1046 (646) 2012-04-06 - 2012-04-12

Ogłoszenia

Zespół Szkół Specjalnych nr 17
ul. Witomińska 25-27, 81-311 Gdynia
zatrudni od 1 czerwca 2012 r. administratora lokalnej sieci komputerowej w wymiarze ½ etatu.
Przyszły administrator zobowiązany będzie do udziału w szkoleniu w miesiącach: kwiecień, maj jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę.
CV i list motywacyjny, dokument potwierdzający wykształcenie oraz inne dodatkowe informacje o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach należy przesłać na adres e-mail szkoły: zssnr17@wp.pl lub składać w sekretariacie szkoły od 9.00 do 15.00 w terminie do 16.04.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 273/2012/VI/M położonej przy ul. Halickiej 73 (części działek nr 497/47, nr 491/47, nr 490/47, nr 476/47, KM 69 obręb Gdynia) o powierzchni 414 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 5806/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.03.2012 r. do 19.04.2012 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro
na „Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 277".
W dniu 29.03.2012 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP: 98096 - 2012. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót na dostawę fabrycznie nowego autobusu do przewozu dzieci / młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni. CPV 34121000-1 (autobusy). Pożądany termin realizacji zamówienia - 25.05.2012 r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać i odebrać w sekretariacie siedziby Zamawiającego Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, na pisemne zamówienie za opłatą 100 zł. dokonaną w kasie lub na konto: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni Nordea Bank nr: 77 1440 1026 0000 0000 1253 0358 lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bib/jednostki lub www.sosw1.eu.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Pani mgr Renata Tomaszewska - dyrektor oraz Joanna Żak-Tyburska - kierownik administracyjno-gospodarczy- tel. 58 625 48 55. Ofertę opisaną na kopercie zewnętrznej: „Oferta przetargowa na dostawę fabrycznie nowego autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni" należy dostarczyć do sekretariatu SOSW nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277 do dnia 12 kwietnia 2012 r. do godz. 10.00.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 271/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5804/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Kameliowej 28 o pow. 30 m², oznaczonej na karcie mapy KM 31 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 142 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 272/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5805/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Majrankowej o pow. 35 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 651/415, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 27.03.2012 r. do 17.04.2012 r.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na:
remont nawierzchni jezdni z płyt betonowych w ciągu ul. J. Korczaka odcinek od skrzyżowania ul. Cylkowskiego do ul. Stryjskiej - 185 m.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/korczaka.
Termin składania ofert: 11.04.2012 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska, tel. 58 761 20 21 w godz. 8.00 - 14.00 w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 14.00.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na zorganizowanie letniego pobytu wraz z wyżywieniem dla rodzin objętych pomocą Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sezonie letnim 2012.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Przedmiot zamówienia: zorganizowanie letniego pobytu wraz z wyżywieniem dla rodzin objętych pomocą Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sezonie letnim 2012 w miejscowość usytuowanej w odległości nie przekraczającej 200 km od miasta Gdyni. Szacowana przez Zamawiającego, łączna ilość uczestników letniego pobytu - 52 osoby.
Czas realizacji: I turnus - 14 - dniowy (13 nocy, 14 dni) w okresie od 25.06.2012 r. do 29.07.2012 r. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok.10, w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00, na stronie www.opitu.pl.
Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, 17 kwietnia 2012 roku, godz. 14.30 termin związania ofertą - do dnia 17 maja 2012 roku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 5819/12/VI/O z dnia 26 marca 2012r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania z zakresu edukacji muzycznej dla uczniów klas 0-III gdyńskich szkół podstawowych, w okresie od 1.06.2012 r. do 31.12.2012 r.
Przewidywana kwota dotacji 50 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 27 kwietnia 2012 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).Oferty złożone po 27 kwietnia 2012 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 maja 2012 r.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 5818/12/VI/O z dnia 26 marca 2012 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań prozdrowotnych wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych w zakresie zdrowego odżywiania, w okresie od 1.06.2012 r. do 31.12.2012 r.
Przewidywana kwota dotacji 60 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 27 kwietnia 2012 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 27 kwietnia 2012 r. nie zostaną rozpatrzone.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 maja 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu na tablicy ogloszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Korzeniowskiego 12 oznaczonej na km. 56 obręb Gdynia jako działka nr 1215/300 o powierzchni 963 m² objętej Kw nr GD1Y/00106756/5 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 276/12/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5811/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2012 r. wywieszony został na okres od dnia 27.03.2012 r. do dnia 17.04.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze, w budynku Urzędu Miasta Gdyni, pomiędzy pokojami 335 i 336, wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Uczniowskiej 4, oznaczonej na KM 65 obręb Gdynia jako działki gruntu nr 295/180 oraz 294/180, o łącznej pow. 4349 m², przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 275/2012/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5808/12/VI/M wywieszony jest na okres 21 dni od 27 marca 2012 r. do 17 kwietnia 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 274/2012/VI/M położonej przy ul. Sieradzkiej (część działki nr 406/73, KM 78 obręb Gdynia) o powierzchni 750 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 5807/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2012 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.03.2012 r. do 19.04.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 273/2012/VI/M położonej przy ul. Halickiej 73 (części działek nr 497/47, nr 491/47, nr 490/47, nr 476/47, KM 69 obręb Gdynia) o powierzchni 414 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 5806/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.03.2012 r. do 19.04.2012 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26, ul. Tatrzańska 40 w Gdyni
informuje o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej przez osoby dorosłe na zajęcia sportowe, gimnastykę, koszykówkę w następujących terminach: poniedziałki i piątki od godz.16.00, wtorki i środy od godz. 17.30, czwartki od godz. 18.00, soboty, niedziele w dowolnych godzinach.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat pod nr tel. 58 620 66 64.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy:
- ul. Płk Dąbka 165
lokal o pow. 76,35 m², KW GD1Y/00034900/4, cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 354.930 zł, wadium 36.000 zł, postąpienie 3.550 zł ul. Reja 14 (piwnica) lokal o pow. 29,13 m², KW GD1Y/00021781/9, cena lokalu 10.974 zł + użytkowanie wieczyste gruntu I-a opłata:7.214 zł + 23 %VAT, opłata roczna: 865,68 zł +23 %VAT, wadium 1.500 zł , postąpienie 150 zł;
- ul. Orłowskiej 66 lokal o pow. 20,08 m², KW GD1Y/00015657/6, cena lokalu 113.352 zł + użytkowanie wieczyste gruntu I-a opłata: 3.382 zł + 23 %VAT, opłata roczna: 405,84 zł + 23 %VAT, wadium 12.000 zł , postąpienie 1.200 zł;
- ul. Świętojańskiej 5-7 lokal o pow. 21,97 m² + piwnica o pow. 3,47 m², KW GD1Y/00099903/8, cena lokalu 109.962 zł + użytkowanie wieczyste I-a opłata: 2.799,50 zł + 23% VAT, opłata roczna: 335,94 zł + 23% VAT wadium 11.000 zł, postąpienie 1.100 zł, ABK 3.
Przetarg odbędzie się 8 maja 2012 r o godz. 10 00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni. Wadium należy wpłacić w pieniądzu polskim najpóźniej 4 dni przed datą otwarcia przetargu tj. do dnia 4 maja (włącznie) na konto Urzędu Miasta w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037. Regulamin przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze Urzędu Miasta przy pokoju nr 431. Więcej informacji znajduję się na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni www.investgdynia.pl. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, pokój nr 431 (IV piętro) tel. 58 668 89 30 i tel. 58 668 89 44. Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją Budynków ABK nr 3, Gdynia, ul. Abrahama 55 (tel. 58 621 73 72, 58 620 51 38).

