1045 (645) 2012-03-30 - 2012-04-05

Ogłoszenia

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro
na wykonanie i dostawę 600 tysięcy sztuk torebek papierowych na psie nieczystości.
W dniu 23.03.2012 r. ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 92158-2012 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienie obejmuje wykonanie i dostarczenie 600 tys. papierowych torebek na psie nieczystości. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 listopada 2012 r.; kryteria wybory oferty i ich znaczenie: 100% cena; Termin związania ofertą: 30 dni; Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24 pok. 521 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia/pl/bip/dostawy .
Termin składania ofert - do dnia .04.2012 r. do godz. 11.00 w kancelarii na parterze Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24.
Otwarcie ofert odbędzie się 4.04.2012 r. o godz. 12.00 w pok. 521 w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni (V piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zostały określone w SWIZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Bartosz Frankowski, tel. 58 668 84 80, w zastępstwie Barbara Strzelczyńska tel. 58 668 84 82 Wydział Środowiska.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 255/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5738/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2012 r. - nieruchomości położonych na terenie Miasta Gdyni, przy ul. Armii Krajowej/Świętojańskiej, ul. Armii Krajowej/Świętojańskiej, ul. 3 Maja/10 Lutego, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 9 lat.
2. Nr 256/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5739/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2012 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 62/19 o pow. 220 m², oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 1014/4 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 257/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5740/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2012 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 62/70 o pow. 397 m², oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 1014/45, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. Nr 258/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5741/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2012 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 36/88 o pow. 440 m², oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 1014/45, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
5. Nr 259/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5742/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2012 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 36/139 o pow. 503 m², oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 1014/45, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 22.03.2012 r. do 13.04.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
1. wykazu nr 267/12/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej (część działki nr 755/255, KM 76 obręb Gdynia) o powierzchni 36 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5751/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
2. wykazu nr 266/12/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olgierda 64 (działka nr 248/2, nr 249/2, nr 250/2, KM 95 obręb Gdynia) o powierzchni 589 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5750/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
3. wykazu nr 265/12/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Trockiej (część działki nr 378/2, KM 94 obręb Gdynia) o powierzchni 120 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5749/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową bez możliwości trwałych nasadzeń.
4. wykazu nr 264/12/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego (część działki nr 1005/3, nr 1018/1, KM 71 obręb Gdynia) o powierzchni 300 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5748/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2012 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze- uprawy jednoroczne.
5. wykazu nr 263/12/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Częstochowskiej 6B (działka nr 492/31, KM 77 obręb Gdynia) o powierzchni 486 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5747/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
6. wykazu nr 262/12/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej (część działki nr 755/255, KM 76 obręb Gdynia) o powierzchni 300 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5746/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2012 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
7. wykazu nr 260/12/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sterników (część działki nr 314/42, KM 76 obręb Gdynia) o powierzchni 120 m² i 200 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5744/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
8. wykazu nr 261/12/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej (część działki nr 348/99, KM 79 obręb Gdynia) o powierzchni 155 m² i 123 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5745/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2012 r.) z przeznaczeniem na zieleń ozdobną.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 23.03.2012 r. do 13.04.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
- przy ul. Lnianej, wykaz nr 252/12/VI/M, dzierżawa na czas oznaczony 3 lata, działka przydomowa, cz. dz. nr 245/48, KM 9, o pow. 150 m²;
- przy ul. Morskiej, wykaz nr 253/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony łącznie 12 lat, na prowadzenie działalności handlowej, w przeważającej części związanej ze sprzedażą prasy, w placówkach handlowych typu kiosk wolnostojący, Dzierżawca który uprzednio dzierżawił przedmiotowy grunt cz. dz. nr 642/48, KM 9, o pow. ca 13 m² zobowiązany jest do wymiany kiosku na jeden z dwóch projektów modeli kiosków zatwierdzonych przez Miasto w terminie 2 lat od podpisania umowy dzierżawy obowiązującej na czas oznaczony 3 lata;
- przy ul. Zbożowej, wykaz nr 254/12/VI/M, dzierżawa na czas oznaczony 3 lata, uprawy jednoroczne, cz. dz. nr 631/68, KM 9, o pow. 1126 m².
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od dnia 22.03.2012 r. do 12.04.2012 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26, ul. Tatrzańska 40 w Gdyni zatrudni:
specjalistę - informatyka do zarządzania siecią i obsługą e-Dziennika
w wymiarze ½ etatu od 1 czerwca 2012 r. Wymagane wykształcenie wyższe (min. 2 lata pracy) lub średnie (min. 5 lat pracy). Wynagrodzenie brutto: 1160 zł. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 14.00 lub przesłać na adres mailowy: ssp26gdynia@wp.pl terminie do 27 kwietnia 2012 r.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 58 620 66 64.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie
Działając na podstawie art. 4 pkt 9b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. Plac Grunwaldzki, ul. Armii Krajowej oznaczonej jako działka nr 157, k.m. 55 Obręb Gdynia, przez udzielenie zezwolenia na wykonanie czynności związanych z awaryjną wymianą przewodów i urządzeń, służących do przesyłania energii elektrycznej, w postaci linii kablowej SN 15 kV przechodzącej przez tę nieruchomość.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.
Kontakt w sprawie: Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Referat Mienia Skarbu Państwa, pokój nr 424, godz. urzędowania: 8.00 - 16.00, nr telefonu: 58 668 85 25.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 o pow. 298,33 m² w tym piwnica o pow.26,6 m², położonego przy ul. Bp Dominika 32-38 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, KW GD1Y/00013578/4, działka nr 605/243 o pow. 787 m² , KM 59, cena lokalu 750.000,00 zł, cena udziału w gruncie 83.425,00 zł, wielkość udziału w gruncie 10,89 %, I-a opłata za użytkowanie wieczyste: 20.856,25 zł +23% VAT, opłata roczna: 2.502,75 zł + 23%VAT. Aktualizacja w trybie art.77-78 u.g.n., użytkowanie wieczyste do 10 marca 2105 r., wadium:75.000,00 zł, postąpienie 7.500,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni. Wadium należy wpłacić w pieniądzu polskim najpóźniej 4 dni przed datą otwarcia przetargu ( tj. do dnia 22 kwietnia br. włącznie) na konto Urzędu Miasta w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037.
Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta sprzedającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu, Zarządzeniem nr 5004/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 stycznia 2012 r. i ich akceptacją. Regulamin przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy pokoju nr 431 oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl. Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, pokój nr 431 ( IV piętro), tel: 58 668 89 30.
Zapoznanie się ze stanem faktycznym lokalu jest możliwe po wcześniejszym umówieniu z Administracją Budynków Komunalnych nr 3, Gdynia ul. Abrahama 55, Gdynia, tel. 58 621 73 72, 58 620 51 38.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000 000 euro na roboty budowlane:
wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu realizacji nakazu KMPSP - część III: montaż drzwi i naświetli o konstrukcji aluminiowej i odporności ogniowej EI30 oraz przemurowanie ścian w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni.
W dniu 21.03.2012 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 87472 - 2012. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4770_.html w zakładce Zamówienia publiczne lub http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html w zakładce Zamówienia publiczne. Wykonawcę pragnącego pobrać SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego prosi się o przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl pisemnego zamówienia o chęci pobrania SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od 9.07.2012 r. do dnia 3.08.2012 r. Ofertę należy złożyć do 11.04.2012r., godz. 8.30 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia (sekretariat). Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.04.2012 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Izabela Kruszewska- st. służbowe: Kierownik administracji, tel. 58 350 94 80 , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, Katarzyna Mądrzak - st. służbowe: St. referent ds. zamówień publicznych, pok. nr 3, tel. 58 712 62 70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 11.30.

