Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1045 (645) 2012-03-30 - 2012-04-05

Likwidacja stowarzyszenia Vectra

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej „Vetra" z siedzibą w Gdyni z dnia 2 września 2011 roku, postawiono Stowarzyszenie w stan likwidacji i podjęto decyzję o jego rozwiązaniu.
Likwidatorem ustanowiono Panów: Pawła Misiaka, Mariusza Józefowicza i Andrzeja Kalicińskiego. Postanowieniem z dnia 24 października 2011 r.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmiany wpisu w rejestrze.
Likwidator podjął działania związane z likwidacją w/w Stowarzyszenia.