1046 (646) 2012-04-06 - 2012-04-12

Po XVIII sesji Rady Miasta Gdyni

28 marca 2012 r. odbyła się XVIII w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli 29 uchwał, a wśród nich:
- uchwalili zmiany w budżecie Miasta na 2012 r. W ich wyniku wynosi on po stronie:
- dochodów - 1 184 843 215 zł;
- wydatków - 1 332 104 193 zł;
- przychodów - 208 760 978 zł;
- rozchodów - 61 500 000 zł.
Zmiany mają związek m.in. ze zwiększeniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Wsparcie działań propagujących ekologiczne formy transportu na trasie Gdynia - Półwysep Helski" czy zwiększeniem wydatków na realizację projektów „Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku" oraz „Budowa ul. Okrzei w Gdyni wraz z jej odwodnieniem do ul. Przybyszewskiego oraz przebudowa ul. Kalksztajnów w obrębie skrzyżowania z ul. Morską" czy funkcjonowanie i koncepcję wystawy stałej Muzeum Emigracji;
- uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Karwiny, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców.
Dla obszaru tego przewiduje się:
- w zakresie struktury funkcjonalnej - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m²;
- w zakresie komunikacji - drogę główną (ul. Wielkopolska), drogę zbiorczą (ul. Strzelców), regionalną trasę rowerową (wzdłuż ul. Wielkopolskiej) i ważniejsze lokalne trasy i ścieżki rowerowe, przystanek kolei metropolitalnej, teren węzła integracyjnego.
- zmienili uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
Od 1 czerwca 2012 r. ceny biletów jednorazowych jednoprzejazdowych w Gdyni lub w Gdańsku (na liniach G, N1, 101, 171 i 510) lub na przejazd międzygminny na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni wyniosą:
- ważny na linii zwykłej - normalny 3 zł (podwyżka o 20 gr), ulgowy 1,50 zł (podwyżka o 10 gr);
- ważny na linii nocnej, pospiesznej, specjalnej i zwykłej - normalny 4 zł (podwyżka o 20 gr), ulgowy 2 zł (podwyżka o 10 gr).
Ceny biletów jednorazowych czasowych w Gdyni lub w Gdańsku (na liniach G, N1, 101, 171 i 510) lub na przejazd międzygminny na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni wyniosą:
- ważny 1 godzinę na liniach zwykłych - normalny 3,60 zł (podwyżka o 20 gr), ulgowy 1,80 zł (podwyżka o 10 gr);
- ważny 1 godzinę na liniach nocnych, pospiesznych, specjalnych i zwykłych - normalny 4,60 zł (podwyżka o 20 gr), ulgowy 2,30 zł (podwyżka o 10 gr);
- ważny 24 godziny na liniach nocnych, pospiesznych, specjalnych i zwykłych - normalny 12 zł (podwyżka o 1 zł), ulgowy 6 zł (podwyżka o 50 gr).
Ceny biletów okresowych nie zmienią się.
- zmienili uchwałę w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Ceny biletów na tramwaj wodny na linii Gdynia - Jastarnia i Jastarnia - Gdynia nie zmieniają się. Od 1 czerwca 2012 r. cena biletu normalnego na linii Gdynia - Hel i Hel - Gdynia wynosić będzie 20 zł (podwyżka o 6 zł), ulgowego - 10 zł (podwyżka o 3 zł). Cena biletu za przewóz roweru wyniesie 5 zł (podwyżka o 2 zł). Tramwaj na tej linii pływać będzie od wakacji.
- podjęli uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
Wysokość opłat jednorazowych za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Gdyni:
- pierwsze pół godziny - 1,00 zł (podwyżka o 0,50 zł);
- drugie pół godziny - 2,00 zł (podwyżka o 0,50 zł);
- każda kolejna pełna godzina - 3,00 zł (podwyżka o 1,00 zł).
Wzrosną także ceny za abonamenty.
Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
- podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
W budżecie Miasta Gdyni na 2012 r. na dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zaplanowano środki w wysokości ponad 1,4 mln zł.
Przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków następującym wnioskodawcom: willa „Szczęść Boże", ul. Armii Wojska Polskiego 6; Dom Żeglarza Polskiego, ob. Akademia Morska, al. Jana Pawła II 3; budynek Sądu Rejonowego, pl. Konstytucji 5; willa „Sokola", ul. Sieroszewskiego 7; budynek mieszkalny, dawny dom czynszowy A. i B. Konopków, ul. Słupecka 9; dawny Hotel „Bristol", ul. Starowiejska 1; kościół parafialny pw. Św. Mikołaja, ul. Św. Mikołaja 1.
Przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach położonych na terenach wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną następującym wnioskodawcom: kamienica, ul. 10 Lutego 35-35A; kamienica, ul. Świętojańska 44/Armii Krajowej 21; kamienica, ul. Świętojańska 56; kamienica, ul. Świętojańska 89/I Armii Wojska Polskiego 2; kamienica, ul. Świętojańska 105.
Przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków następującym wnioskodawcom: kamienica, ul. Świętojańska 13A; kamienica, ul. Świętojańska 49; kamienica, ul. Świętojańska 61; kamienica, ul. Świętojańska 93; kamienica, ul. Świętojańska 95; kamienica, ul. Świętojańska 108; budynek mieszkalny, ul. Wójta Radtkego 42.
- podjęli uchwałę w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobi ich rozliczania.
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które mają tytuł prawny do nieruchomości i dokonały, poprzez złożenie wniosku spełniającego określone w uchwale wymogi, zgłoszenia zamiaru wymiany elewacji, pokryć dachowych lub innych wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych.
- uchwalili Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2012.
Program określa sposoby: zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmiania; odławiania bezdomnych zwierząt; sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach; poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypiania ślepych miotów; wskazywania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewniania całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Na realizację programu przewidziano środki w wysokości ponad 1 mln zł. Gmina Miasta Gdyni w drodze konkursu powierzyła Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals" prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo". Umowę zawarto na lata 2012-2016.
- przyjęli raport z realizacji w 2011 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Raport przedstawia informacje o zagrożeniach, dostępie do leczenia i formach profilaktyki adresowanej do różnych grup odbiorców. Program kontynuuje działania gwarantujące systematyczność, doskonalenie form pracy i dostępność do usług. Szeroki zakres aktywności, różnorodność i wielość podejmowanych inicjatyw determinują skuteczność w walce z problemami uzależnień. Za szczególnie istotne uznać należy wszystkie obszary działań adresowanych do dzieci i młodzieży.
- podjęli uchwałę w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni.
Ulice na Kaczych Bukach, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, otrzymają nazwy pochodzące gównie od gór i krain geograficznych. Ulice swojego imienia będą mieli: dr n. med. Jadwiga Titz-Kosko - lekarka, która całe swoje życie związała z Gdynią i przebadała społecznie tysiące pacjentów, oraz Stefan Skielnik, który walczył w II Korpusie gen. Andersa, a po wojnie związał się z angielską flotą handlową. W 1958 roku przeniósł się do USA i Zaangażował się w pomoc Polakom na emigracji. W latach 90-tych, po wizycie w Gdyni i rozmowie z ks. prałatem E. Wierzbowskim, zorganizował zbiórkę pieniędzy na krzyż, który dzisiaj zdobi Kamienną Górę.
- podjęli uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.
By dopuścić możliwość wprowadzania psów na plaże w wyznaczonych i dostosowanych do tego celu miejscach, wprowadzono odstępstwo od całkowitego zakazu wprowadzania psów na plaże obowiązującego od 1 maja do 30 września każdego roku. To kolejny element realizowanego od kilku lat przez Miasto programu „Pies w wielkim mieście". Planowane wydzielenie terenu pod wybieg dla psów jest zgodne z zasadą, że przestrzeń miejska przeznaczona jest dla wszystkich jej użytkowników.
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/7396_75313.html.