1036 (636) 2012-01-27 - 2012-02-02

Strategia Rozwoju Pomorza 2020

Urząd Marszałkowski przygotowuje aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020 r.
W ocenie samorządu województwa, dotychczasowe strategie rozwoju województwa nie osiągnęły swoich celów. Zmieniono więc metodę przygotowania polityki rozwoju - z eksperckiej - na terytorialną. W tym celu powstały 4 Subregionalne Zespoły Robocze: Metropolitalny (Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty: gdański, kartuski, nowodworski, pucki, wejherowski), Słupski (Słupsk, powiaty: lęborski, słupski, bytowski), Południowy (powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski, starogardzki) i Nadwiślański (powiaty: malborski, kwidzyński, tczewski i sztumski).
Powstały też Tematyczne Zespoły Robocze: 1) Kapitał Ludzki i Społeczny oraz Usługi Publiczne, 2) Zasoby i Powiązania Gospodarcze, 3) Zasoby Naturalne, 4) Sieci Infrastrukturalne.
Zespoły Subregionalne przygotowują listę najważniejszych przedsięwzięć rozwojowych, osiągalnych (realistycznych) do 2020 roku.
W środę, 25 bm. odbyły się w Kartuzach a następnie w Urzędzie Miasta Gdyni kolejne spotkania Zespołu Metropolitalnego, którym przewodniczył p. Wiesław Bielawski - zastępca prezydenta m. Gdańska.
Głównym celem spotkań było określenie (w przygotowywanym Raporcie) głównego potencjału rozwoju Pomorza, problemów rozwojowych a także propozycji wspólnych działań - o znaczeniu ponadlokalnym.
Projekt Raportu poddany był już konsultacjom wydziałów Urzędu Miasta Gdyni.
W spotkaniu gdyńskim uczestniczyli też przedstawiciele najważniejszych instytucji i organizacji mających siedzibę w Gdyni.
Zgodnie z harmonogramem prac Zespołu Metropolitalnego, raport powstanie do końca styczna br.
Więcej informacji - www.strategia2020.pomorskie.eu. Biuro Rozwoju Miasta - tel. 58 668 21 11, fax 58 668 21 12.