1040 (640) 2012-02-24 - 2012-03-01

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na:
usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miasta Gdyni w zakresie działania i mienia jej jednostki budżetowej - Zarządu Dróg I Zieleni w Gdyni od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Gdyni powierzonego wymienionej jednostce budżetowej lub mienia nabytego przez tę jednostkę podczas i w związku z jej działalnością na rachunek Gminy Miasta Gdyni oraz ubezpieczenie kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników tejże jednostki budżetowej podczas zagranicznych podróży służbowych.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/ubezpieczenia.
Termin składania ofert: 27.02.2012 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Sławomir Staniszewski tel.: 58 761 20 04 w godz. 9.00 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Dorota Tuźnik, tel.: 58 761 20 85 w godz. 7.30 - 15.30.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 231/2012/VI/M położonej przy ul. Tatrzańskiej (część działki nr 426/255, KM 57, część działki nr 151/11, KM 140 obręb Gdynia) o pow. 75 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 15 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (załącznik do zarządzenia nr 5375/12/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.02.2012 r.) z przeznaczeniem na urządzenie 6 ogólnodostępnych miejsc postojowych.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 16.02.2012 r. do 8.03.2012 r.

***

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko:
INSPEKTORA, PODINSPEKTORA DZIAŁU DRÓG x 1 etat - Referat Ewidencji Dróg i Obiektów Inż.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej BIT Urzędu Miasta Gdyni, jednostki związane z samorządem, inne, Zarząd Dróg i Zieleni, praca lub w Kadrach pod nr telef. 58 764 40 11.

***

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
zatrudni: nauczyciela języka angielskiego w pełnym wymiarze godzin, umowa na czas określony. Zgłoszenia należy kierować na e-mail: zshg@poczta.onet.pl.
Kontakt tel. 58 620 12 89.


***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości , stanowiącej własność Gminy MIasta Gdyni, położonej przy ul. Orłowskiej 13-17, oznaczonej na km. 82 obręb Gdynia jako działki nr 30, 955/28 o powierzchni 7.628 m² objętej Kw nr GD1Y/00023669 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 227/12/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdynia z 14.02.2012 r. wywieszony został na okres od 16.02.2012 r. do 8.03.2012 r.


***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu lokalu mieszkalnego nr 1, o powierzchni 43 m², położonego na parterze budynku przy ul. Orłowskiej 17, stanowiącego odrębną nieruchomość objętą księgą wieczystą GD1Y/000107667/1 wraz z udziałem wynoszącym 2.701/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego na km. 82 jako działka nr 954/28 o pow. 191m², przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 22/12/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5371/12/VI/M z dnia 14.02.2012 r wywieszony został na okres od 16.02.2012 r. do 8.03.2012 r.


***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 39,34 m², położonego na parterze budynku przy ul. Orłowskiej 17, stanowiącego odrębną nieruchomość objętą księgą wieczystą nr GD1Y/000107668/8 wraz z udziałem wynoszącym 2.603/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego na km. 82 jako działka nr 954/28 o pow. 191 m², przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 229/2012/12/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5372/12/VI/M z dnia 14.02.2012 r. wywieszony został na okres od 16.02.2012 r. do 8.03.2012 r.


***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 35,72 m, położonego na parterze budynku przy ul. Orłowskiej 17, stanowiącego odrębną nieruchomość objętą księgą wieczystą GD1/000107670/5 wraz z udziałem wynoszącym 2.318/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego na km. 82 jako działka nr 954/28 o pow. 191 m², przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 230/2012/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasts Gdyni nr 5373/12/VI/M z 14.02.2012 r. wywieszony został na okres od 16.02.2012 r. do 8.03.2012 r.