1046 (646) 2012-04-06 - 2012-04-12

Likwidacja stowarzyszenia Vetra

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej „Vetra" z siedzibą w Gdyni z dnia 2 września 2011 roku, postawiono Stowarzyszenie w stan likwidacji i podjęto decyzję o jego rozwiązaniu.
Likwidatorem ustanowiono Panów: Pawła Misiaka, Mariusza Józefowicza i Andrzeja Kalicińskiego. Postanowieniem z dnia 24 października 2011 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmiany wpisu w rejestrze.
Likwidator podjął działania związane z likwidacją w/w Stowarzyszenia.