1053 (653) 2012-06-01 - 2012-06-07

Mój biznes II - szansą dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni realizuje projekt konkursowy „MÓJ BIZNES II" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowany do osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu), zamieszkałych w województwie pomorskim, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne.
Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca dla osób z wykształceniem co najwyżej średnim (lub policealnym). Przyjmowanie Formularzy Rekrutacyjnych do 4.06.2012 r.
Dodatkowe informacje na stronie internetowej: www.pupgdynia.pl w zakładce: Menu/Fundusze pomocowe/Projekty PO KL /Projekt „Mój biznes II" oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, pok. 116, tel. 58 620 49 54 w. 116. 

ikona