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni im. kpt. Stanisława Kosko ul. Uczniowska 1, 81-647 Gdynia
ogłasza nabór na stanowisko: specjalisty informatyka - administratora sieci komputerowej w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni''.
Liczba i wymiar etatu: 1 osoba - 0,50 etatu.
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni.
Wykształcenie: wyższe lub średnie informatyczne (wyższe i 2 letni staż pracy, średnie i 5 - letni staż pracy).
Dokumenty należy składać do dnia 14.04.2012 r. w sekretariacie szkoły w kopertach z dopiskiem - „Oferta Pracy w SP nr 35 na stanowisko specjalisty - administratora sieci komputerowej".
Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 624 09 74.


Dyrektor Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni, ul. Porębskiego 21
zatrudni od 1.06.2012 r. administratora lokalnej sieci komputerowej w wymiarze ½ etatu.
Mile widziane wykształcenie informatyczne.
Przyszły administrator zobowiązany będzie do udziału w szkoleniu w miesiącach kwiecień - maj jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę. CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 lub przesłać na adres mailowy: zs11gdynia@wp.pl w terminie do 16.04.2012 r.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do i z Ośrodka:
na „Dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 1.05.2012 r. - 31.12.2012 r."
W dniu 29.03.2012 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr: 98242 - 2012.
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na dowozie najkrótszą trasą dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni i z powrotem, we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie 1.05.2012 - 31.12.2012 r., w godz. umożliwiających przewożonym osobom udział w zajęciach zgodnie z rozkładem zajęć szkolnych /placówki / ośrodka, za wyjątkiem dni wolnych od zajęć.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać i odebrać w sekretariacie siedziby Zamawiającego Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, na pisemne zamówienie za opłatą 100 zł dokonaną w kasie lub na konto: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni Nordea Bank nr: 77 1440 1026 0000 0000 1253 0358 lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bib/jednostki lub www.sosw1.eu.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Pani mgr Renata Tomaszewska - dyrektor oraz Joanna Żak - Tyburska - kierownik administracyjno-gospodarczy- tel. 58 625 48 55.
Ofertę opisaną:
Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 Euro na „Dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 1.05.2012 r. - 31.12.2012 r.". Nie otwierać przed 12 kwietnia 2012 r. godz. 9.30" -
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat do dnia 12 kwietnia 2012r. do godz. 9.00.