1058 (658) 2012-07-06 - 2012-07-12

Ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33
81-134 Gdynia, ul. Godebskiego 8
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.000.000 euro na roboty budowlane: „Modernizacja placu zabaw w ramach Rządowego Programu „RADOSNA SZKOŁA" przy Szkole Podstawowej nr 33 w Gdyni, ul. Godebskiego 8".
W dniu 29.06.2012 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod numerem Numer ogłoszenia: 227222 - 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012 r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego - Szkoła Podstawowa nr 33, 81-134 Gdynia ul. Godebskiego 8 lub pobrać ze strony internetowej:
www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862_.html; www.sp33gdynia.strefa.pl. Zamawiający określa termin wykonania zamówienia na dzień 30.09.2012 r.
Ofertę należy złożyć do 27 lipca 2012 r. do godz. 9.30 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni, ul. Godebskiego 8 (godziny urzędowania 9.00 - 14.00 - oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 lipca 2012 r. o godz. 9.30 w gabinecie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni, ul. Godebskiego 8.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie; cena oferty 100%.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni mgr Bogusław Moszczyński - Kierownik administracyjny Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni Anna Kiedrowska, tel. 58 625 04 01 w godz. od 9.00 do 14.00 - oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy.

Rozstrzygnięcie konkursów
- Profilaktyka selektywna dla osób eksperymentujących z używkami i zagrożonych uzależnieniami.
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 7032/12/VI/O z 26 czerwca 2012 r. przyznał dotacje na lata 2012-2013 Stowarzyszeniu „Lepsze Życie" na Rzecz Zdrowienia z Kryzysów Psychicznych i Osobistego Rozwoju w wysokości 55.040 zł;
- Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno-pedagogicznego w dzielnicy Gdynia Witomino.
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 7031/12/VI/O z 26 czerwca 2012 r. przyznał dotacje na lata 2012-2015 Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava" w wysokości 136.000 zł;
- Przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu (NTM).
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 7030/12/VI/O z 26 czerwca 2012 r. przyznał dotacje na lata 2012-2014 Fundacji „Zachowaj Sprawność" w wysokości 51.930 zł.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 387/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Żeliwnej (część działki nr 895/15, km 13 obręb Pogórze, o pow. 270 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia Nr 6985/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 26.06.2012 r.) z przeznaczeniem na stację wymienników ciepła. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.06.2012 roku do 20.07.2012 roku.

