1053 (653) 2012-06-01 - 2012-06-07

Po XX sesji Rady Miasta Gdyni

23 maja 2012 r. odbyła się XX w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 r. oraz podjęli 19 uchwał. Jedna z nich dotyczyła lokalizacji pomnika inżyniera Tadeusza Wendy.
- Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
Miasto Gdynia współpracuje z prawie 700 organizacjami pozarządowymi, promując ich działania, podejmując wspólne inicjatywy i realizując różnorodne zadania publiczne: na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów, związane z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką uzależnień, ekologią i ochroną zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, edukacją, oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży, działania w zakresie kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, pomoc społeczną, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu, współpracę międzynarodową.
Mówiąc o współpracy i narzędziach promocji organizacji pozarządowych wymienić należy m.in. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, DOKI czy Gdyńską Strefę Pozarządową.
Rok 2011 był rekordowy pod względem wysokości środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych.
Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 39 mln zł (o ponad 7,5 mln zł więcej niż w 2010 r.), co stanowiło ponad 4% wydatków bieżących z budżetu miasta.
Wkład własny organizacji w realizację tych zadań wyniósł ok. 15,6 mln zł.
Ich adresatem był statystycznie prawie każdy mieszkaniec Gdyni.
- Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej.
Granice obszaru przebiegają: od północy - wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni oraz wzdłuż linii kolejowej równoległej do ul. Potasowej; od wschodu - wzdłuż terenów kolejowych; od południa - wzdłuż terenów kolejowych obejmując projektowany odcinek Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) do ul. Morskiej; od zachodu - wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni.
Na obszarze przewidywane są:
- w zakresie struktury funkcjonalnej - przeznaczenie terenów - tereny produkcyjno-usługowe (centralna i wschodnia część planu);
- w zakresie struktury przestrzennej - kierunków zmian - strefę funkcjonalną portowo-przemysłowo-usługową (centralna i wschodnia część planu); tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej, łąki, zadrzewienia, zalesienia, uprawy rolne itp. (zachodnia część planu); tereny o minimalnym udziale 40-60% powierzchni biologicznie czynnej (centralna część planu);
- w zakresie komunikacji - drogi główne, zbiorcze, ważniejsze drogi lokalne, ważniejsze lokalne trasy i ścieżki rowerowe, linie kolejowe.
- Radni wyrazili zgodę na lokalizację pomnika inżyniera Tadeusza Wendy, budowniczego portu w Gdyni, na ostrodze wychodzącej z Nabrzeża Kutrowego (Molo Rybackie) ku południu w głąb Basenu Prezydenta.
Tadeusz Apolinary Wenda
(1863-1948) - twórca projektu i budowniczy portu morskiego.
Studiował w Warszawie w Szkole Głównej na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. W 1890 r. skończył w Petersburgu Instytut Komunikacji i rozpoczął pracę przy budowie kolei na terenie Rosji i Królestwa Polskiego. W latach wojny kierował budową portu w Windawie i Rewlu (dziś Tallin). Od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości swoją bogatą wiedzę i zdolności oddał służbie ku jej rozwojowi.
W 1920 r. wiceadmirał Kazimierz Porębski, szef Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Sprawa Wojskowych, zlecił inż. Wendzie wybranie miejsca na budowę przyszłego portu i wykonanie projektu. „Przyszedłem do przekonania, że jedynym i najlepszym miejscem do budowy portu jest dolina między tzw. Kępą Oksywską i Kamienną Górą. Ponieważ w tej dolinie leży znana od dawna polskim letnikom nadmorskim wioska Gdynia, więc przyszłemu portowi nadano też nazwę Gdynia" - wspominał po latach Tadeusz Wenda. Budową zaprojektowanego przez siebie portu kierował do 1932 r., po czym został naczelnikiem Wydziału Techniczno-Budowlanego Urzędu Morskiego w Gdyni, pełniąc równocześnie szereg funkcji społecznych. Był prezesem Towarzystwa Techników w Gdyni oraz prezesem Towarzystwa Polsko-Francuskiego.
W 1937 r., w wieku 74 lat, odszedł na emeryturę. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego imieniem nazwano pierwsze molo wybudowane w gdyńskim porcie. Zmarł we wrześniu 1948 r. w Komorowie pod Warszawą. 

ikona