1058 (658) 2012-07-06 - 2012-07-12

Po XXI sesji Rady Miasta Gdyni

27 czerwca 2012 r. odbyła się XXI w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Sześcioro radnych odpowiedziało na apel Zygmunta Zmudy Trzebiatowskiego i przyjechało na obrady rowerem, oczywiście autor pomysłu również. Po rozmowach z dziennikarzami przystąpili do pracy. Podczas sesji radni podjęli 47 uchwał, a wśród nich m.in.:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gdynia za rok 2011, a także w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2011.
Plan dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2011 r. zakładał deficyt budżetowy w wysokości 129 871 009 zł, który miał być sfinansowany z planowanych do zaciągnięcia kredytów i wolnych środków z lat poprzednich. Zrealizowane dochody wyniosły 1 027 967 430 zł (97,2% planu), wydatki - 1 109 822 606 zł (93,5%) i budżet miasta Gdyni zamknął się w efekcie deficytem w wysokości 81 855 176 zł.
Sprawozdanie przedłożone przez Komisję Rewizyjną pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 22 radnych (20 z Samorządności i 2 z PiS-u). Pięcioro radnych PO wstrzymało się od głosu. Za absolutorium głosowało jednogłośnie 26 radnych.
- w sprawie zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2012, w wyniku których wynosi on po stronie:
dochodów - 1 190 999 797 zł,
wydatków - 1 337 485 706 zł,
przychodów - 207 985 909 zł,
rozchodów - 61 500 000 zł.
Zmiany mają związek m.in. ze zwiększeniem środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - etap I" oraz zwiększeniem wydatków na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i modernizację dróg gruntowych.
- w sprawie określenia wysokość środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2013.
Wynosić one będą 8 zł na jednego mieszkańca dzielnicy. Dodatkowe środki w wysokości 775 000 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie przedsięwzięć wyłonionych w ramach konkursów: „Gdynia po godzinach", „Kultura w dzielnicy", „Bezpieczna dzielnica", „Piękna dzielnica".
- w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn.: „Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance" („Dobre zarządzanie i współpraca - odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów publicznych") w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013.
Projekt zakłada współpracę Ministerstwa Finansów Obwodu Kaliningradzkiego (lider projektu) z miastami Gdańsk i Gdynia (partnerzy w projekcie), dotyczącą upowszechniania praktyk dobrego zarządzenia w jednostkach sektora finansów publicznych poprzez wzmacnianie potencjału administracji w realizacji zadań z zakresu zarządzania finansami, inwestycjami i stymulowania rozwoju regionalnego i lokalnego. Projekt realizowany będzie w okresie 24 miesięcy w latach 2012-2014.
- w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do unijnego programu „Europa dla Obywateli".
Program Wspólnoty Europejskiej „Europa dla Obywateli" służy m.in. współfinansowaniu działania „Aktywna pamięć europejska" - upamiętnieniu miejsc, archiwów i ofiar reżimów komunistycznego (stalinowskiego) i nazistowskiego. Jednym z celów projektu jest przygotowanie koncepcji renowacji cmentarza wojennego w Redłowie, upamiętniającego zarówno ofiary nazizmu (ludobójstwo w Piaśnicy), jak i komunistycznego (ludobójstwo w Katyniu). Projekt realizowany będzie w latach 2012-2014.
- w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej mogą być zgłaszane przez mieszkańców bezpośrednio, za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania w zakresie:
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmujący w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego;
- działalności charytatywnej;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa;
- ochrony przyrody, w tym zieleni, ekologii i ochrony zwierząt;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego.
- w sprawie nadania nazwy „ul. Ketlinga" projektowanej drodze publicznej położonej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.
- w sprawie nadania nazwy „Plac ks. Franciszka Blachnickiego" skrzyżowaniu ulic Antoniego Muchowskiego, Płk. Stanisława Dąbka i Arciszewskich położonemu na Oksywiu.
- w sprawie nadania projektowanym drogom publicznym, położonym w dzielnicy Wielki Kack, w Kaczych Bukach, nazw: Skowronka, Rudzika, Puszczyka, Derkacza, Dzięcioła, Kukułki, Zimorodka, Starochwaszczyńska i Izerska.
- w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej.
W zakresie struktury przestrzennej studium określa obszar objęty planem jako strefę śródmieścia, w granicach której wyróżnia centrum miasta - tereny wielofunkcyjne oraz główne przestrzenie publiczne.
W zakresie struktury funkcjonalnej - przeznaczenia terenów studium przewiduje:
- tereny usług - w tym tereny usług z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m², tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m², tereny usług publicznych - oświaty;
- tereny mieszkaniowe - w tym tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w obszarze centrum.
W zakresie komunikacji studium przewiduje: drogi zbiorcze, ważniejsze drogi lokalne oraz Hanzeatycką Trasę Rowerową i ważniejsze lokalne trasy i ścieżki rowerowe.
- w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej.
Studium określa obszar objęty zmianą planu jako strefę śródmieścia.
W zakresie elementów kształtujących strukturę przestrzenną i krajobraz miasta studium przewiduje:
- zespół handlowo-usługowy adresowany do mieszkańców kilku dzielnic (na południowym fragmencie obszaru);
- wielofunkcyjne ciągi usługowe wzdłuż ulic Kieleckiej i Śląskiej.
W zakresie struktury funkcjonalnej - przeznaczenia terenów studium przewiduje:
- tereny usług z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m²;
- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z terenami ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m²;
- tereny obiektów i urządzeń elektroenergetycznych.
W zakresie komunikacji studium przewiduje: drogę główną (ulica Śląska), drogę zbiorczą (ulica Kielecka), ważniejsze lokalne trasy i ścieżki rowerowe przebiegające wzdłuż ulicy Śląskiej i Kieleckiej, tereny węzłów integracyjnych.
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia zabudowanej kompleksem Miejskich Hal Targowych, położonej przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40.
Z końcem 2012 r. wygasają dwudziestoletnie umowy kupców Miejskiej Hali Targowej (MHT) z Miastem. Dla zachowania unikatowej i historycznej funkcji zespołu MHT celowe jest kontynuowanie umów z dotychczasowymi dzierżawcami. Utrzymany powinien być także charakter Hali jako miejsca tradycyjnego handlu świeżymi produktami (owoce, warzywa, przetwory mięsne, ryby i inne). Uchwała upoważnia prezydenta Miasta do zawierania umów w trybie bezprzetargowym.
- w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
Niektóre postanowienia uchwały dotyczącej strefy płatnego parkowania, podjętej przez Radę Miasta Gdyni 28 marca 2012 r., zostały zakwestionowane przez Wojewodę Pomorskiego. Konieczne było uchwalenie nowej uchwały, pozbawiając dotychczasową mocy obowiązywania.
Zmieni się wysokość opłat jednorazowych za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Gdyni:
- pierwsze pół godziny - 0,80 zł;
- drugie pół godziny - 2,00 zł;
- druga godzina - 2,90 zł;
- trzecia godzina - 3.00 zł;
- czwarta godzina i kolejna - 2,80 zł.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/7396_77379.html.