Karate Klub Gdynia
wynajmie salę
(ul. Necla 5a/15, 81-377) w miesiącach lipiec/sierpień przystosowaną do sportów walki (karate, boks, judo, aikido, kendo, możliwe fitness). Kontakt: Jarosław Domrazek, tel. 601 655 437.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIX/365/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od od zachodu i północy - wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni,
- od wschodu - wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej,
- od południa - wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka, następnie wzdłuż południowej granicy dz. nr 31/3, wzdłuż północnej granicy obszaru ogrodów działkowych „Kwiatkowskiego" i „Sucharskiego" do ul. Zielonej, dalej wzdłuż południowo-zachodniej granicy obszaru ogrodu działkowego „Kotwica" i jej przedłużenia do granicy administracyjnej miasta Gdyni wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.07.2012 r. do 13.08.2012 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1.08.2012 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.08.2012 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwał:
1) uchwały nr XXI/437/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej, którego granice przebiegają:
od północy - wzdłuż projektowanej ulicy Nowej Węglowej,
 od wschodu - wzdłuż granic terenu Stoczni Remontowej Nauta S.A., następnie wzdłuż ul. J. Waszyngtona,
 od południa i zachodu - wzdłuż ul. H. Derdowskiego, pl. Kaszubskiego, ul. Portowej, ul. T. Wendy, projektowanej ulicy biegnącej w kierunku projektowanej ulicy Nowej Węglowej, następnie wzdłuż projektowanej ulicy Nowej Węglowej i terenów kolejowych,
2) uchwały nr XXI/438/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni, którego granice przebiegają:
od północy - od ul. Poznańskiej, obejmując teren GPZ, do ul. Śląskiej,
 od wschodu - wzdłuż ul. Śląskiej,
 od południa - wzdłuż ul. Kieleckiej,
 od zachodu - wzdłuż ul. Poznańskiej, obejmując sąsiadujący teren zieleni.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do dnia 27 lipca 2012 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428:
- wykazu nr 385/2012/VI nieruchomości o łącznej pow. 301 m² położonej w Gdyni, przy ul. Kieleckiej, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 58 obręb Gdynia, jako część działki nr 1094/189, 1522/189, 1096/183, 1524/183 i 1095/189 o pow. 20 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 30477 i KW 23648 Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na użytkowanie i utrzymanie drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną.
W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 6960/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2012 r.
- wykazu nr 394/2012/VI nieruchomości o pow. 10 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/8 dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu użytkowanie istniejącego bezodpływowego zbiornika kanalizacji sanitarnej. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 7014/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2012 r.
- wykazu nr 393/2012/VI nieruchomości o pow. 760 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10 dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 7013/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2012 r.
- wykazu nr 395/2012/VI nieruchomości o pow. 600 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10 dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu działka przydomowa W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 7025/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2012 r.
- wykazu nr 392/2012/VI nieruchomości o pow. 491m² położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, oznaczonej na KM 66 obręb Gdynia jak część działek 722/246 i 721/246 dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00006168/5.Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 7012/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2012 r.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 28.06.2012 r. do 19.07.2012 r.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni, ul. Stawna 4/6
zatrudni pracowników na stanowisko:
RATOWNIKA WODNEGO PŁYWALNI.
Wymagania: uprawnienia ratownika WOPR, ukończony kurs pierwszej pomocy kwalifikowanej (KPP), ukończony osiemnasty rok życia, sumienność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków.
Opis stanowiska pracy: nadzór i dbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z basenu, uczestnictwo w akcjach ratunkowych, udzielanie pierwszej pomocy, dbanie o sprzęt wodny i urządzenia, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, egzekwowanie przestrzegania regulaminu obowiązującego na obiekcie, dbanie o czystość obiektu w trakcie pełnienia służby.
Szkoła oferuje: pracę na pół etatu, pracę w trybie 2-zmianowym, korzystne warunki zatrudnienia, ciekawą pracę w miłej atmosferze.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny (podanie o pracę), CV (życiorys z uwzględnieniem kwalifikacji i stażu pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 9.00 - 15.00 pod numerem telefonu 58 698 90 65.
Dokumenty można składać na adres e-mail: kontakt@plywalniawitomino.pl
lub w sekretariacie Zespołu Szkół nr 7.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 390/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6992/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Łanowej 49 o pow. ca 40.000 m², oznaczonej na karcie mapy KM 13 obręb Kolonia, obejmującej część działki 141/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 29.06.2012 r. do 19.07.2012 r.

NZOZ św. Katarzyny Gdynia, ul. Morska 7
wynajmie gabinety stomatologiczny i okulistyczny.
Kontakt telefoniczny: 58 721 14 77, 609 503 997.

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 74/2012 z dnia 27.06.2012 r., znak: MGS.6853.2.2012.MB, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim, ul. Armii Krajowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157, k.m. 55 Obręb Gdynia o pow. 0,0566 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00000744/5, przez zezwolenie Spółce ENERGA - Operator S.A. Oddział w Gdańsku na wykonanie czynności związanych z awaryjną wymianą przewodów i urządzeń, służących do przesyłania energii elektrycznej, w postaci linii kablowej SN 15kV przechodzącej przez tę nieruchomość, po trasie istniejącej linii kablowej wskazanej na załączniku graficznym będącym integralną częścią decyzji. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. )
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 73/2012 z dnia 25.06.2012 r., znak: MGS.6853.11.1.2011.MB, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gen. Mariusza Zaruskiego, ul. Wiesławy Kwiatkowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 274, k.m. 39 Obręb Wiczlino o pow. 0,1500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW T.III K. 91 Wiczlino (w zakresie udziałów w ww. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, należących do nieustalonych spadkobierców po zmarłych: Jadwidze Stec, Teresie Janczewskiej ), przez zezwolenie Pomorskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Gdyni przy ul. Gen. Mariusza Zaruskiego 26, zgodnie z trasą wskazaną na mapie sytuacyjno-wysokościowej, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 382/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6957/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Anyżowej 7 o pow. ca 34 m², oznaczonej na karcie mapy KM 27 obręb Wielki Kack, obejmującej działkę 290/5, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 383/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6958/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Anyżowej 9 o pow. ca 2 m², oznaczonej na karcie mapy KM 27 obręb Wielki Kack, obejmującej działkę 290/5, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 389/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6991/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej/Racławickiej - o pow. ca 180 m², oznaczonej na karcie mapy KM 95 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 312/2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 27.06.2012 r. do 18.07.2012 r.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 7002/12/VI/O z dnia 26 marca 2012 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w okresie od 1.09.2012 r. do 31.08.2013 r. Przewidywana kwota dotacji 165 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 27 lipca 2012 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602).
W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 27 lipca 2012 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 396/2012/VI/M położonej przy ul. Spółdzielczej (część działki: nr 130/21, KM 83 i nr 13/3, KM 86 obręb Gdynia) o pow. 6300 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 15 lat w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 7026/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06. 2012 r.) z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie obiektu o funkcji usługowej w formie hali koncertowej z towarzyszącą infrastrukturą. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 27.06.2012 r. do 18.07.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 388/2012/VI/M położonej przy ul. Sieradzkiej 105 (działka nr 41, KM 78 obręb Gdynia) o pow. 438 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 20 lat w trybie bezprzetargowym (załącznik do zarządzenia nr 6989/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 27.06.2012 r. do 18.07.2012 r.

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Kopernika 34
zatrudni od dnia 2.09.2012 r. referenta ds. sekretariatu w wymiarze 0,25 etatu.
Wymagane wykształcenie wyższe lub średnie z dwuletnim stażem pracy. Oferty można składać do dnia 14.08.2012 r. w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@vilo.org.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 7
zatrudni pracowników na stanowisko: STARSZEGO RECEPCJONISTY.
Pracowników odpowiedzialnych głównie za utrzymanie czystości (sprzątanie pomieszczeń Krytej Pływalni) oraz funkcjonowanie recepcji. Wymagane dokumenty: list motywacyjny (podanie o pracę), CV (życiorys z uwzględnieniem kwalifikacji i stażu pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 9.00 - 15.00 pod numerem telefonu 58 698 90 65.
Dokumenty można przesyłać na adres e-mail: kontakt@plywalniawitomino.pl lub składać w sekretariacie szkoły (ul. Stawna 4/6).

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 380/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Zygmunta Augusta 6/61 (część działki nr 995/413, km 54 obręb Gdynia, o pow. 5 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia Nr 6897/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.06.2012 r.) z przeznaczeniem na lokalizację schodów do lokalu usługowego.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.06.2012 roku do 20.07.2012 roku.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXI/406/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. Granice obszaru objętego zmianą planu przebiegają następująco:
 od północy - od al. Zwycięstwa do ul. Spacerowej - wzdłuż granicy m.p.z.p. części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni;
 od wschodu - wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Spacerowej, oznaczonej w m.p.z.p. części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni symbolem 099 KD-D 1/2, obejmując tą ulicę;
od południa - wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Orłowskiej;
od zachodu - wzdłuż linii rozgraniczającej al. Zwycięstwa.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany planu w terminie do 27 lipca 2012 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie uchyla się treść ogłoszenia Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni zamieszczone w Ratuszu 29 czerwca 2012 r. bez określenia granic zmiany planu.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej,
2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni,
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże
w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego,
4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 27.07.2012 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.