinie 12.00 w pokoju 303 w Wydziale Budynków.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Beata Brzostowska, tel. 58 668 23 00 Wydział Budynków.

Obwieszczenie
Wojewody Pomorskiego
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz.1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278 i Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745 i Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 187, poz. 1109 i Nr 228, poz. 1368 w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 i Nr 226, poz. 1834) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 1463), podaje się do publicznej wiadomości, że:

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W OKRESIE od 6 LUTEGO do 30 KWIETNIA 2012 r. ZOSTANIE PRZEPROWADZONA KWALIFIKACJA WOJSKOWA MĘŻCZYZN URODZONYCH W 1993 r.

1 Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 1993 r. powołane są powiatowe komisje lekarskie oraz Wojewódzka Komisja Lekarska w Gdańsku.
2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1988 - 1992, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 1991 - 1992, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1988 - 1993, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321).
5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
6. Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na obszarze MIASTA GDYNI przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Gdyni w byłej siedzibie MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W GDYNI - Wzgórze Św. Maksymiliana, ul. Bema 33 w okresie od dnia 14 lutego do dnia 16 kwietnia 2012 r., codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00.
7. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2) Dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
8. Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo książeczkę wojskową (nie przedstawiają fotografii).
9 Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza stawienie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
10 Osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 26 ust. 1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.
11. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które:
1) w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce swego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące - celem wyznaczenia im miejsca i terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej;
2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej zamierzają zmienić dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
12. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej do dnia, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty usprawiedliwiające niemożność stawiennictwa. Po ustaniu przeszkody osoby takie powinny niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
13. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej.
NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W OBWIESZCZENIU, OD DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.
14. Osoby wymienione w obwieszczeniu, które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu imiennym lub niniejszym obwieszczeniu albo nie przedstawią komisji nakazanych dokumentów, o których mowa w punkcie 7 i 8 lub też odmówią poddania się badaniom lekarskim, bądź nie stawią się w wojskowej pracowni psychologicznej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności - art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia, albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję - art. 32 ust. 10 w/cyt. ustawy. Koszty doprowadzenia ponosi osoba doprowadzona.
15. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na dzień 20 stycznia 2012 r.

WOJEWODA POMORSKI
Ryszard Stachurski

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. utrzymania sprawności psychicznej i integracji
osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4946/12/VI/P z 10 stycznia 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego utrzymania sprawności psychicznej i integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni w kwocie 624.949 zł brutto Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki.

Wykaz wniosków o dotacje na prace przy zabytkach z budżetu miasta Gdyni, złożonych w terminie do 10.01.2012 roku


określenie i adres budynku

rodzaj prac wg wniosku*

budynki wpisane do rejestru zabytków w kolejności alfabetycznej adresów

1

Willa „Szczęść Boże"
ul. I Armii Wojska Polskiego 6
remont dachu

2

Dom Żeglarza Polskiego obecnie Akademia Morska, al. Jana Pawła II 3

remont elewacji północnej niskiej, zachodniej niskiej, wschodniej niskiej, południowej niskiej, wejścia głównego i przejazdu pod budynkiem

3

Budynek Sądu Rejonowego
Plac Konstytucji 5
remont pochwytów i automatyka drzwi wejściowych bocznych, opracowanie techniczne rekonstrukcji drzwi wejściowych głównych, dokumentacja przywrócenia wystroju modernistycznych wnętrz

4

Budynek mieszkalny FE BGK
ul. 3 Maja 27-31
remont elewacji tylnych

5

Budynek mieszkalny, dawny Dom FKW
ul. Morska 67
rekonstrukcja ogrodzenia, rekonstrukcja nawierzchni wjazdu od strony ul. Morskiej, rekonstrukcja nawierzchni podwórza wschodniego wraz z wejściem do klatki schodowej nr 1, zagospodarowanie terenu

6

Willa „Sokola"
ul. Sieroszewskiego 7
remont dachu, docieplenie stropu nad piętrem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie i izolacja fundamentów

7

Dom czynszowy Antoniego i Bronisławy Konopków ul. Słupecka 9

remont elewacji frontowych

8

Hotel „Bristol"
ul. Starowiejska 1
remont elewacji frontowej wraz z balkonami, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji i stolarki w oficynie

9

Akademia Marynarki Wojennej, dawne Koszary Marynarskie, ul. Śmidowicza 69

wymiana stolarki okiennej - II etap

10

Budynek mieszkalny
ul. Śmidowicza 71B
remont elewacji i klatek schodowych

11

Kościół p.w. Św. Mikołaja
ul. Św. Mikołaja 1
renowacja drzwi bocznych

12

Budynek mieszkalny
ul. Waszyngtona 38
remont elewacji, schodów, izolacja fundamentów

budynki położone na obszarach wpisanych do rejestru zabytków w kolejności alfabetycznej adresów

1

Budynek mieszkalny ul. Bema 5

remont elewacji frontowej

2

Kamienica ul. Kilińskiego 10

remont czterech balkonów

3

Budynek mieszkalny,
ul. Korzeniowskiego 29
izolacja fundamentów

4

Kamienica, ul.10 Lutego 35-35A

remont elewacji frontowej i tylnej oraz balkonów

5

Budynek mieszkalny, ul. 3 Maja 22-24

remont elewacji frontowej, remont balkonów, wymiana okien piwnicznych

6

Budynek mieszkalny,
ul. Sienkiewicza 42
przebudowa najwyższej kondygnacji, remont stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji

7

Kamienica, ul. Starowiejska 32

remont parteru elewacji frontowej, rekonstrukcja witryn

8

Kamienica, ul. Świętojańska 13A

remont elewacji frontowej

9

Kamienica,
ul. Świętojańska 44/Armii Krajowej 21
remont elewacji frontowych i tylnej oraz balkonów

10

Kamienica, ul. Świętojańska 49

remont elewacji frontowej

11

Kamienica, ul. Świętojańska 56

remont dachu

12

Kamienica, ul. Świętojańska 61

remont elewacji frontowej

13

Kamienica, ul. Świętojańska 89/I Armii Wojska Polskiego 2

remont elewacji frontowych i tylnej

14

Kamienica, ul. Świętojańska 93

remont elewacji frontowej i tylnej oraz balkonów

15

Kamienica, ul. Świętojańska 95

remont elewacji frontowej i tylnej oraz balkonów

16

Kamienica, ul. Świętojańska 105

remont elewacji frontowej

17

Kamienica, ul. Świętojańska 108

remont elewacji frontowej - parter, remont elewacji tylnej, remont drzwi wejściowych

18

Budynek mieszkalny,
ul. Wójta Radtkego 42
remont elewacji

budynki położone poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytków oraz nieobjęte indywidualną ochroną konserwatorską

1

Budynek mieszkalny, al. Zwycięstwa 190 A

docieplenie elewacji od str. al. Zwycięstwa

2

Zespół budynków przy ul. Świętojańskiej 126, Świętojańskiej 128, Świętojańskiej 130

odprowadzenie wód opadowych z tarasów, obróbki blacharskie, naprawa tynków, remont balkonów, wymiana stolarki okiennej,

 
 

* podany we wnioskach zakres prac w niektórych przypadkach nie dotyczy robót konserwatorskich i nie będzie mógł być dotowany. Wszystkie wnioski są obecnie analizowane pod względem zgodności z regulaminem, w tym kompletności. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miasta Gdyni w formie Uchwały.

ikona