1038 (638) 2012-02-10 - 2012-02-16

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 196/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5167/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Rdestowej - o pow. ca 13 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 29 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 84/16 przeznaczonej do wydzierżawienia na łączny okres dzierżawy na czas oznaczony - 12 lat.
2. Nr 197/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5168/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Władysława IV - o pow. 33,5 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 58 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 803/150, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 02.02.2012 r. do 23.02.2012 r.
***
Ogłoszenie o konkursie ofert
na realizowanie zastępstw w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2012 roku
1. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia,
2. Przedmiot zamówienia: realizowanie zastępstw w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na: GRUPA 1 prowadzeniu grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu lub współuzależnionych w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia; GRUPA 2 prowadzeniu terapeutycznych zajęć grupowych w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2012 roku.
3. Czas realizacji: do 31 grudnia 2012 roku.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl.
5. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, 17 lutego 2012 roku, godz. 11.30, termin związania ofertą - do 29 lutego 2012 roku.
6. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 17 lutego 2012 roku godz. 13.00.
7. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 24 lutego 2012 roku od godz. 12.00.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.
***
Ogłoszenie o konkursie ofert
na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej pogłębionej dla osób uzależnionych oraz konsultacji przed grupą w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2012 roku
1. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia.
2. Przedmiot zamówienia: Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej pogłębionej dla osób uzależnionych - 3 godziny w tygodniu oraz konsultacji przed grupą - 10 godzin w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2012 roku.
3. Czas realizacji: do 31 grudnia 2012 roku.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl
5. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, 17 lutego 2012 roku, godz. 11.30; termin związania ofertą - do 29 lutego 2012 roku.
6. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 17 lutego 2012 roku godz. 12.00.
7. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 24 lutego 2012 roku od godz. 12.00.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Ledóchowskiego 6 oznaczonej na KM POG 17 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 973/46, 973/48, 973/32, 973/34, 987/5, 987/1, 973/33 o pow. 4444 m2 przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 198/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5169/12/VI/M z dnia 31 stycznia 2012 wywieszony jest na okres 21 dni od 1 lutego 2012 r. do 22 lutego 2012 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 209/2012/VI/M położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 22/1, KM 85, obręb Gdynia) o pow. 500 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 5185/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2012r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 06.02.2012 r. do 27.02.2012 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 213/2012/VI/M położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego (część działki nr 753/1, KM 71 obręb Gdynia) o pow. 13 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony łączny 12 lat (załącznik do zarządzenia nr 5189/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2012 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, w przeważającej części związanej ze sprzedażą prasy, w placówkach handlowych typu kiosk wolnostojący. Dzierżawca, który uprzednio dzierżawił przedmiotowy grunt, zobowiązany jest do wymiany kiosku na jeden z dwóch projektów modeli kiosków zatwierdzonych przez Miasto w terminie 2 lat od podpisania umowy dzierżawy obowiązującej na czas oznaczony 3 lata. Dzierżawca dokona wymiany kiosku na swój koszt, bez prawa do zwrotu wartości za poniesione nakłady. Nie zachowanie powyższego terminu spowoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Po wymianie kiosku na nowy model, tj. oddania do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami, z Dzierżawcą podpisana zostanie umowa na kolejny okres: 9 lat. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 06.02.2012 r. do 27.02.2012 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 212/2012/VI/M położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej (część działki nr 917/21, nr 541/21, KM 71 obręb Gdynia) o pow. 13 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony łączny 12 lat (załącznik do zarządzenia nr 5188/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2012 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, w przeważającej części związanej ze sprzedażą prasy, w placówkach handlowych typu kiosk wolnostojący. Dzierżawca, który uprzednio dzierżawił przedmiotowy grunt, zobowiązany jest do wymiany kiosku na jeden z dwóch projektów modeli kiosków zatwierdzonych przez Miasto w terminie 2 lat od podpisania umowy dzierżawy obowiązującej na czas oznaczony 3 lata. Dzierżawca dokona wymiany kiosku na swój koszt, bez prawa do zwrotu wartości za poniesione nakłady. Nie zachowanie powyższego terminu spowoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Po wymianie kiosku na nowy model, tj. oddania do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami, z Dzierżawcą podpisana zostanie umowa na kolejny okres: 9 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 06.02.2012 r. do 27.02.2012 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 210/2012/VI/M położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 6/1, KM 90, obręb Gdynia) o pow. 2000 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 5186/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2012r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 06.02.2012 r. do 27.02.2012 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 211/2012/VI/M położonej przy ul. Wiosny Ludów (działka nr 567/35, nr 882/35, KM 70 oraz działka nr 1021/21, nr 1022/21, KM 71 obręb Gdynia) o powierzchni 446 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 5187/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 06.02.2012 r. do 27.02.2012 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
- przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 200/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony łącznie 12 lat, na prowadzenie działalności handlowej, w przeważającej części związanej ze sprzedażą prasy, w placówkach handlowych typu kiosk wolnostojący, Dzierżawca który uprzednio dzierżawił przedmiotowy grunt cz. dz. nr 812/28, KM 22, o pow. ca 13 m² zobowiązany jest do wymiany kiosku na jeden z dwóch projektów modeli kiosków zatwierdzonych przez Miasto w terminie 2 lat od podpisania umowy dzierżawy obowiązującej na czas oznaczony 3 lata;
- przy ul. Morskiej, wykaz nr 202/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony łącznie 12 lat, na prowadzenie działalności handlowej, w przeważającej części związanej ze sprzedażą prasy, w placówkach handlowych typu kiosk wolnostojący, Dzierżawca który uprzednio dzierżawił przedmiotowy grunt cz. dz. nr 713/302, KM 18, o pow. ca 13 m² zobowiązany jest do wymiany kiosku na jeden z dwóch projektów modeli kiosków zatwierdzonych przez Miasto w terminie 2 lat od podpisania umowy dzierżawy obowiązującej na czas oznaczony 3 lata;
- przy ul. Kartuskiej, wykaz nr 201/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony łącznie 12 lat, na prowadzenie działalności handlowej, w przeważającej części związanej ze sprzedażą prasy, w placówkach handlowych typu kiosk wolnostojący, Dzierżawca który uprzednio dzierżawił przedmiotowy grunt cz. dz. nr 297, KM 18, o pow. ca 13 m² zobowiązany jest do wymiany kiosku na jeden z dwóch projektów modeli kiosków zatwierdzonych przez Miasto w terminie 2 lat od podpisania umowy dzierżawy obowiązującej na czas oznaczony 3 lata;
- przy ul. Św. Mikołaja, wykaz nr 199/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na 3 lata, na plac składowy, dz. nr 792/32, KM 25, o pow. 302 m².
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od dnia 02.02.2012 r. do 22.02.2012 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 następujących wykazów:
1. wykazu 208/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Manganowej 3 (część działek nr 800/1 i 800/2, km 13 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5184/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową;
2. wykazu 207/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Platynowej 1 (część działki nr 538, km 8 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5183/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową;
3. wykazu 206/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Platynowej 1 (część działki nr 538, km 8 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5182/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową;
4. wykazu 205/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Zygmunta Augusta 6/50 (część działki nr 995/413, km 54 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5181/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2012 r.) z przeznaczeniem na schody do lokalu usługowego będącego własnością Dzierżawcy;
5. wykazu 204/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Zygmunta Augusta 6/51 (część działki nr 995/413, km 54 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5180/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2012 r.) z przeznaczeniem na schody do lokalu usługowego będącego własnością Dzierżawcy;
6. wykazu 195/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Świętojańskiej (część działki nr 994/71, km 56 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5165/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2012 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w jednokondygnacyjnej zabudowie tarasu budynku mieszkalno-usługowego;
7. wykazu 203/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Władysława IV (część działki nr 1041/57, km 58 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5179/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2012 r.) z przeznaczeniem na nietrwałe ogrodzenie terenu stanowiącego podwórze przylegające do budynku mieszkalnego przy ul. Władysława IV i miejsca postojowe.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 03.02.2012 r. do 25.02.2012 r.