Zespół Szkół nr 15 w Gdyni, ul. Jowisza 60
zatrudni od 1 czerwca br. administratora lokalnej sieci komputerowej w wymiarze 1/2 etatu.
Mile widziane wykształcenie informatyczne. Przyszły administrator zobowiązany będzie do udziału w szkoleniu w miesiącach kwiecień - maj jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę.
CV i list motywacyjny należy przesyłać na adres e-mail szkoły: zs15gdynia@poczta.fm lub składać w sekretariacie w godzinach od 9.00 do 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni nr 269/2012/VI/M położonej przy ul. Pionierów, oznaczonej jako działka nr 545/153, karta mapy 66 obręb Gdynia o pow. 139 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 5753/12/VI/M) z przeznaczeniem gruntu: działka przydomowa.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 22.03.2012 r. do dnia 12.04.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni nr 268/2012/VI/M położonej przy ul. Wojewody Wachowiaka, oznaczonej jako część działki nr 929/10, karta mapy 63 obręb Gdynia o pow. 8,0 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 5753/12/VI/M) z przeznaczeniem gruntu: na postawienie pergoli śmietnikowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 22.03.2012 r. do dnia 12.04.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej oznaczonej na km. 58 obręb Gdynia jako działka nr 1567/6 o powierzchni 2.145 m² objętej Kw nr GD1Y/00024606/0 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 270/12/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5762/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2012 r. wywieszony został na okres od dnia 21.03.2012 r. do dnia 10.03.2012 r.

Gimnazjum nr 4
ul. Okrzei 6 81-228 Gdynia
poszukuje kandydata na stanowisko Administrator sieci komputerowej.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6, tel./fax 58 663 79 88. Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz personalny kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem.
Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokument potwierdzający wykształcenie, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz kwestionariusz personalny należy przesłać na adres szkoły z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko - Administrator sieci komputerowej" lub złożyć osobiście do sekretariatu szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2012 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu).